ИНФО-СОС

Print Friendly, PDF & Email

На састанку Одбора за преговоре одржаном 01.12.2014. године,  између представника ресорних министарстава и репрезентативних синдиката на доношењу Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика, усаглашени су су скоро сви спорни чланови међу којима је за синдикате најважнији члан 5. који одређује правила приликом заснивања радног односа. Изменама наведеног члана предвиђено је усаглашавање са одредбама члана 130. Закона о основама система образовања и васпитања тако што је нађено решење које је најповољније за запослене а истовремено омогућава лакше преузимање и флуктуацију запослених као и распоређивање у циљу повећања норме за запослене који раде са непуним радним временом.

Одредбе које се односе на годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство су усаглашене са изменама Закона о раду.

Посебан проблем је био прецизирање одредби који се односи на додатак на плату и то код права на минули рад и права на додатак за повећани обим посла по основу рада са различитим социјалним групама, на превенцији раног напуштања школе, ангажовања на заштити и безбедности ученика у школи и ван школе у сарадњи са родитељима, јединицама локалне самоуправе и другим органима.

Код доношења критријума за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом, у великој мери су коришћени ставови и правила који су усвојени у досадашњем раду Комисије за тумачење Колективног уговора, тако да су ове одредбе значајно побољшане.

Као спорно остала је одредба око примене и обима заштите запослених без чије сагласности не може престати радни однос као заштите синдикалних представника.

Највећи проблем око доношења Колективног уговора, као и до сада, праве представници Министарства финасија који својим не доласком на састанке, без икаквог образложења, отежавају рад и доводе до тога да се рад на доношењу непотребно отеже.

Синдикати су сагласни да штрајк мора да се настави и ако је потребно да се и интезивира све док се не изврши потписивање Колективног уговора и заједничког Протокола којим ће се утврдити услови за престанак штрајка.

Следећи састанак Одбора за преговоре је у среду 03.12. 2014. када се надамо да ће сви чланови бити усаглашени и Колективни уговор бити спреман за усвајање.