КОРЕКЦИЈА СТАВА О СЛОБОДНИМ НАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА

ПРВИ КРУГ ПРЕУЗИМАЊА У ПОНЕДЕЉАК

РЦ РЕАГОВАО ЗБОГ УКИДАЊА ФИНАНСИРАЊА СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

     Министарство просвете,  науке и технолошког развоја направило је изненадно  одступање од  досадашње редовне праксе финансирања рада наставника за реализацију  слободних наставних активности у установи и за школску 2020/2021.годину укинуло финансирање слободних наставних активности које су протеклих година, а и у школској  2019/2020.години биле  финансиране, тим пре што се радило о капацитетима   установе за распоређивање запослених за чијим је радом престала  потреба, а који су испуњавали услове за да  реализују  слободних    наставних   активности.

   Да ли је ово став Минстарства  просвете,  или пак представника Школке управе за Јабланички и чински округ није нам до краја познато  али смо се у претходном периоду сусрели са следећим проблемима: директори установа најпре су дана 30.07.2020.године од стране  Школске управе Лесковац добили допис у коме се наводи да су установе у обавези да искористе све могућности распоређивања технолошких вишкова и да, цитирамо: „Неће бити толерисано пријављивање вишкова који су могли бити решени у школи а за то ће одговорност сносити директор школе.“, а  након што су установе поступале у складу са овим дописом,  дана 14.08.2020.године, дакле само један  дан пре истека рока за достављаење листи технолошких вишкова надлежној Школској управи, установе су добиле нови допис у коме их финансијски саветник исте Школске управе обавештава о томе да слободне наставне активности неће бити финансиране у школској 2020/2021.години, са образложењем да, цитирамо : „Не улазе у норму наставника до 20 часова“,   те позива да се установе о томе информишу увидом у Просветни гласник Републике Србије бр.3. од 22.05.2020.године, у коме нема ни речи о томе, што све скупа  представља заиста неодговорно  и до крајње мере некоректно поступање представника Министарства, које је за последицу имало  притисак  спровођења накнадних, исхитрених,   потпуно неправилних  процедура  поступка бодовања запослених у  једном дану и то управо оних  за које је по ранијем допису ШУ  од 30.07.2020.год. било планирано да буду распоређени на слободне наставне активности.

     Постоји и проблем финансирана хора на нивоу установа,  а који се супротно важеим релевантним  правилницима  подводи под слободне наставне активности, иако то није, те се и на то питање потпуно неправилно рефлектује негативна последица укидања финансирања, мимо званичних прописа.

     О овим проблемима  данас, 18.08.2020.године обавестили смо председницу  Синдиката образовања Србије, са молбом да хитно реагује.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац

СОС ПРЕДЛОЖИО ИЗМЕНЕ СТРУЧНОГ УПУТСТВА О РАДУ ПОДГРУПА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
министар МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

 

ПРЕДМЕТ:  Проблеми у досадашњој пракси примене  Стручног упутства за праћење ангажовања запослених у установама образовања и предлози за измене и допуне истог

На основу досадашњег  искуства у раду  Синдиката образовања Србије, на заштити положаја запослених у установама образовањаа и васпитања и остваривања  њихових права у поступку преузимања, може се закључити да је пракса у погледу поштовања закона и прописаних процедура  у одређеним фазама задовољавајућа, а у појединим фазама неопходно је инсистирати на поштовању и правилној примени  закона, колективног уговора, стручних упутстава, те овим извештајем указујемо  на следеће:

ПОЧЕТНА ФАЗА ПОСТУПКА

 –   Запослени  углавном немају проблем да доставе своје захтеве за преузимање, а послодавци углавном достављају обавештења о томе како су одлучили по приспелим захтевима, али оно што  зна да буде  проблематично у овој почетној фази поступка, посебно када послодавац одбија да изврши преузимање је:  изостанак  на закону заснованог образложења одбијања преузимања или  достављање одговора послодавца који се у неком делу   ослања на цитат закона али не са циљем да се по закону и поступи већ са циљем да  се задовољи пука форма  и на тај начин одбије захтев запосленог (нпр. директор одбија да запосленом који остварује право на допуну радног времена у установи  прошири проценат позивајући се на технолошке вишкове на листи,  иако током читаве школске године технолошки вишкови  нису показали интересовање за то радно место, јер су привремено решили своје  статусе, а нити је директор контактирао установе у којима има тенолошких вишкова ради преузимања).

БАЗА ПОДАТАКА – ЛИСТЕ

–   Информациони систем  просвете,  база података МПНТР liste.mpn.gov.rs. значајно је допринела  транспарентности  рада установа и министарства, међутим у пракси се веома често  наилази на проблем нетачног и неблаговременог уноса података у ову базу,  што у великој мери компликује и успорава  поступак преузимања и онемогућује или отежава остваривање права запослених на преузимање. Најчешће примећене неправилности су: статус запосленог  након решавања није избрисан, статус запосленог  са непуним радним времном два пута се евидентира, проценат слободног радног места у кратком временском периоду, а након усвојеног годишњег плана рада установе необјашњиво варира. С тим у вези неопходно је наћи начин да се  послодавцима укаже на то  да је редован и тачан унос података законом предвиђена одговорност директора.

Овај проблем сагледан на нивоу надлежне ШУ  изгледа овако: значајна су одступања  од примене  чл.5. ст.1.ПКУ , јер  директори установа   синдикалним представницима не достављају на потпис и оверу листу запослених са непуним радним временом и листу упражњених радних места како налаже цитирани пропис и важеће стручно упутство МПНТР  о праћењу ангажовања,   (већ само листу технолошких вишкова),  нити их у складу са одредбама чл.7. ПКУ обавештавају о извршеном пријему у радни однос,  док  Школска управа у последње три године нема праксу да  заједно са представницима запослених и представницима директора заједнички утврђује листе, па је крајње непознато да ли их води и ажурира како налаже чл.5.ст.5.ПКУ и да ли их иком доставља, а сигурно је и да се нигде не објављују.

ЛИСТА ЗАПОСЛЕНИХ СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

–   Права и приоритет запослених за чијим је радом потпуно или делимично престала потреба јасна су и запосленима и послодавцима и преузимање ове категорије може се оценити као задовољавајуће. Међутим, почев од  регулативе ПКУ из 2015.године, а затим и са новим ЗОСОВ из 2017.године,  положај  запослених  са непуним радним временом који остварују право на допуну до пуног радног времена, у пракси је нарушен. Наиме због великог броја технолошких вишкова, дуготрајног поступка распоређивања вишкова током школске године  и прописаног редоследа преузимања, Радна група МПНТР већ је дала корисне савете по овом питању дописом  од 06.11. 2018.године ( да директори школа који имају упражњено место контактирају директоре школа који имају „неактивне“ технолошке вишкове ради преузимања,  па  уколико се исти не изјасне у року од  пет дана сматаће се да нису заинтересовани, а тиме се отвара могућност да запослени са непуним радним временом оствари своја права),  али како  то није део стручног упутстава за праћење ангажовања, послодавци по овом допису  поступају селективно.

ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НИСУ НА ЛИСТИ

–   Очигледна је погрешна пракса примене закона код преузимања запослених који нису на листи, тачније,  примена одредаба чл.152.ст.2.ЗОСОВ и чл.6.ПКУ. Наиме, у пракси се примећују ставови и мишљења послодаваца да  преузимање запослених који нису  на листама не ремети остваривање права на преузимање запослених који јесу евидентирани на листама, па тај редослед није неопходно поштовати,  јер „категорија из чл.6. ПКУ“ преласком у установу у коју се преузима  истовремено ослбађа исти проценат у установи из које се преузима. Међутим, то  једноставно није у складу са горе цитираним прописима и сасвим сигурно  изазива следеће проблеме:  технолошки  вишкови, бивају ограничени у погледу избора установе  у којој  виде могућност да своја права на преузимање остваре, запослени са непуним радним временом, а  посебно они  који право на допуну процента радног ангажовања траже у установи у којој већ раде, бивају   онемогућени да то право у установи  и остваре, док се послодавцима оставља простор за ширење неправилне  праксе игнорисања  јасно постављених приоритета.  Наведеним неправилностима настаје  додатно оптерећење поступка преузимања, тиме што се на дневни ред одлучивања радне подгрупе  стављају предмети у вези са преузимањем по чл.6. а да се очигледно нису исцрпеле могућности преузимања по чл.5. ПКУ, нити се решили предмети распоређивања запослених који јесу на листама,  па је код овог облика преузимања неопходно задржати модел прибављања свих прописаних сагласности у писаној форми и инсистирати да се  сагласност подгрупе заснива на правилној  анализи  и  пажљивој процени да се преузимање запослених који нису на листи не  одвија на штету неке од   категорија запослених који јесу на листама и имају приоритет који закон налаже.

РАД ПОДГРУПЕ

Што се тиче рада подгрупа, уочена је потреба дефинисања одређених рокова и то:  колики  рок  максимално може да буде ( а имајући у виду потребе ефикасности поступка)  од  дана достављања захтева запосленог  до дана одлучивања од стране надлежне радне подгурпе,  као и то  колики треба да је рок у оквиру кога директор треба да поступи по препоруци радне подгрупе, јер  у пракси у незанемарљивом броју случајева   послодавци максимално одлажу поступање по препоруци.

Затим,  постоји потеба да се нагласи  да радна подгрупа одлуке доноси једногласно, јер једино на тај начин се мишљења и ставови  свих чланова  уграђују  у коначну одлуку. Више него неоходно је да свим члановима подгрупе најмање једном месечно буду достављане листе технолошких вишкова, запослених са непуним радним временом и упражњених радних места,  јер без тога изостају основни услови за припремљеност и доношење исправних одлука. Такође, неопходно  је проверавати да ли се подгрупа придржава стручног упутства, и да ли и у којој мери и које делове стручног упутства не примењеује или погрешно примењује.

У вези са напред наведеним, корисне допуне и измене сада важећег Упутства за праћење ангажовања запослених  у установама образовања и васпитања и рад радних подгрупа за школску 2020/2021.годину, а уз задржавање преостале, до сада  прописане, регулативе овог упутства, биле би:

 1. Допуна уводног дела, садашњег четвртог става тачке 3) и то: иза речи: „школама“ предлажемо да се дода следеће: „односно из реда професионално ангажованих представника репрезентативног синдиката који има седиште на територији  надлежне школске управе.“

Образложење: предложеном допуном омогућује се и лицима која нису у радном односу у установама образовања и васпитања, али која  јесу професионално ангажована на заштити положаја запослених и која познају проблематику поступка праћења ангажовања, као и прописе који га уређују,  да својим учешћем дају допринос  раду подгрупе.

