ФОРМИРАЊЕ БОДОВНЕ ЛИСТЕ

Ова тема, која је јако актуелна у последњих месец дана,  изазвала је пуно недоумица. Покушаћемо да потешкоће са којима су се наше колеге сусретале у пракси, разјаснимо овим путем. Наравно, ово је само скуп објашњења и предлога уз напомену да сама процедура рада Комисије за бодовање није утврђена подзаконским актима.

1. Комисија која врши бодовање није комисија синдиката! То је тело које именује орган управљања установе на предлог синдиката. Како се ради о телу коју именује орган управљања установе, самим тим Комисија јесте тело Школског одбора! Синдикату је овде само дата могућност да предложи чланове комисије. Не постоји лимитиран број чланова исте (наша препорука је три до пет чланова). Чланови Комисије немају никакав бенефит приликом бодовања. Наша препорука је да синдикат не иницира формирање комисије или врши предлагање чланова пре него што Школски одбор то званично не затражи.

2. Након формирања, Комисија је дужна да на транспарентан начин пропише рок за достављање документације (препорука је од 5 до 7 дана) радника који се бодују у складу са критеријумима наведеним у члану 33. ПКУ. Бодовање није неопходно вршити за све упошљенике, већ само за оне који у наредној школској години треба да предају наставне предмете код којих постоји могућност за смањењем броја часова.

3. Комисија је дужна да и писаним путем позове упошљенике који се бодују да доставе потребну документацију.

4. Датум бодовања треба да буде јавно истакнут. Уколико неки упошљеник достави документацију након предвиђеног рока, а пре почетка бодовања,  исту треба узети у разматрање.

5. Бодују се сви запослени, укључујући и оне који су наведени у члановима 37.  и 59. ПКУ, а то су:

1) запослена за време трудноће или са дететом до две године старости; 2) запослени самохрани родитељ; 3) запослени чије дете има тешки инвалидитет; 4) оба брачна друга ако раде у истој установи (једном од њих не може престати радни однос); 5) запослени мушкарац који има најмање 35 година стажа осигурања и запослена жена која има најмање 30 година стажа осигурања. 6) председник синдиката код послодавца; 7) представник запослених у школском и управном одбору; 8)  именовани или изабрани синдикални представник у вишим органима синдиката на локалном, покрајинском или Републичком нивоу.

Наведеним лицима не може престати радни однос без њихове сагласности, али се бодују и могу бити радници за чијим је радом делимично престала потреба.

6. Комисија је дужна да писаним путем обавести запосленог да уколико не достави документацију неопходну за бодовање сам себе доводи у неповољан положај. Ако запослени не жели да достави тражену документацију потребно је да школи достави изјаву поводом тога.

7. Под документацијом која се подноси Комисији подразумева се сва документација предвиђена критеријумима за бодовање, осим доказа о дужини радног стажа јер те податке поседује установа.

8. Комисија би због поступности и правичности требало да донесе Правилник о свом раду који предвиђа све процедуре.

9. Бодовање се врши на основу достављених података и критеријума описаних у члану 33. ПКУ.

10. Комисија сачињава ранг листу за сваки наставни предмет и даје предлог директору да је радник за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба онај запослени који на листи има најмање бодова за одређени наставни предмет, али након што је прошао рок за жалбу (8 дана) на јавно истакнуто бодовање од стране Комисије.

11. Решење да је престала потреба за радом запосленог доноси директор!

12. Сва ближа објашњења описана су у ПКУ-у и у одлукама Комисије за тумачење ПКУ.

13. Председници синдиката не би требало да буду чланови комисије, али је потребно да будно прате цео процес!