 1. Допуна садашњег дела Преузимање запослених, додавањем  још једног става  на крају,  који би требало да гласи: „ Надлежна Школска управа  током школске године редовно ажурира  евиденцију – листе:   технолошких вишкова, запослених са непуним радним временом и листе упражњених радних места са подручја своје надлежности (уз поштовање Закона о заштити података о личности)  и прослеђује је представницима запослених и представницима директора у  радној подгрупи за праћење ангажовања.“

Образложење: постоји потреба наглашавања обавезе надлежне ШУ предвиђене  одредбама чл.5. ст.5. важећег ПКУ,  која се   раније у пракси  поштовала, па је надлежна ШУ и поред званичне базе података МПНТР „Доситеј“, редовно водила, ажурирала и директорима установа и представницима репрезентативних синдиката достављала листе запослених који остварују право на преузимање са листи  и слободних радних места, што је давало јасан и прегледан увид у стање потреба и капацитета  за територију надлежне ШУ.  Од ове праксе се у протекле две до три  године одступило и могу се приметити негативне последице:

 • смањење транспарентности  рада установа  и   рада  подгрупе, те смим тим смањење транспарентности читавог поступка преузимања,
 • немогућност свеобухватног  и  правовременог увида у податке осталим члановима радне подгрупе, а што је основа припремљености  за рад и  за доношење исправних одлука,
 • многе специфичности у погледу статуса запосленог које је раније ШУ евидентирала на својим листама, нпр. да је  запослени на одсуству ради неге детета,  да је статус запосленог привремено решен (упућивањем) итд, у протеклом периоду  остале су ван домашаја видљивости што онемогућује  јасно сагледавање капацитета и могућности распоређивања запослених, јер је  немогуће поједине предмете решавати искључиво   преко увида у  јединствени информациони система  података МПНТР  liste.mpn.gov.rs.  уколико узмемо у обзир гломазност базе и претходно описан проблем нетачног и неблаговрменог уноса поатака од стране школа.
 1. Допуна садашњег дела 1 Редослед преузимања запослених додавање још једног става на крају који би требало да гласи: „Запосленима  са непуним радним временом треба извршити допуну процента радног ангажовања преузимањем са листе по прописаном редоследу,  под условом да  запослени из  чл.5.ст.3.тач.1) који остају евидентирани на листи, али нису заинтересовани/сагласни да буду преузети на упражњено радно место. С тим у вези, директор установе у којој има слободног радног места о томе   обавештава директора и  представника запослених у установи у којој има запослених са статусом технолошког вишка и оставља рок од 5 радних дана да   запослени са статусом технолошких вишкова пласирају  своје захтеве за преузимање. Уколико изјашњавање запослених са листе технолошких вишкова изостане, може се сматрати да нису сагласни да буду преузети на упражњено радно место, па нема сметњи да се допуни проценат радног ангажвања првој наредној категорији из чл.5.ст.3. ПКУ.“

Образложење: тек мали број запослених са непуним радним временом успе да остваари допуну радног времена и то  у веома кратком временском периоду школске године, а посебан проблем су  ситуације  када  технолошки вишкови нису активни из разлога што  су привремено за  актуелну школску годину решили  свој статус  у установи или немају интерес да пласирају захтеве за преузимање на слободна радна места.  Предложеним решењем  омогућило би се остваривање права и запосленима са непуним радним временом, а да се при том обезбеде услови да не дође до повреде права технолошких вишкова у погледу приоритета преузимања.

 1. Допуна  садашњег дела УПУТСТВО ЗА РАД РАДНИХ ПОДГРУПА, иза реченице: „Запослени који жели да буде преузет у другу установу, а у складу са одредбама чл. 6. ПКУ и чл.152.ст.2 ЗОСОВ, уз захтев за сагласност коју подноси подгрупи доставља и прибављену сагласност директора установе из које се преузима и директора установе у која га  преузима“  треба додати реченицу која  гласи: „Преузимање, запослених који нису на листама не може се вршитити мимо предвиђеног редоследа преузимања,  на штету запослених евидентираних на листама са којих се врши преузимање, а  за шта је одговорна надлежна радна подгурпа када цени испуњеност услова за овај облик преузимања и  даје или ускраћује  сагласност.“

Затим, иза реченице: „Радне подгрупе дужне су да благовремено решавају сва нерешена питања у вези са „првим кругом“ распоређивања, као и друга спорна питања до којих долази током целе школске године“, треба додати реченицу која гласи:“Радна подгурпа  је у обавези да захтев запосленог стави на разматрање и одлучивање најкасније десед дана од дана достављања захтева од стране запосленог“, а затим и још једну реченицу која гласи: „Радна подгрупаа све одлуке и ставове доноси и заузима једногласно, а уколико се одлуке доносе на основу електронске комуникације, неопходно је да  се  дискусија –  преписка води на начин да  сви чланови подгрупе буду у могућности да је прате и у њој учествују равноправно:“

Oбразложење: обрзложење предложених изменама већ је описано у делу овог  извештаја „Преузимање запослених који нису на листи“ и „Рад подгрупе“.

    Председница
Мр Валентина Илић

РЦ РЕАГОВАО ЗБОГ КАШЊЕЊА У АЖУРИРАЊУ ПОДАТАКА

ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОСТУПКУ ПРЕУЗИМАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПОТВРДИЛО

ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Судећи по допису  Министарства  просвете, науке и технолошког развоја број:06-00-00208/2019-01 од 07.07.2020.године  које је надлежно Министарство упутило  традиционалним црквама и верским заједницама у Републици Србији, а у коме се наводи, цитирам: „Министарство просвете, науке и технолошког развоја, донело је одлуку да у школској 2020/2021.години омогући формирање група за обавезне изборне предмете на начин како је то рађено у претходној школској години“, може се сматрати  да је уродила плодом правовремена реакција  Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, од петка 03.07.2020.године, а која је прихваћена од стрне виших органа Синдиката образовања Србије и истог дана прослеђена даље, Министарству просвете (https://sind-obr.le.org.rs/?p=4400).

Горе цитирани допис, јесте адресиран верским заједницама, али његова садржина јасно показује да је, након скретања пажње на сасвим извесне негативне последице примене „нових  решења“ за формирање  група за обавезне изборне предмете,  Министарство исте увидело и изменило своје  претходне ставове у погледу   начина формирања група за ове предмете (Стручно упутство број: 610-00-00381/2020-15 од 22.06.2020.године).

У допису стоји и то да ће о напред наведеној одлуци Министарства просвете бити обавештене надлежне Школске управе, које би требало да је спроводе на начин да одобравају формирање група, како за предмет грађанско васпитање, тако и за предмет верска настава,  те тако обезбеде  да највећи број наставника задржи постојећу норму, односно да се не смањује број одобрених група.

Иако  овакву одлуку МПНТР можемо сматрати позитивним исходом и на њу се можемо позивати, сматрамо да је исправније да се њена примена омогући путем  измена  Стручног упутства  о форомирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021.годину,  у делу у коме  се уређује начин формирања група за обавезне изборне предмете,  а о чему смо данас обавестили представнике виших органа Синдиката образовања Србије.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац

ПОТПИСАН ПКУ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

Данас је  у Министарству просвете, науке и технолошког развоја потписан нови Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и Допуна важећег Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања (додат нови члан 39-а, који прописује право на накнаду 100% за време привремене спречености за рад  због потврђене заразне болести  COVID-19).

Новим Посебним колективним уговорoм, запослени у предшколским установама у односу на важећи ПКУ добили су боља права код коришћења годишњег одмора, остваривања права на солидарну помоћ, накнаде за привремену спреченост за рад  и права синдикалних представника у установи.

Прецизирана је  одредба која регулише солидарну помоћ у односу на важећу  која је правила проблеме у тумачењу у досадашњој примени, односно таксативно су наведени основи солидарне помоћи и то у следећим случајевима: дужа или тежа болест запосленог или члана његове уже породице или тежа болест запосленог; набавка медицинско-техничких помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове породице; здравствена рехабилитација запосленог; настанак теже инвалидности запосленог; набавка лекова за запосленог или члана уже породице; помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице; рођења или усвојења детета запосленог – у висини месечне просечне зараде без пореза и допириноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике; штете настале услед елементарних непогода или несрећним случајем (пожар, поплава, земљотрес, бујица, клизишта и сл.), у породичном домаћинству у којем живи запослени, уколико штета није надокнађена из одговарајућег осигурања, у висини једне просечне зараде у Републици Србији.

Прописана је и  нова  могућност послодавца у односу на важећи ПКУ, односно право   послодавца да  може у складу са мерилима прописаним својим општим актом, да  исплати  и солидарну помоћ запосленом ради ублажавања неповољног материјалног и социјалног положаја запосленог под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, те да се солидарна помоћ по овом основу исплаћује на годишњем нивоу до висине просечне нето зараде у Републици Србији

Запослени ће имати право на накнаду плате у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад и  ако је она проузрокована и малигном болешћу. Важећим ПКУ запослени су имали право на накнаду плате у висини 100%, само ако је привремена спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу. Такође ће запослени у предшколским установама имати право на накнаду плате у висини од 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације. На остваривању овог права, нарочито су инсистирали синдикати када је најављен почетак рада предшколских установа 11.маја 2020.године, имајући у виду да су запослени у предшколским установама од наведеног датума и изложени већем ризику обољевања од заразне болести COVID-19.

Синдикат образовања Србије је током преговора за закључивање ПКУ, нарочито инсистирао да представници репрезентативних синдиката у установи имају право на увећану плату 12% ако је у њихову синдикалну организацију учлањено више од 50% запослених, односно сразмерно мање, ако је учлањено мање од 50% запослених. Новим ПКУ, прописано је и право на увећану плату представницима репрезентативних синдиката, потписницима овог уговора, тако да  је  отклоњена дугогодишња неправда према  представницима синдиката у предшколским установама, јер једино они до дана потписивања овог ПКУ, нису уживали ово право.  Поред наведеног права, запослени-представници синдиката ће моћи да остварују и право на плаћене часове за синдикални рад и то 40 плаћених часова месечно, уколико је у синдикалну организацију учлањено више од 50% запослених, односно сразмерно мање часова уколико је у синдикалну организацију учлањено мање од 50% запослених.

Посебан колективни уговор за запослене  у установама предшколског васпитања и образовања, ступиће на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и примењиваће се три године од дана ступања на снагу.

ПКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У МПНТР

На инцијативу Синдиката образовања Србије, дана  29.06.2020.године одржан је састанак  са министром Младеном Шарчевићем у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са актуелним проблемима у образовању.

На  састанку су  поред министра Шарчевића,  присуствовали и представници Синдиката образовања Србије: председница Валентина Илић, Бојана Савић, чланица Републичког одбора и Николина Маљковић, правна саветница.

Бојана Савић је у име Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије изложила проблеме  средњих школа у Јабланичком округу,  имајући у виду да многим школама су за школску годину 2020/2021 укинути одређени образовни профили, иако постоји  велика заинтересованост ученика за упис у профиле који су укинути. Школа за текстил и дизајн из Лесковца обратила се Мпнтр са захтевом за одобрењем  комбинованог одељења: ликовни техничар -10 ученика и техничар дизајна текстила – 10 ученика јер школа има реалну потребу за уписивањем наведених профила, а посебно што се на Технолошки факултет и у Високу технолошку уметничку струковну школу у Лесковцу годинама уназад уписују студенти из ове школе. Медицинска школа из Лесковца обратила се Мпнтр са захтевом да им се одобри смер здравствени неговатељ јер је реализација уписа на овом смеру сваке године 100%. У прилог овом образовном профилу иде свакако и актуеална ситуација у вези са корона вирусом, као и чињеница да за здравственим неговатељима постоји реална потреба на тржишту. Трговинско – угоститељска школа из Лесковца се такође обратила Мпнтр са захтвом за допуну Конкурса за упис ученика у средње школе 2020/2021 године којим је захтевала да се одобри упис одељења образовног профила комерцијалисте.  Посебно је истакнуто да се у  средње школе на територији града Лесковца  уписују ученици из Јабланичког и Пчињског округа, тако да постоји и велика  заинтересованост ученика из два округа за упис  наведених образовних профила. Такође је и изложен  захтев средње школе са територије Пчињског округа, тачније ССШ „Свети Сава“ из Бујановца  јер  им је укинуто одељење машински техничар моторних возила  за које и даље постоји заинтересованост ученика.  Наведена  школа се обратила и званичним захтевом Министарству просвете, науке и технолошког развоја у смислу да се допуни Конкурс за упис у школску годину 2020/2021.годину и одобри одељење које је укинуто. Министар Шарчевић је рекао да ће се заложити за  захтеве наведених школа и у сарадњи са Сектором за средње образовање, проверити да ли су њихови захтеви оправдани и након тога донети одговарајуће одлуке.

Поред наведеног,  предложено је од стране представника синдиката да се изнађу могућности за измене Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021.годину. Тачније, предложено je да се допуни одредба чл.31. Закона о основном образовању и васпитању и одредба чл. 29. Закона о средњем образовању и васпитању, односно да се у изузетним случајевима  на одређеним територијама школских управа  смањи горња граница  броја ученика у одељењу са 30 на 24.

Представници Синдката образовања Србије су упознали министра да се на терену  председници реперезентативних синдиката проглашавају технолошким вишковима иако у одредби члана 60. Посебног колективног уговора за основне, средње школе и домове ученика јасно стоји да се председник синдиката не сме стављати у неповољан положај  што подразумева између осталог и проглашавање технолошким вишком.

На састанку  смо добили и информацију да је Посебан колективни уговор за запослене у установама  предшколског васпитања и образовања усвојен на седници Владе, тако да очекујемо ускоро потписивање, а затим и ступање на снагу истог.

РЕАГУЈЕМО ЗБОГ СТРУЧНОГ УПУТСТВА О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА ПРЕДЛОЖИО ИЗМЕНЕ СТУЧНОГ УПУТСТВА О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА  У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ

Иницијативе и предлози  са 49. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије,  усвојени су  на седници  Републичког одбора Синдиката образовања Србије, одржаној дана 26.06.2020.године и биће саставни део званичног предлога измена Стручног упутва  о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама  за школску 2020/2021.годину. Осим предлога измене горње границе броја ученика у одељењу, данас смо предлозима придодали и измену у погледу  начина формирања група за изборне предмете/ изборне програме.

 Предлози су следећи:

 1. измене Закона о основном образовању и васпитању, чл.31.ст.2. и   Закона о средњем образовању и васпитању, чл. 29. ст.1. и то у погледу смањења горње границе броја ученика у одељењу, са 30 на 24;
 2. измене Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021.годину, део  упутства „Формирање одељења и група“ и то следећу допуну:  додаје се нови   пасус који гласи: „ Изузетно, одељење истог разреда може да има до 24 ученика,  уз сагласност надлежне Школске управе,  уколико се на  евиденцији  запослених за чијим је радом делимично и потпуно престала потреба и запослених са непуним радним временом,  коју води  надлежна Школска управа, налази  више од 300  запослених који остварују право на преузимање,  у  школској години у којој се  врши формирање одељења и група.“

Образложење предложеног огледа се у унапређењу квалитета рада, то свакако стоји као примарни разлог и циљ  предлога, али је подједнако значајан  циљ   и смањење броја запослених за чијим би  радом  делимично или потпуно  престала  потреба, као горући проблем многих Школских управа, Министарства просвете, а највише запослених у установама обрзаовања и васпитања, уз напомену да би овакво решење   уједно допринело  и  целисходности  наставног процеса,  јер  би у незанемарљивој мери умањило  проблем подељеног радног ангажовања наставног кадра у више школа.

 1. измена Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021.годину у делу „Формирање група за обавезне предмете и изборне предмете, односно програме“ , тачније формирање групе за изборне предмете/изборне програме и то следећу измену:- уместо броја „30“, да стоји број 15, и да се брише реченица: „Број тако формираних група не може бити већи од броја одељења“, па би са наведеним изменама део упутства гласио: „Групе за изборне предмете/ изборне програме и слободне наставне активности се формирају тако што се укупан број ученика који су се изјаснили за одређени изборни предмет/изборни програм и слободну наставну активност подели са 15 и уколико количник није цео број , заокружи на већи цео број.“

Образложење предложеног огледа се у потреби да се спречи фабриковање технолошких вишкова, посебно код предмета грађанско васпитање, до кага би сигурно дошло применом модела формирања група који стоји у сада  важећем стручном упутству, јер ће се број група смањити за пола у односу на модел формирања група који је важио до сада, па би школа која нпр. има 3  одељења првог разреда и 60 ученика који су се изјаснили за тај предмет,    сада могла да има  2  групе,   у односу на раније када је могла да има 4 групе, што би, како смо навели, довело до великог броја технолошких вишкова.

Још један од разлога предложене измене је и тај што је за предмет грађанско васпитање веома битно одржати расположиве капацитете, јер је то предмет у погледу кога наставу  могу изводити  запослени за чијим је радом престала потреба на радном месту наставника  стучних предмета у установи средњег образовања и васпитања,   а  за које се не може наћи слободно радно место у другим установама.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац

 

НОВИ САСТАНАК ПОДГРУПЕ – ИЗАЗОВИ „МИРНИЈЕГ“ ДЕЛА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Дана  26.06.2020.године, одржан је састанак Радне подгрупе Министарства просвете за праћење ангажовања запослених,  на нивоу Школске управе Лесковац.

На састанку је разматрано и одлучивано  по укупно 15 предмета,  од којих се највећи број односио на распоређивање на одговарајућа радна местa запослених који нису на листама, а у погледу којих је Радна подгрупа заузела јединствен став да је неопходно поштовати законом прописани редослед преузимања.

Имајући у виду да се преузимање запослених који нису на листама одвија уз праћење, контролу и сагласност надлежне подгрупе, а да је евидентно да се  у пракси одредбе Закона о основама система образовања и васпитања, као и одредбе Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,  којима се уређује овај облик преузимања,  често од стране послодаваца или не разумеју на правилан начин, или се упркос разумевању не примењују  како је прописано, неопходно је скренути пажњу на следеће:

одредбама чл. 152.ст.2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да: „Запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити преузет, иако није стављен на листу из става 1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из чл.153. ст.7. овог Закона.“

Напред цитирани пропис јасно утврђује услове за реализацију овог облика преузимања и то  у погледу  редоследа преузимања и у погледу потребних сагласности. То значи да  на упражњено радно место имају право да буду преузети најпре запослени евидентирани на листама са којих се врши преузимање ( листе технолошких  вишкова и запослених  са непуним радним временом), а тек уколико тих категорија   нема,  или  нису сагласне да буду преузете на  упражњено радно место,  могло би се извршити преузимање запосленог који није на листи, а уз сагласности свих учесника поступка преузимања како је предвиђено чл.152.ст.2. ЗОСОВ.

Што се тиче регулативе Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,  права на преузимање запослених са листи, као и редослед преузимања  уређени  су одредбама чл. 5. ПКУ, којим је регулисано да се прво врши преузимање технолошких вишкова, а затим запослених са непуним радним временом,  док су права на преузимање запослених који нису на листама (јер имају пуно радно време) уређена одредбама чл.6. ПКУ и ова категорија се преузима највише у проценту у којем је засновала радни однос.

О приоритету преузимања запослених са листи у односу на запослене који нису евидентирани на листама изјаснила се и  Комисија за тумачење Посебног колективног уговора својим одлукама од којих издвајам следећу: „Преузимање на основу члана 6. ПКУ може се извршити уколико није било могуће остварити преузимање по основу чл. 5. ПКУ.“ (обједињене одлуке од 28.09.2015.године).

Иако се у пракси примећују ставови и мишљења послодаваца да  преузимање запослених који нису  на листама не ремети остваривање права на преузимање запослених који јесу евидентирани на листама, па тај редослед није неопходно поштовати,  јер „категорија из чл.6. ПКУ“ преласком у установу у коју се преузима  истовремено ослбађа исти проценат у установи из које се преузима, то  једноставно није у складу са горе цитираним прописима, а у пракси сасвим сигурно  изазва једну врсту правне несигурности и оштећења права и правних интереса  запослених  евидентрианих на листама,  и то тако да:

– запослени – технолошки  вишкови,  осим што су претрпели губитак у проценту радног ангажовања, у незанемарљивом  броју случаја  бивају ограничени у погледу избора установе  у којој  виде могућност да своја права на преузимање остваре,

-запослени са непуним радним временом, а  посебно они  који право на допуну процента радног ангажовања траже у установи у којој већ раде, бивају   онемогућени да то право у установи  и остваре,

док послодавцима оставља простор за ширење неправилне  праксе игнорисања  јасно постављених приоритета,  те додатног  и беспотребног продужавања поступка преузимања.

Изузетак у погледу напред наведеног у само одређеним случајевима може представљати   „преузимање у једном кораку“ (истовремана примена и чл.5. и чл.6. ПКУ)  коју као могућност  предвиђа важеће Стручно упутство МПНТР за праћење ангажовања запослених, али  уз  правилну анализу и  пажљиву процену Радне подгрупе да се не одвија на штету неке од  преосталих категорија са листи.

Још једна од уочених неправилности у раду послодаваца, а која се у битној мери  може негативно  одразити на исправност одлуке Радне  подгрупе је: непотпун, нетачан  приказ података о статусу запослених и упражњених радних места у званичној бази података Министарства просвете „Доситеј“, односно нередовно ажурирање података у наведеној евиденцији,  па је с тим у вези битно  истаћи  да је одредбама чл.128.ст.7.тач.13) ЗОСОВ предвиђено следеће: „Министар разрешава директора установе, ако је утврђено да није обезбедио благовремен и тачан  унос и одржавање базе података установе  у оквиру јединственог информационог система просвете, као и контролу унетих података.“

Осим тога, стоје и проверљиви подаци  да је одређени број  радних места и даље упражњен за преузимање, а да истовремено на евиденцији  нераспоређених  категорија  има запослених   који  испуњују услове за рад на тим радним местима, што указује или на пасивност послодаваца или на пасивност запослених.

Поводом ових  и осталих  уочених  неправилности поступка преузимања запослених,  Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије припремиће предлоге унапређења  упутстава за праћење ангажовања запослених и рад  Радних подгрупа за наредну школску годину.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац

ЗАШТИТА СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА

У последње време известан број председника Синдикалних организација указао је на то да директори школа од представника МПНТР добијају усмена упутства да синдикалне представнике треба бодовати и проглашавати „технолошким вишком“.

Напомињемо да су поменута усмена упутства погрешна и супротна одредбама ПКУ и одлукама Комисије за тумачење истог.

У прилогу је допис РЦ Лесковац СОС који се тиче заштите положаја председника Синдикалне организације. Потребно је да допис буде истакнут на огласној табли Синдикалне организације и достављен члановима Комисије која спроводи поступак бодовања у установи.

ДОПИС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОДРЖАНА РЕДОВНА ЈУНСКА СЕДНИЦА ОДБОРА

Дана 11.06.2020.године у свечаној сали Гимназије у Лесковцу, одржана је 49. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије.

 • На овој седници чланови Одбора обавештени су о предлогу одлуке Председништва Републичког одбора Синдиката образовања Србије о спровођењу избора  у Синдикату. За  спровођење избора на нивоу Синдикалних организација предложен је термин од 01.09. до 01.11.2020.године, са напоменом да ће сви избори одржани  и пре овог теримина и то почев од 01.10.2019.године  бити признати;
 • Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије на овој седници донео је одлуку о томе да неће учествовати на Спортским играма  Републичког одбора Синдиката образовања Србије, планираним за септембар 2020.године, а због неизвесног епидемиолошког стања;
 • за члана Републичког одбора и члана Одбора делатности основних и средњих школа Синдиката образовања Србије једногласно је предложен члан Одбора Ненад Стојковић;
 • чланови Одбора обавештени су о Споразуму о продужењу  важења ПКУ за предшколско образовање и васпитање, као и о току пеговора за измене и допуне истог;
 • Одбор Јабланичког округа јеногласно је изгласао предлог Републичком одбору за покретање поступка  пред повереником за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, имајући у виду да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступало супротно Закону о заштити података о личности и то на тај начин што је приватној фирми учинило доступним податке о ученицима и запосленима на порталу  esdnevnik.rs  и  moja.eskola.rs;
 • на овој седници, разматрале су се пристигле иницијативе и предлози представника Синдикалних организација, а Одбор је био једногласан у предлогу измена Закона о основном образовању и васпитању,  чл.31.ст.2. и   Закона о средњем образовању и васпитању, чл. 29. ст.1. и то у погледу смањења горње границе броја ученика у одељењу, са 30 на 24, као и  у супсидијарном предлогу да се измени  стручно  упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за наредну школску годину, а  којим би била отворена могућност смањења горње границе броја ученика у одељењу  на напред наведени начин, изузетно за  територије оних школских управа које буду имале више од 300  запослених на листама са којих се врши преузимање, као и смањење броја ученика којим су дефинисане поделе одељења на групе и то са 15 на 10. Унапређење квалитета рада свакако стоји као примарни разлог и циљ ових предлога, као и смањење броја запослених за чијим би  радом  делимично или потпуно  престала  потреба, а  што би уједно допринело и  целисходности  наставног процеса.  Ови предлози биће прослеђени  Републичком одбору;
 • предложена су и разматрана и  поједина решења за унапеђење поступка преузимања запослених, посебно у погледу редовнијег и тачног ажурирања података о технолошким вишковима, запосленима са непуним радним временом и слободним радним местима, с обзиром на то да у пракси постоје уочене неправилности које често ометају ефикасност поступка преузимања, а разматрани су  и предлози за  већу укљученост синдикалних представника у поступак преузимања запослених.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац

ВКС ЗАЖМУРИО НА ПЉАЧКУ ЗАПОСЛЕНИХ

После вишегодишње судске праксе доношења пресуда у корист запослених у улози тужилаца, који су заштиту својих законом загарантованих права  на накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора  и  исхране у току рада затражили пред Врховним касационим судом, овај суд одлучио је да досадашњу, за запослене повољну  праксу,   грубо прекине доносећи одлуку у форми решења  Рев2  2968/2019 од 05.12.2019. године којим се не дозвољава одлучивање по ревизији!?

Оваква одлука Врховног касационог суда не може се другачије разумети него као изналажење  каквих-таквих формално правних оквира под које су изгледа морали да се сместе стварни разлози одступања од досадашњег начина одлучивања по изјављеним ревизијама  тужилаца.

Разлоге  необјашњивог преседана у поступању Врховног касационог суда треба тражити у веома могућем притиску на слободну вољу одлучивања поступајућих судија,  јер како другачије схватити образложење одлуке Врховног касационог суда  да правно питање које се односи на накнаду трошкова за регрес  и исхрану  током рада  за више од 120000  запослених у области делатности образовања  није питање од општег интереса ?!

Запослени који су покренули судски спор по овом питању мораће своја права да остваре пред Европским судом за људска права  у Стразбуру. Поводом тога, РЦ Лесковац је својим члановима проследио даља упутства у виду обавештења.

Решење ВКС  о одбацивању ревизије преузмите ОВДЕ

Пресуду ВКС у корист запосленог преузмите ОВДЕ

Обавештење РЦ Лесковац СОС преузмите ОВДЕ

ПОДГРУПА НАСТАВИЛА СА РАДОМ

Дана  29.05.2020.године, одржан је састанак Радне подгрупе Министарства просвете за праћење ангажовања запослених,  на нивоу Школске управе Лесковац.

На састанку је разматрано и одлучено по укупно 14 захтева од којих се највећи број односио на распоређивање запослених на одговарајућа радна места.

У овој фази одвијања поступка преузимања запослених у установама образовања и васпитања, на територији  ШУ Лесковац, у погледу одређеног броја радних места створили су се услови за распоређивање са листе запослених са непуним радним временом, као и за распоређивање запослених који нису на листи, а уз поштовање редоследа преузимања прописаног одредбама чл.152. Закона о основама система образовања и васпитања,  одредбама чл.5. и чл.6. Посебног  колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и стручним упутством Министарства просвете за праћење ангажовања запослених  за школску 2019/2020.годину.

Нови члан Радне подгрупе за ШУ Лесковац, испред Синдиката образовња Србије, у складу са предлогом Републичког одбора Синдиката образовања Србије и решењем министра бр. 153-03-00023/24/2019-01 од 28.05.2020.године је Драгана Карапанџић-Стефановић, дипломирани правник.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗБОГ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС ИЗДАЈЕ СЛЕДЕЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ:

АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС

На данашњој 48. седници Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, након 9 година руковођења Регионалним центром Лесковац СОС, Александар Ничић је поднео оставку на место председника Одбора.

Ничић је у свом обраћању навео да је у свом синдикалном раду, уз оснивање и успостављање система рада организације РЦ Лесковац СОС која је сада сасвим стабилна, цењена и самоодржива, уживао у подршци и сарадњи чланова Одбора, стручне сараднице и  најближих сарадника и да, водећи се личним разлозима за напуштање просвете, одлазак из просвете и синдиката доживљава као потребу за доприносом и у некој другој делатности, након једне „заокружене успешне приче“.

За новог председника Ничић је предложио свог најближег сарадника, досадашњег подпредседника, Александра Николића који је у Одбору Јабланичког округа СОС делегиран као председник  Синдикалне организације ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу. 

На седници су верификовани мандати новоизабраним председницима синдикалних организација у новом изборном циклусу, представљен је „филм“ о раду Секције жена ОЈОСОС и донете су одговарајуће одлуке на предлог председавајућег. Одбор се о свему данас изјашњавао једногласно.

РЦЛ

СИНДИКАТИ ТРАЖЕ ЗАТВАРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

РЕШЕН ПРОБЛЕМ ПУТНИХ ТРОШКОВА

Након двомесечног „лудила“ везаног за исплату „путних трошкова“ за запослене у образовно-васпитним установама,  данас је на на исто стављена тачка.

На састанку који је одржан у кацеларији начелника градске управе Милоша Цветановића, а коме су присуствовали представници градске управе и председник РЦ Лесковац СОС Александар Ничић, након разматрања новонасталих проблема, донета је одлука да се пристигла средства за путне трошкове за септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године за запослене у образовању на територији Града Лесковца исплате запосленима без обрачунавања пореза за суме мање од 3914,00 динара у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Оно што треба да  растерети запослене је заузет став да убудуће школе неће тражити од запослених потписивање „изјава“ и достављање фискалних рачуна, а законом гарантовано право запослених на исплату накнаде за долазак и одлазак са рада реализоваће се у складу са важећим прописима.

РЦЛ

УСВОЈЕН ПЛАН РАДА И БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

У петак, 7. фебруара у ЦСУ Лесковац, одржана је 47. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, на којој су разматрани извештај о раду и финансијски извештај  РЦ Лесковац СОС за 2019. годину и усвојен је  План рада ОЈОСОС , као и Финансијски план ОЈОСОС за 2020 годину.

Одбору је предочено да је заштита запослених са непуним радним временом приоритет у наредном периоду, имајући у виду трећу фазу одобравања конкурса по којој је дозвољено запошљавање запослених са 60% до 100% радног времена. У смислу заштите права запослених са непуним радним временом у установи, донета је одлука о обавези председника Синдикалних организација да хитно сигнализирају сваки покушај тражења сагласности за расписивање конкурса који може довести до повреде одредаба ЗОСОВ и ПКУ.

Везано за „проблем“ учесталих претњи усмерених ка запосленима у смислу да неће остварити право на накнаду за одлазак и долазак са рада уколико не „потпишу изјаву“ или „не доставе фискални рачун за безин“, члановима Одбора још једном је детаљно објашњено да овакво поступање директора није у складу са важећим прописима, да запослени не треба да брину и да ће се настали проблем врло брзо решити.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОЈОСОС (2019) МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

РАСПУСТ ЈЕ ЗА ЂАКЕ, A НЕ ЗА . . . !?

У сусрет зимском распусту, ове школске године већина директора школа у Јабланичком округу најављује строгу проверу долазака свих запослених на посао. „Ватрено крштење“ ретки појединци су прегрмели још 30. и 31. децембра, када су без икаквог разлога бдели над списковима у школи и чекали наставнике да убележе свој цењени потпис.

Иако није никаква тајна да наставно особље годинама уназад има административне послове у највећој мери баш онда када су ученици на распусту, посебно зачуђује чињеница да се обавеза свакодневног доласка у школу истиче и наглашава у „доба електронских дневника“ када је сав административни посао могуће радити са било ког места и у било које време.

По захтеву запослених коју су много раније планирали одсуства за време зимског распуста, због путовања или других потреба, образложићемо законску регулативу коришћења годишњег одмора имајући у виду да послодавци неретко износе тврдње које нису прописане законом.

Одредбама чл.73. ст.1,2 и 3. Закона о раду предвиђено је следеће: „Годишњи одмор користи се једнократно или у два или више делова, у складу са овим законом. Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најманје две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године. Запослени има право да годишњи одмор користи у два дела, осим ако се са послодавцем споразуме да годишњи одмор кориси у више делова.“

            Одредбама  чл. 161. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је следеће: „Запослени у установи има право на одморе и одсуства у складу са законом којим се уређује рад, општим актом, односно уговором о раду. Запослени у школи, по правилу, користи годишњи одмор за време школског распуста.“

            У вези са напред наведеним,  сматрамо да не постоје никакве законске сметње  да запослени који испуњују  услове за коришћење  дела  годишњег одмора, то своје право и остваре током зимског распуста.

РЦЛ

ДОПИС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПУТНИ ТРОШКОВИ – НОВО ЛУДИЛО

У вези са изменама законске регулативе којом се  уводи  „документовање“  трошкова превоза,  а услед бројних пријава  неправилности  праксе  и то: у погледу утврђивања права запослених  на накнаду, те коме она припада, а коме не, у погледу утврђивања висине накнаде, као и вршења  разних облика притисака на запослене условљавањем  остваривања њихових права неправилним, унапред  припремљеним формама изјава, у обавези смо да представницима Синдиката и чланству укажемо на следеће:

            Запослени остварује право на накнаду за долазак на рад и одлазак са рада у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика  и уговором о раду. Дакле, накнада за долазак и одлазак са рада запосленом припада по закону.

            Одредбама чл.118. ст.1. тач.1) Закона о раду, предвиђено је да: „Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду и то за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз.“

            Одредбама чл.26. ст.1. и ст. 2. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика предвиђено је да:“ Запослени има право на накнаду за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), која мора бити исплаћена до петог у месецу за претходни месец, уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз. Уколико је перонска карта услов коришћења превоза,  сматра се да је иста саставни део трошкова превоза. На захтев запосленог послодавац је дужан да запосленом обезбеди месечну карту за долазак и одлазак са рада, уколико није обезбедио сопствени превоз.“

            Напомињемо да  горе цитираним прописима право запосленог на накнаду за долазак на рад и одлазак са рада није условљено:

 • изјавом запосленог о раздаљини од места пребивалишта до места седишта послодавца,
 • коришћењем искључиво једне врсте превоза или констатно једног начина доласка на рад и одласака са рада (осим  у случајевима када послодавац има сопствени превоз),

па је наметање претходно описаних обавеза  према запосленом непотребно,  неправилно, штетно и свакако спада у домен прекорачења овлашћења послодавца те запослени нису дужни да се придржавају оваквих обавеза.

            Такође напомињемо да су  горе цитираним прописима,  критеријуми  за одређивање висине  накнаде за долазак на рад и одлазак са рада  прописани, те да одлука  органа јединице локалне самоуправе којом се већ прописани критеријуми изнова утврђују , ревидирају, мењају  није извор права и није у складу са Уставом РС  (видети одлуку Уставног суда Републике Србије IУо-63/2016 од 16.03.2017.год.  о оцени уставности  одлуке органа локалне самоуправе о утврђивању права на повлашћени превоз у јавном, градском и приградском саобраћају ученика и запослених у основним и средњим школама и установама културе)

            Даље, одредбама чл.18.ст.1.тач 1) Закона о порезу на доходак грађана предвиђено је: „Не плаћа се порез на зараде на примања запосленог од послодавца по основу накнаде документованих трошкова превоза да долазак и одлазак са рада – до висине цене месечне превозне карте у јавном саобраћају, односно до висине стварних трошкова превоза, а највише до 3.914,00 динара месечно.“

            Горе цитираним прописом уређује се дакле, питање када ће послодавац на примања запослених плаћати порез а када не, односно  услови под којима ће послодавац бити ослобођен  плаћања пореза на примања,  у шта спада накнада, сада документованих  трошкова превоза и то до износа 3.914,00 динара, а да ли ће се уопште и на који начин овај пропис одразити  на остваривање  права запослених, а посебно оних  који своје трошкове нису доказали-документовали, видеће се у  ставовима судске праксе у будућем периоду.

            Оно што је сасвим сигурно је то, да  актуелни ставови судске праксе највиших судских инстанци на територији Републике Србије иду у прилог томе да накнада за долазак и одлазак са рада припада свим запосленима, цитирамо:

„Поштујући наведене одредбе закона и Посебног колективног уговора, правилно закључује другостепени суд да тужилац основано захтева исплату накнаде за долазак и одлазак са рада за спорни период потраживања. Ово право тужиоцу је као запосленом код туженог било утврђено цитираном одредбом члана 118. став 1. тачка 1. Закона о раду, као и цитираном одредбом члана 25. Посебног колективвног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. Како ни цитираном одредбом Закона о раду, као ни Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, право на накнаду трошкова није условљено растојањем од места пребивалишта до радног места, као ни одређеном категоријом болести запосленог, следи да право на накнаду трошкова превоза припада свим запосленима, односно и онима који не користе јавни саобраћај, већ од куће до радног места долазе сопственим аутомобилом или пешице. Поред тога, остваривање овог права није условљено ни обавезом запосленог да се посебним захтевом обрати туженој ради признавања трошкова превоза, јер ни та обавеза није прописана ни законом ни Посебним колективним уговором, а ни Уговором о раду, па се у конкретном случају непосредно имају применити одредбе закона инаведеног Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.“ (Видети пресуду Врховног касационог суда Рев2 680/2016 од 19.05.2016.године)

            Напомињемо да је одредбама чл.126. ст.1. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено следеће: „Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.“, а  одредбама чл.133.ст.1.тач. 1) истог закона предвиђено је: „Секретар установе стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду установе.“,   те су послодавци у обавези да поштују и примењују све законе и подзаконске акте  којима се уређују права запослених на накнаду за долазак и одлазак са рада и да са тим у вези избегавају доношење  неисправних, незаконитих и штетних одлука.

            Дакле укратко: Променио се Закон о порезу на доходак грађана по коме је сада послодавац, за документоване трошкове превоза запослених за долазак и одлазак са рада, ослобођен плаћања пореза до износа 3.914,00 динара, А НИЈЕ СЕ ПРОМЕНИО НИЈЕДАН ПРОПИС КОЈИ ЗАПОСЛЕНИМА ГАРАНТУЈЕ ИСПЛАТУ НАВЕДЕНИХ ТРОШКОВА. Према томе закон никоме није укинуо право на исплату поменутих трошкова, па ће свако поступање послодавца којим се запосленом условљава ово право бити супротно закону. Директори школа који тренутно поступају у складу са „одлукама“ усаглашеним на активима директора, доносе спорне „Правилнике о накнади путних трошкова“ и бомбардују запослене небулозним изјавама и захтевима за достављањем „лажних“ фискалних рачуна, озбиљно ризикују да иницирају покретање лавине судских процеса и направе далеко веће трошкове од трошкова пореза који покушавају да избегну. У свету би се правдање трошкова за долазак и одлазак са рада туђим рачуном за бензин, за запосленог који, на пример, на посао долази бициклом, звало утајом пореза. Овде нас послодавци „приморавају“ да у томе учествујемо.

РЦЛ

ДОПИС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ДРУШТВЕНА ОСЕТЉИВОСТ-СОЦИЈАЛНА ИНТУИЦИЈА

Дана 05.11.2019.године у Центру за стучно усавршавање у Лесковцу, са почетком у 17:30 часова одржана је радионица у организацији Секције жена Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије.

    Радионицу са темом „Друштвена осетљивост – социјална интуиција“ реализовала је Биљана Михајловић психолог.

    Учесници радионице упознали су се појмовима друштвене осетљивости која је као способност разумевања порука које нам колектив шаље, веома важна у ситуацијама које захтевају доношење одлука у име истог тог колектива и пресудна за успешно обављање послова руковођења уопште.

     Препознавање и разумевање потреба других један је од почетних услова грађења способности друштвене осетљивости као важаног  предуслова успешног лидерства. Посебно је важно на који начин решавамо и разрешавамо конфликте у колективу јер правилно и успешно решавање истих изискује да не западнемо у формирање вредносних ставова на штету свих  релевантних информација и чињеница које доприносе изградњи правилних закључака.

   Остаје питање: „Колико смо близу/далеко од овог стандарда, када га упоредимо са  стањем ствари у колективу у ком радимо?“,  а што мора бити први и почетни корак у насатајању промена на пољу унапређења положаја свих у њему.

СЕМИНАР У ПАРАЋИНУ

Семинар за синдикалне активисте у Параћину
Нови квалитет у синдикалном раду – три регионална центра у заједничким активностима
У Параћину је у хотелу „Петрус“ од 18. до 20. октобра 2019. одржан семинар за синдикалне активисте из три Регионална центра Синдиката образовања Србије – Јабланичког, Поморавског и Браничевског округа. Преко четрдесет учесника се током семинара упознало са актуелним питањима синдикалног деловања у протеклом периоду, о чему их је обавестила председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић. Секретар СОС Миодраг Камперелић је изложио обавезе председника синдикалних организација у ажурирању базе података и њеном значају за функционисање организације и припремама за предстојеће изборе у синдикалним организацијама, као и праћење кретања структуре нашег чланства. Све већи број чланова синдиката одлази у пензију, а тежиште активности наше организације треба да буде на привлачењу у чланство нових, младих чланова. У дискусији је истакнуто да је већина младих у несигурном радном статусу и да је рад на одређено време многима препрека за укључивање у рад синдиката.


Доста је било информација и дискусија о улози синдиката у распоређивању технолошких вишкова, о чему су известили представници нашег синдиката у подгрупама – Александар Ничић, Милан Јовановић и Маргита Петковић. Већина проблема се сада решава прихватањем препорука подгрупа, а уколико и даље остају нерешени проблеми, они се прослеђују централној групи, у којој је представник Валентина Илић, која је истакла да је сваке године све мање технолошких вишкова, смањен је и број наставника без норме, као и оних са непуним нормама. И даље је основни проблем 22.000 наставника који раде по уговорима, а поново је одложено укидање забране запошљавања до краја наредне године. Треба начи начин да се они привуку у синдикат, а то може само бенефитима који ће бити на располагању члановима синдиката, а не свим запосленима, како је то до сада било.
Представница синдикалне организације из ПУ „Бамби“ из Параћина Ивана Шћепановић је истакла да је синдикат место где се бране права запослених и да они то успешно раде, те је изложила њихово искуство како су привукли колеге у чланство у синдикату и које су све успехе до сада постигли. Основа је поверење у руководство које води синдикалну организацију, као и спремност да се побуне против незаконитог поступања и за остварење законом гарантованих права.
О синдикалном активизму и резултатима говорио је Првослав Цинцовић, који је у протеклих неколико година организовао више синдикалних организација на територији Поморавског округа и који је у промоцији Синдиката образовања Србије показао веома лепе резултате у привлачењу нових чланова. Доследност у заступању чланства уз подршку регионалног центра и руководства Синдиката образовања Србије довела је до заједничке акције у остваривању права запослених на надокнаду за превоз, што је до сада био велики проблем у општини Параћин.
Потом су учесници присуствовали акредитованом семинару за стручно усавршавања наставника и стручних сарадника о радно – правном положају, правима и обавезама запослених у образовању, који су реализовале Драгана Карапанџић – Стефановић, правница у Регионалном центру Лесковац и Борка Вишнић. Учесници су показали велику заинтересованост да сазнања са семинара покажу кроз занимљиве примере из праксе и у радним групама укажу на примену процедура и заштите права запослених, са посебним нагласком на задатке синдикалних председника. Такође је указано и на примере лоших међуљудских односа у неким школама које су последица неадекватног руковођења, којим се ускраћује могућност за квалитетан образовно – васпитни рад наставника са децом и школа као институција губи углед који је имала.
Заједнички семинари сва три РЦ, као инфраструктуре Синдиката образовања Србије, показали су се као добар начин да сваки пут нови представници имају могућност да размене искуства, сазнају нешто ново и кроз рад семинара и дружење покажу предности оваквог синдикалног организовања и повезивања.
Б. Вишнић

ДРАМА У ШКОЛИ „ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ“

ИЗВОР: ЈУГМЕДИА

ДЕЦА КОЈУ НИКО НЕЋЕ: ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА И ДАЉЕ НЕМА, А У ДРУГУ ШКОЛУ НЕ МОГУ

Родитељи преко 20 деце која похађају Основну школу “Трајко Стаменковић” још увек имају проблем где да сместе свовју децу након наставе јер је директорка ове образовне установе одлучила да укине продужени боравак, а наставника који је ту радио прогласила технолошким вишком.

Бесни родитељи су покушали да пребаце децу у другу школу, али се тамошњи директор са тиме није сложио, а у решавање целог проблема укључила се и Школска управа.

“Разговарала сам са директором школе “Васа Пелагић” у Лесковцу, у намери да сазнам да ли је било захтева родитеља да пребаце децу из “Трајка Стаменковића” у ову школу, и да је он то и потврдио ,али нажалост није могао да им изађе у сусрет”, истиче начелница управе Марина Илић.

И док се решење не назире, родитељи више од 30 дана муку муче где ће их оставити након наставе .

“Дете сам пар пута довела на посао, када нисам имала избора, а иначе ми је чува,води и доводи комшиница. Имам среће што и њено дете иде у исти разред, па ми помаже, али се надам да ово неће дуго трајати јер ми је већ непријатно”, каже Биљана Ђорђевић, мајка једне девојчице која је тек кренула у прави разред.

Маја Миленковић је мајка дечака који у овој школи похађа први разред и који је ту уписан искључиво због продуженог боравка.

“Осећамо се немоћно и обмануто.Дете нам чувају рођаци,комшије и пријатељи док смо на послу.Уколико се ускоро не реши проблем,бићемо принуђени да плаћамо приватни боравак,јер је супруг због природе посла често одсутан.Чак млађе дете скоро да не виђам,јер сам због овога принуђена да радим само другу смену”, каже Миленковићева.

Незадовољни родитељи су пре неколико дана добили обавештење од градске просветне  инспекције у коме стоји да су по овом случају “донате одређене мере, а да могу да их имју на увид код директорке школе”.

“То сам и покушао да остварим, одмах по добијању обавештења, затраживши од директорке записник на увид. Међутим, она је одговорила да не може да ми да записник”, рекао је за Југмедиу Нинослав Тодоровић, родитељ једног од првака.

Да се ова прича не одвија тако лако , потврђује нам и руководилац Школске управе у Лесковцу Марина Илић.

“Иако нам за одлазак просветних саветника и инспектора у било коју школу није потребна предходна најава, ми смо у овом случају начинили изузетак и директорки у “Трајку Стаменковићу” Сунчици  Илић најавили њихов долазак”, каже Марина Илић.

Она додаје да је пре тога телефоном обавила разговор са директорком, наводећи јој решења из Правилника о формирању група , по коме је могла да поступи у овом случају.

”Међутим,  она је била изричита да не жели да крши закон,чак је рекла да је ми присиљавамо да то чини , што наравно није истина. Директорка није искористила све могућности које постоје у Правилнику по коме школа поступа”, наглашава Марина Илић.

Она додаје да је то утврдила и просветна инспекција приликом обиласка школе.

“Директорка је могла да затражи од Школске управе отварање групе продуженог боравка са мањим бројем деце или као другу могућност да тражи формирање хетерогене групе у којој би била и деца из другог разреда у продуженом боравку, а таквих има. И управо су то  мере које је наложила просветна инспекција у овом случају, дакле да се поступи према могућностима које даје Правилник, као и да се на овај начин, рекла бих саветодавни, пре свега изађе у сусрет родитељима”, каже Марина Илић и додаје да је “директорка уложила приговор на овај записник”.

Илићева наглашава да се листе технолошких вишкова Школским управама предају до 15.августа, а да је директорка “Трајка Стаменковића тек 11.септембра поднела ШУ Лесковац  да је наставник  из продуженог боравка вишак.

Да апсурд буде већи, на сајту Министарства просвете на листи радника који су школама потребни, налази се да је основној школи “Трајко Стаменковић” у Лесковцу, потребан наставник у продуженом боравку под редним бројем 18816.

На питање новинара Југмедие , да ли је тачна информација да школа тражи наставника за продужени боравак, директорка Сунчица илић је одговорила:

“Одговорно тврдим да школа не тражи наставника продуженог боравка”.

На наша даља питања да ли ће поступити по мерама које су донеле просветне саветница и инспекторка и да ли је тачно да је одбила да да записник на увид родитељу једног детета, директорка Сунчица илић је одговорила:

“Школа је о свим чињеницама обавестила Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Школа је поступила према стручном упутству о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама број 610- 00- 00625/ 2019- 15 Министарства просвете,науке и технолошког развоја”.

ПОЧИЊЕ ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Процес преузимања запослених за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба, као и запослених са непуним радним временом за школску 2019/2020. годину. МПНТР је 19. августа издало Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2019/2020. години, којим је предвиђено да следеће недеље, након што се у петак (23.8.2019.) на „Доситеју“ објаве листе слободних радних места, запослених за чијим је радом потпуно или делимично престала потреба и листе запослених са непуним радним временом, коначно отпочне преузимање запослених за наредну школску годину.

Први круг преузимања почиње у понедељак, 26.8.2019. године када ће запослени за чијим је радом престала потреба имати рок од два дана (26. и 27. август) да школама у којима постоје слободна радна места предају захтеве за преузимање са листе. Уз захтев чији општи образац можете преузети у прилогу, запослени подносе и фотокопију решења којим су проглашени технолошким вишком.

Директори затим имају обавезу да у року од  ЈЕДНОГ  дана (најкасније у среду 28.8.) од дана пријема захтева донесу одлуку са којим ће запосленима потписати споразум о преузимању и да у року од 5 дана проследе одговор сваком подносиоцу захтева уз одговарајуће образложење. Такође, директори имају обавезу да одговоре и одлуке истовремено доставе и радној подгрупи.

У складу са наведеним, први пресек се врши 30. августа када ће се појавити ревидиране листе након завршеног првог круга преузимања. Тада истовремено почиње и следећи круг. Запослени који добију негативан одговор директора или код којих одговор изостане обраћају се радној подгрупи која ће разматрати примедбе и донети одговарајуће препоруке.

ПОГЛЕД НА СЕБЕ ТУЂИМ ОЧИМА

У четвртак, 11. априла у просторијама ЦСУ Лесковац одржана је прва овогодишња планирана радионица Секције жена РЦ Лесковац СОС . Радионице које су раније организоване показале су да за тематику којом се секција бави постоји велико интересовање, што је допринело да ова секција РЦ Лесковац СОС има све већи број чланица. Тако се и на овај начин промовишу активности, подстиче упознавање чланова колектива са деловањем синдиката и буди свест о припадности организацији која мултифункционално брине о свом чланству. Чланице Секције жена активно су учествовале у радионици „Поглед на себе туђим очима“ коју је реализовала Биљана Михајловић.

Ова радионица била је усмерена на изградњу компетенција и вредносних ставова који се могу применити и у сфери личног и у сфери професионалног ангажовања а посебно у процесу доношења важних одлука. Посебан акценат стављен је на разумевање и анализу појма самосвести, колико и да ли слушамо друге када доносимо одлуке на нивоу колектива и да ли раст и акумулација моћи временом доводи до тога да носиоци функција западну у статус самообмане и самодовољности у процени интереса колектива.

У НЕДЕЉУ ПОЧИЊУ ОСМЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

У недељу, 14. априла званично почињу ОСМЕ окружне спортске игре запослених у просвети на територији Јабланичког округа, након што је у понедељак 8. априла у просторијама РЦ Лесковац СОС организациони одбор извршио жребање пријављених екипа. Такмичења ће се одигравати недељом и трајаће до краја маја.

ПРЕДШКОЛЦИ ИЗБОРИЛИ ЈОШ 2%

Након најаве протеста запослених у предшколским установама који су за 11. април организовала сва три репрезентативна синдиката, са захтевима за изједначавање положаја са запосленима у осталим деловима образовног сектора и решавање нагомиланих проблема у предшколском васпитању и образовању, Влада Републике Србије је одржала хитну седницу на којој су усвојени захтеви синдиката. Влада је донела одлуку да се запосленима у предшколском васпитању и образовању обезбеди додатно повећање зарада од 2%, што ће чинити укупно повећање зарада од 9%, које су од почетка 2019. године добили запослени у другим деловима сектора образовања. То подразумева и измену Закона о буџетском систему које ће бити усвојене по хитној процедури у Народној Скупштини Републике Србије и на снагу ће ступити 1. маја ове године.

Представници РЦ Лесковац учествовали су на најављеном протесту на Тргу Николе Пашића, а представница предшколаца ОЈОСОС, члан РОС-а и члан Одбора делатности предшколских установа СОС – Бојана Савић, учествовала је на седници Одбора и изнела проблеме са којима се запослени у предшколским установама срећу у нашем округу.

Влада РС је на јучерашњој хитно сазваној седници усвојила Закључак којим се формира Радна група која ће у наредном шестомесечном периоду размотрити нагомилане проблеме запослених у предшколским установама и сачинити предлог за унапређење дела образовног система који се односи на предшколце.

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

РАСПИСАНЕ ОСМЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

РЦ Лесковац СОС расписао је ОСМЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ, које ће се ове године одржати у току априла и маја месеца. Због неуједначеног начина надокнаде часова, имајући у виду да је свака следећа субота наставна за неку школу у округу, такмичења ће се одржавати недељом.

Након завршених такмичења, додела пехара, медаља и признања одржаће се 14. јуна на традиционалној свечаности. Учесници игара ће том приликом имати бенефицирану котизацију у односу на остале запослене. Рокови за пријаву и сва потребна упутства налазе се у тексту расписа.

РАСПИС ИГАРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

КОНКУРС ЗА СТРИП

УСПЕШНА АКЦИЈА „СЕМИНАР СВАКОМ ЧЛАНУ“

У суботу и недељу, 9. и 10. марта, у школама ОШ „Вожд Карађорђе“ и ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу, запослени наставници, стручни сарадници и директори школа са територије Јабланичког округа учествовали су у акцији РЦ Лесковац СОС „Семинар сваком члану“. Запосленима је по основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи између РЦ Лесковац СОС и Клетт друштва за образовање понуђен избор 34 програма стручног усавршавања, од којих је сваки запослени могао да одабере један. Након систематизације прикупљених пријава, протеклог викенда ангажовано је тридесетак предавача за реализацију укупно 24 програма стручног усавршавања које су запослени одабрали и за које је било могуће формирати макар једну групу. Највеће интересовање изазвали су семинари „Програм позитивног понашања у школи“ под каталошким бројем 72 и „Комуникацијом до успешне сарадње у школи“ под каталошким бројем 116, за које је било потребно обезбедити реализацију за укупно 8 формираних група. РЦ Лесковац СОС обезбедио је оброк и напитке за све учеснике семинара, реализаторима угодан боравак у Лесковцу и потрудио се да организационо изађе у сусрет свима који су показали интересовање за учешћем у овој акцији.

 

Након семинара, запослени су добили Уверења о похађању програма стручног усавршавања. Чланови Синдиката образовања Србије своје учешће обезбедили су пријавом и котизацијом од свега 100 динара, с тим што је у већини случајева ту обавезу испунила основна Синдикална организација па је стручно усавршавање практично поклон РЦ Лесковац СОС и школског синдиката. На овај начин СОС Јабланичког округа још једном показује да брине и о оваквим потребама својих чланова и обезбеђује бенефите и у процесу професионалног напредовања.

СЕМИНАРИ ЗА ВИКЕНД – ОБАВЕШТЕЊЕ

Најављени семинари у организацији РЦ Лесковац СОС реализоваће се за викенд, 9. и 10. марта у школама ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу и ОШ „Вожд Карађорђе у Лесковцу. Коначан СПИСАК и РАСПОРЕД семинара по месту реализације учесника објављујемо у прилогу. Семинари оба дана почињу у 10 часова.

РЦ ЛЕСКОВАЦ НАСТАВЉА ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА

На 44. седници Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржаној 22. фебруара у ЦСУ у Лесковцу, усвојени су Извештај о раду председника, Финансијски извештај за 2018. годину, План рада за 2019. годину и Финансијски план за 2019. годину. У склопу финансијског плана и плана рада, Одбор је донео одлуку да се настави осигурање чланова синдиката. Планиране активности за ову годину предвиђају организацију спортских сусрета на окружном и републичком нивоу, организацију семинара стручног усавршавања чланова, традиционалних прослава просветних радника, појачане активности Секције жена ОЈОСОС, бесплатну радно-правну заштиту чланова и остале редовне активности синдиката.

ПЛАН РАДА ОЈОСОС ЗА 2019. ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

____________________________

ПОЈАШЊЕЊА  ВЕЗАНА  ЗА  ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

I ОСИГРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА уговара и финансира Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, након спроведене ревизије чланства, за сваког члана који поштује Статут Синдиката образовања Србије.

Ово осигурање  нема просторно ни временско ограничење, а покривени су следећи ризици:

 1. смрт услед незгоде – премија је 000,оо динара,
 2. инвалидитет – премија је 000,оо динара,

Уколико дође до прелома, осигуранику се  након завршеног лечења и рехабилитације, процентуално исплаћује  део суме предвиђене за инвалидитет у зависности од степена процене инвалидитета.

II ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  је доступно за чланове Синдиката образовања Србије запослене у установама образовања и васпитања на територији Јабланичког округа. Уговара га Регионални центар за Јабланички округ СОС-а на годишњем нивоу,  а финансира га Синдикална организација установе   у саставу Регионалног центра, или  заинтересовани чланови Синдикалне организације  установе прикупљањем износа од  200,оо динара по члану.

 Овом полисом покривени су следећи ризици:

 1. теже болести – премија је 000,оо динара и
 2. хирушке интервенције – премија је 000,оо динара

у складу са Посебним условима добровољног здравственог осигурања лица за случај тежих болести и хирушких интервенција компаније „Дунав осигурање“ на основу којих  за сваку хирушку интервенцију и тежу болест са листе исплаћује  одређени  проценат  од 20.000,оо динара  као  уговорене премије осигурања.

Због континуитета уговорног односа између Синдиката образовања Србије – Регионалног центра у Лесковцу и компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. који се наставља за период од 01.03.2019.године до 01.03.2020.године,  не примењује се „тромесечна каренца“  па се уговорена премија по новој послисе исплаћује за осигуране случајеве  почев од 01.03.2019.године до краја уговорног периода.

Осигурани чланови Синдиката образовања Србије могу осигурати и чланове   своје уже и шире породице за наведени уговорни период по цени од 200,00 динара по осигуранику,  под истим условима  који важе за осигурање чланова Синдиката образовања Србије од последица несрећног случаја и осигурања за случај тежих болести и хирушких интервенција.

Председници Синдикалних организација дужни су да најкасније до 30.03.2019.године Регионалном центру за Јабланички округ Синдиката образовања Србије доставе спискове осигураника у електронској форми и оверено у писаној форми.

Уплата осигурања врши се искључиво на рачун Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије,  број: 355-3200167215-54.

СЕМИНАРИ У МАРТУ

Клет друштво за образовање  недавно нам је потврдило реализацију семинара за март месец и доставило распоред могућих група за семинаре за које су реализатори обезбеђени за термин 9. и 10. март. На основу достављеног плана објављујемо коначан списак пријављених колега, разврстаних по каталошком броју семинара, датуму реализације и установи у којој ће се семинари реализовати. РЦ Лесковац СОС је уговорио реализацију семинара у школама ОШ „Вожд Карађорђе“ Лесковац и ОШ „Светозар Марковић“ Лесковац, са којима има дугогодишњу сарадњу и којима се овом прилико захваљује. Семинари оба дана почињу у 10 часова.

ОДЛОЖЕН ТЕРМИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЕМИНАРА

На основу договора са Кллет друштвом за образовање и започетом акцијом организације семинара стручног усавршавања за запослене у школама у Јабланичком округу, РЦ Лесковац СОС је након упућеног позивног писма, у предвиђеном року систематизовао поднете пријаве и обезбедио простор где је семинаре требало реализовати 7. и 8. фебруара за преко 1000 пријављених колега.

У току јучерашњег дана Кллет нас је званично обавестио да због неочекиваних околности термин одржавања семинара мора бити одложен, јер за предвиђене термине не може да обезбеди довољан број реализатора. У току распуста дефинисаће се датуми када ће доћи реализације семинара по до сада поднетим пријавама.

НОВА АКЦИЈА – СЕМИНАР ЗА СВАКОГ ЧЛАНА

РЦ Лесковац СОС нову пословну годину започиње  акцијом „Семинар за сваког члана“, на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи са „KLETT друштвом за развој образовања“. Сваке године трудимо се да и по питању стручног усавршавања запослених дамо одређени допринос. У 2017. години организовали смо 19 различитих акредитованих семинара за чланове СОС и тој акцији одазвало се око 1000 запослених у школама са територије Јабланичког округа. У 2018. години организовали смо стручно усавршавање запослених у предшколским установама, а за ову годину планира се да око 2000 запослених у основним и средњим школама учествује у нашој акцији.

Свим школама прослеђено је Позивно писмо и листа од укупно 34 различита акредитована семинара са које сваки запослени може да изабере један. Најкасније до петка, 18.1.2019. године, председници синдикалних организација обавезни су да списак заинтересованих колега у предвиђеној форми доставе Регионалном центру Лесковац СОС. Списак мора да буде оверен од стране директора школе и председника синдиката, чиме се гарантује да се ради о заполенима школе односно члановима синдиката.

Котизација за похађање семинара, у складу са Уговором о пословно техничкој сарадњи, износи 500 динара по запосленом, а РЦ Лесковац обезбеђује услове да својим члановима понуди умањену котизацију која износи свега 100 динара.

Након обраде пријава за семинаре, РЦ Лесковац ће објавити и послати школама распоред одржавања семинара са назначеним местом, датумом и термином. Семинари ће се реализовати у неколико образовних установа у Лесковцу прве седмице фебруара месеца (оријентационо од 6. до 10. фебруара).

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ОДРЖАНА 43. СЕДНИЦА ОДБОРА

У четвртак, 6. децембра, са почетком у 12 часова у просторијама Центра за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је 43. седница Одбора Јабланичког округа. Седници је присуствовало 47 чланова Одбора.

На дневном реду, поред верификације мандата новоизабраним председницима синдикалних организација и избора нових чланова Надзорног одбора и Председништва, кључну тачку заузело је „разматрање актуелне ситуације у образовању и доношење одговарајућих одлука“.

Након неучествовања у „штрајку упозорења“ 29. новембра, поводом кога су, образлажући разлоге,  председници синдикалних организација дописима раније већ обавестили РЦ Лесковац СОС, чланови Одбора су сада и уживо пренели већинско незадовољство и огорченост својих колега поступањем лидера репрезентативних синдиката.  Чланови Одбора, преносећи „глас“ чланства, поручују да су званичници државе и министарстава већ толико пута обманули и понизили раднике у образовању, да више нема места „упозорењима“ и бојажљивим „једнодневним штрајковима“. Опште је мишљење да уколико нисмо спремни да поштујемо сами себе не можемо очекивати ни да нас држава а ни било ко други поштује.

ПРИВРЕМЕНО ПРЕКИНУТ ШТРАЈК ТРЕБА „ОДМРЗНУТИ“ ИЛИ ГА РАДИКАЛИЗОВАТИ, став је Одбора Јабланичког округа СОС.

Представници запослених напомињу да је свима јасно да је овакав „једнодневни“, „сто пута“ поновљен сценарио (осведочено узалудан), „манир Уније“, који остали лидери „слепо“ прате, сигуран пут једино у масовно напуштање свих синдиката од стране запослених. И да се чини као да је баш то неко наручио.

Председник Одбора, Александар Ничић, позвао је председнике синдикалних организација да одрже седнице у школама али се већина чланова Одбора изјаснила да су поруке колега већ изнете и пренете данас. О организованом учешћу на најављеном протесту испред Владе 11. децембра Одбор се гласањем изјаснио против, уз један глас „за“ и три „уздржана“.

РЦЛ

СЕКЦИЈА ЖЕНА СУМИРАЛА ОВОГОДИШЊИ РАД

Секција жена Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, вођена председницом Бојаном Савић, која је прошле године добила поверење Одбора да води овај сегмент организације, своје планиране активности сумирала је протеклог викенда.

 

Четрдесетак чланица ове секције, самофинансирале су дводневни боравак у Банском у Бугарској у хотелу „Белведере“, где је одржана последња седница у овој календарској години, на којој се усвојио предлог Плана активности за наредну годину, који ће Одбор узети у разматрање на јануарској седници приликом усвајања буџета.

 

У овој календарској години, чланице секције извршиле су најпре промоцију брошуре „Родна равноправност и синдикални рад – Жене југа у акцији“ која је настала као промоција активности наших колегиница у претходном периоду, а затим наставиле реализацију усвојеног Плана. Реализоване су три радионице, и то: 27. септембра радионица на тему „Вештине комуникације“, 25. октобра радионица на тему „Решавање конфликата (1.део)“, 28. новембра радионица на тему „Решавање конфликата (2.део)“, а 2. новембра организована је информатичка обука за чланице секције. Радионице је водила Биљана Михајловић а информатичку обуку Драгана Вучковић.

Сумирање резултата и припрему за наредну годину, колегинице су планирале као саставни/радни део заједничког путовања, што су на крају и успеле да остваре. Свесне оквира одобреног буџета, није било колебања ни препрека да се планирано испуни личним суфинансирањем.

Руководство РЦ Лесковац СОС, честита чланицама секције на истрајности и упорности и изражава спремност да у будућем периоду ефикасније помогне њихов рад.

РЦЛ

РАДНО МЕСТО ВИШЕМАНДАТНИХ ДИРЕКТОРА – СЛОБОДНО

На основу пријава запослених који се налазе на листи „технолошких вишкова“, може се закључити да велики број директора који су у ДРУГИ или неки наредни мандат ушли пре 7. октобра 2018. године чувају своје радно место, оспоравајући при том запосленима право на преузимање.

У новој школској години, информациони систем „Доситеј“ нуди опцију „маркирања“ радног места одабиром опције „директор“, која је уведена за директоре који су изабрани применом новог ЗОСОВ-а, али се злоупотребљава за потребе незаконитог „чувања“ радног места јер овако „маркирана“ радна места нису видљива у „Доситеју“. Има и дриектора који су своје часове приказали, али приликом обраћања запослених молбом за преузимање прослеђују одговор да место није „слободно“ јер се применом новог ЗОСОВ-а њихов други, трећи, пети мандат „сматра ПРВИМ“ !?

Има примера у којима су директори чије је радно место „слободно“ пре почетка школске године бодовали и (супротно закону) „технолошким вишком“ прогласили свог фах-колегу из школе.

Радна подгрупа ШУ Лесковац наишла је на пријаве оваквих случајева од стране запослених и разјаснила: ДИРЕКТОРУ МИРУЈЕ РАДНИ ОДНОС, А НЕ РАДНО МЕСТО!

РЦЛ

ОЗБИЉНО НЕОЗБИЉНО

Након јучерашње Одлуке лидера 4 репрезентативна синдиката у просвети да се у четвртак 29. новембра ступи у штрајк упозорења, а 11. децембра организује једнодневни штрајк по закону и протест испред Владе РС, готово сви председници синдикалних организација са територије Јабланичког округа писаним путем су исказали незадовољство оваквом одлуком, преносећи огорченост чланства.

Запослени поручују да не желе да учествују у „неким новим шаљивим сценаријима“, јер сматрају да је неозбиљно наново „упозоравати“ државу имајући у виду да је очигледно да је октобарски ПРИВРЕМЕНИ ПРЕКИД штрајка ЋУТКЕ постао трајни, пошто је држава без икаквог објашњења одустала од платних разреда. Јасно је да је, УСМЕНО и медијски НА СВА ЗВОНА пласиран сан о НИКАД ВЕЋЕМ ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА у просвети од 14,7 до 36%, прекинут Владиним упутством о формирању буџета за 2019. годину, али нико још увек није донео званичну ОДЛУКУ ни о наставку ни о трајном прекиду замрзнутог штрајка. Иако су, тада дефинисани штрајкачки захтеви, обесмишљени грубом шалом државе над више стотина хиљада запослених у јавним службама, не би требало да буде обесмишљено и наше достојанство. Из тог разлога, најава нових „штрајкова упозорења“, и „једнодневних штрајкова“, осим што иритира свест и вређа интелигенцију обманутог народа, призива и нове аутоголове. Уз нове штрајкачке захтеве као да скандирамо ПРЕШЛИ СТЕ НАС МНОГО ПУТА, САД СЕ ПРЕЛАЗИМО САМИ!

Регионални центар Лесковац СОС, на основу изјашњавања свих председника синдикалних организација,  сматра и заузима став:

 1. ДА ТРЕБА ДА ПОСТОЈИ ОДГОВОРНОСТ  ПРЕВАРАНАТА И ПРЕВАРЕНИХ СИНДИКАЛНИХ ЛИДЕРА – и позива их да своје „способности“ вежбају над неким другим;
 2. ДА СУ ПРОКОЦКАНИ  И ИЗНЕВЕРЕНИ НАШИ ШТРАЈКАЧКИ КАПАЦИТЕТИ;
 3. ДА ПРЕГОВОРИ О НОВОМ ПКУ ВЕЋ КАСНЕ – али да то не може да буде штрајкачки захтев, пре него што се МПНТР негативно изјасни о иницијативи коју претходно упуте синдикати;
 4. ДА ПРЕДВИЂЕНА ДИСКРИМИНАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ ЈЕСТЕ РАЗЛОГ ЗА ШТРАЈК – али да тога нема у штрајкачким захтевима;
 5. ДА ЈЕ ДАНАС ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ ПОТРЕБНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ОД МИНИМУМ 30% – па је поновно захтевање обећаних 14,7% само бескорисна пропаганда, јер смо сада доведени у ситуацију  „дај шта даш“;
 6. ДА ЈЕ ДОСЕТКА О НЕИСПОШТОВАНОМ СПОРАЗУМУ ИЗ 2015. – штрајкачки ХИТ 2018.
 7. ДА ЗБОГ СВЕГА ВИЂЕНОГ И НАВЕДЕНОГ НЕ ТРЕБА ДА УЧЕСТВУЈЕ У ДАЉЕМ „ШТРАЈКАРЕЊУ“ – све док се не истакну озбиљни штрајкачки захтеви и озбиљни начини синдикалне борбе. До тада ће РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ СОС ПОДРЖАТИ СВАКИ СМИСЛЕНИ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПРЕВАРАНАТА – ЗА ДОСТОЈАНСТВО ПРОФЕСИЈЕ!

Александар Ничић

ПРИВРЕМЕНИ ПРЕКИД ШТРАЈКА

МОЖЕ ДА БУДЕ, НЕ МОРА ДА ЗНАЧИ, МНОГИМА И НЕЋЕ

Након јучерашњих преговора у МПНТР и након спроведеног изјашњавања чланова Председништва, Синдикат образовања Србије донео је одлуку О ПРИВРЕМЕНОМ ПРЕКИДУ ШТРАЈКА. Исту одлуку су донели и остали репрезентативни синдикати у просвети, а затим је обзнањена и ЗАЈЕДНИЧКА ОДЛУКА.

Расправа на тему платних разреда отпочела је у току лета када је МДУЛС проследио израђене табеле које су по радним местима запослене у јавним службама разврстале по платним групама и разредима. Примена одредби Закона о запосленима у јавним службама које се односе на обрачун зараде узимајући у обзир коефицијенте платних разреда треба да отпочне 1. јануара 2019. године када ће и престати да важи Уредба о коефицијентима.

МПНТР је данас пласирало вест да је Влада РС потврдила договор са репрезентативним синдикатима у вези са реформом платног система „чиме ће се запослени у просвети изједначити са осталим корисницима републичког буџета“. Синдикати су пренели идентичну вест уз делимично расветљавање УСМЕНОГ ДОГОВОРА,  наводећи детаље о повећању зарада од 14.6% до 36%, основицу од 14.900,00 динара и као посебан успех 37000 запослених у деветој платној групи.

Оно што није изговорено је то да се поменутом „реформом?“ платног система неће решити аномалије већ ће се постојеће стање пресликати у нову амбалажу уз додатне компликације које тек треба решавати. У тренутку када су табеле платних разреда угледале светлост дана  неки синдикати су ужурбано кренули са захтевом СВИ ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ У ДЕВЕТУ ПЛАТНУ ГРУПУ, а други се придружили легитимно јурећи што бољу стартну позицију. Управо тако се кренуло странпутицом јер је БРОЈ ДЕВЕТ постављен за опсесивни циљ мимо разума и рачунице. Јер на крају нико неће трошити разреде и групе него новац. А на пример већ четврти разред у осмој платној групи значи већу плату од фамозног 9/1.

Преговори у току штрајка донекле су довели до призивања памети, што је изнедрило реална и практичнија решења, али по речима учесника у преговорима са друге стране није било слуха из „чисте  мрзе“ јер „никоме не пада на памет да сада мења матрицу“. Тако је изостало решење да разредно старешинство, посебни услови рада и рад у комбинованом одељењу не буду ПОСЕБНА РАДНА МЕСТА, већ препознат додатни рад који се данас посебно и вреднује, нити је неко размотрио СУШТИНСКИ ШТРАЈКАЧКИ ЗАХТЕВ који је истакао једино СОС да основна плата добијена умношком основице и најнижег коефицијента буде једнака минималној заради. На овај начин, сада на жалост 4 платне групе и даље имају корекцију плате до минималца, а „посебни услови“ могу да се наплате два пута у скаладу са законом. Занимљиво је да МДУЛС није вредновао шефове рачуноводства јер их је у односу на остале запослене са седмим степеном стручне спреме понизио коефицијентом, нити је табела разреда препознала одговорност благајника који остају око минималца па ће имати иста примања као нпр. помоћни радник који корекцијом зараде такође долази до исте плате. Ни овде није било слуха због „мењања матрице“ иако је јасно да табеле морају преживети финалну корекцију из најосновнијег разлога – Каталог радних места не садржи сва радна места!

Узимајући у обзир све наведено, УСМЕНИ ДОГОВОР не гарантује НИШТА а најмање „изједначавање просветних радника са осталим корисницима буџета“. Применом закона од Нове године засигурно ће се побољшати једино положај запослених који су у просвету дошли из других предузећа јавног сектора јер ће им поново бити признат сав минули рад. Закон такође дефинише ВЕРТИКАЛНО НАПРЕДОВАЊЕ кроз платне групе стицањем звања, и то тако што ће се нова платна група добити када се затечени коефицијент увећа за 5, 7, 10 или 12 % зависно од стеченог звања. Актом о радној успешности који се мора донети до краја следеће календарске године утврдиће се критеријуми за ХОРИЗОНТАЛНО напредовање, односно напредовање у платној групи по разредима.

Што се тиче повећања плата, оно ће АКО УСМЕНИ ДОГОВОР БИТИ ИСПОШТОВАН за поједине запослене износити 14,6%, за неке доста мање а за неке 0%. Раст до 36% планиран је реализацијом ПРОЈЕКТА који финансирају немци и захваљујући коме ЖУРИМО  у примену нечега за шта дефинитивно нисмо спремни. Ако основица буде обећаних 14.900,00 динара и за три године порасте до 20 хиљада, запослени наставник са седмим степеном ће заиста стићи до плате од 80.000 динара и то звучи лепо. Само што га то неће изједначити ни са запосленима у јавним службама а камо ли са „осталим корисницима буџета“.

Према томе, не гледајући у бројеве платних група и разреда, треба схватити да ће плата највише зависити од основице коју сваке године формира Влада, као и до сада. Критријуми за стицање звања одавно су дефинисани Правилником о сталном стручном усавршавању, а за хоризонтално тек треба да сазнамо ком се Богу треба молити. На основу прегледа ОБЕЋАНИХ плата многи ће задовољно протрљати руке, што је још један доказ бедног положаја који достојанствено уживамо, али не треба заборавити да је просвета и даље на последњем месту последњег дела јавног сектора.

Фебрура 2015. године Влада је потписом гарантовала ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ а смањила нам плате, сада нам УСМЕНО ОБЕЋАВА НЕШТО ШТО ЗОВЕ ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕМ (а ми знамо да није). Можда на неозбиљно и буде неких пара.

Александар Ничић

ПРИТИСАК НА ШТРАЈКАЧЕ

Данас је школама на територији Србије прослеђен мејл од стране надлежних Школских управа (наравно, БЕЗ ПЕЧАТА И ПОТПИСА) којим се директори школа упозоравају да имају обавезу да воде евиденцију о запосленима који су у штрајку и да им обрачунавају умањену зараду.

У Јабланичком округу, где је од 24. септембра 47 школа у штрајку уз скраћење часова на 30 минута и 8 школа у којима се звони два пута или је само једна смена у штрајку, данашње обавештење унело је доста немира јер су директори пожурили да на запослене пренесу додатни притисак.

Тим поводом свим члановима и председницима Синдикалних организација упућујемо следеће ОБАВЕШТЕЊЕ.

ОД ПОНЕДЕЉКА ЧАСОВИ 30 МИНУТА

УПУТСТВО О ВОЂЕЊУ ШТРАЈКА ОД 24.09 2018. ГОДИНЕ

I

У складу са одредбама члана 3,4 и 5. Закона о штрајку, Синдикат образовања Србије је 13.09.2018. године доставио министру просвете, науке и технолошког развоја Одлуку о штрајку са захтевима и саставом Штрајкачког одбора.

II

На седници Републичког одбора Синдиката образовања Србије од 31. 08.2018. године, донета је одлука о начину реализације  штрајка у складу са одредбом  члана 57. Статута. Председници синдикалних организација Одлуку о ступању у штрајк Републичког одбора треба да доставе директору установе а Председници и чланови Одбора синдикалних организација у установи на огласним таблама и улазним вратима установе истичу обавештење да су запослени у штрајку, као и копије одлука о ступању у штрајк.

III

Синдикалне организације одређују 3 члана као штрајкачки одбор у установи који се стара о обезбеђивању свих потребних услова дефинисаних Законом о штрајку:

 • Одбор и запослени који учествују у штрајку дужни су да штрајк организују и воде на начин којим се не угрожава безбедност лица и имовине и здравље људи, онемогућава наношење непосредне материјалне штете и омогућава наставак рада по окончању штрајка.
 • Одбор и запослени који учествују у штрајку не могу спречавати послодавца да користи средства и располаже средствима којима обавља делатност.
 • Одбор и запослени који учествују у штрајку не смеју спречавати запослене који не учествују у штрајку да раде a такође запослени који не учествују у штрајку не смеју ометати запослене који учествују у штрајку.

IV

За време штрајка, наставници који учествују у штрајку држаће часове у трајању 30 минута у оквиру дневног распореда и обављати испите док друге активности неће обављати, а стручни сарадници и остали запослени који су у штрајку ће радити 20 сати недељно, односно 4 сата дневно чиме се испуњавају услови минимума процеса рада дефинисаног у Закону о основном образовању и васпитању (члан 79.) и Закону о средњем образовању и васпитању (члан 92.)

V

Штрајк ће трајати док се не постигне споразум или Штрајкачки одбор не донесе другачију одлуку.

VI

О свим видовима притиска и ометања штрајка, одмах обавестити Штрајкачки одбор преко своје општинске, градске, окружне или покрајинске организације и на исти начин председници синдикалних организација су дужни да за време трајања штрајка свакодневно информишу територијалне организације о свим подацима везаним за штрајк.

ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ЈУЧЕ У ШТРАЈКУ 80% ШКОЛА

У среду 19. септембра на територији Јабланичког округа 80% школа подржало је штрајк који се реализовао скраћењем часова на 30 минута.

Председници синдикалних организација СОС  доставили  су извештаје о спроведеном штрајку канцеларији РЦ Лесковац. На основу извештаја није се могло закључити да је било опструкције штрајкачких активности од стране директора школа. Постоје школе које због специфичних услова рада нису биле у могућности да спроведу штрајк на један дан али су послале писма подршке и најавиле своје учешће од понедељка када се штрајк буде реализовао сваког дана.

ДРУГИ САСТАНАК РАДНЕ ПОДГРУПЕ

У понедељак, 17. септембра у просторијама МПНТР – ШУ Лесковац  у Врању одржан је ДРУГИ по реду састанак Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених на територији Јабланичког и Пчињског округа.

Подгрупа је разматрала нове пристигле захтеве и поступајући по Стручном упутству МПНТР донела одговарајуће препоруке и упутила захтеве надлежној инспекцији.

ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ САСТАНКА  МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

РЦ ЛЕСКОВАЦ – СВЕУКУПНИ ПОБЕДНИК 4. ПУТ

На СЕДМИМ СПОРТСКИМ ИГРАМА у организацији Републичког одбора СОС, које су одржане од 13. до 16. септембра 2018. године на теренима хотела „Јуниор“ у Брзећу, екипе РЦ Лесковац СОС у свеукупном пласману освојиле су ПРВО место и по 4. пут проглашене за СВЕУКУПНОГ ПОБЕДНИКА ИГАРА.

Колегиницама и колегама, члановима репрезентације РЦ Лесковац, честитамо од срца.

РЦЛ

РАДНА ПОДГРУПА ПОЧЕЛА СА РАДОМ

У понедељак, 10. септембра, у просторијама ШУ Лесковац у Лесковцу,  одржан је први састанак Радне подгрупе ШУ Лесковац. Састанку су присуствовали сви чланови подгрупе, а након конституисања разматрали су се приговори запослених који су до тада пристигли подгрупи.

Подгрупа је, на основу пријава запослених и на основу неслагања података у бази МПНТР „Доситеј“ са подацима из евиденције ШУ Лесковац и са пресеком прошлогодишњег стања, закључила да постоји одређени прој прикривених радних места па је директорима школа дала додатни рок од 2 дана да исправе све неправилности и поступе по Стручном упутству.

Највећи проблем у Јабланичком округу створио се непоштовањем важећих прописа од стране директора приликом преузимања технолошких вишкована радно место наставника разредне наставе. Из тог разлога директорима три школе којима су се запослени обраћали упућен је допис којим се тражи да у року од 2 дана изврше преузимање и хитно обавесте подгрупу о исходу преузимања.

Стручним упутством МПНТР  предвиђено је да о непоступању директора у складу са законом Радна подгрупа обавести министра и надлежну инспекцију.  У таквим случајевима просветна инспекција  ће предузети законом прописане радње, укључујући и предлог за разрешење.

ЗАПИСНИК И ДОПИСЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЈОШ ЈЕДНА ОПОМЕНА МИНИСТАРСТВУ

ШТРАЈК  У  УТОРАК

ЗА ПОЧЕТАК

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Данас Србија започиње нову школску годину „поштујући“ просветне раднике прекрајањем уговора о раду супротно закону и Уставу, формирањем одељења у којима се, када је реч о ученицима са посебним потребама, не признаје законом дефинисан начин формирања, дигитализацијом (само неких) учионица и школа, сајбер дневницима али и разним збуњујућим упутствима и појашњењима упутстава, уз најаву платних разреда, којима их потцењује последњим местом у јавном сектору.

На 42. Седници Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржаној 30.8.2018. године, закључено је да је за време годишњих одмора наметнуто и нагомилано много проблема који захтевају озбиљну и одлучну интервенцију синдиката. Одбор подржава заједништво репрезентативних синдиката у идентификацији проблема, али не и резличите начине синдикалне борбе нити њену симболичност.

Данас је просвета у штрајку. То је увек дан када смо најангажованији и истовремено сви у штрајку. Уз начин на који нас држава „поштује“ и ненајављено ћемо остати у штрајку и сутрадан и сваког следећег дана. То је неспорно. А синдикална борба на један дан и један сат одавно није ни симболика.

Синдикат образовања Јабланичког округа активно прати преговоре са министарством и опомиње Републички одбор и остале репрезентативне синдикате да је крајње време за ОЗБИЉНОСТ.

СОС РЦ-ЛЕСКОВАЦ

ЈОШ ЈЕДНОМ О ПЛАТНИМ РАЗРЕДИМА

Још фебруара 2014. године РЦ Лесковац СОС је објавио опширан чланак (НЕДОУМИЦЕ О ПЛАТНИМ РАЗРЕДИМА) о замкама платних разреда и могућностима примене оваквог система уређења зарада код нас. Већина синдиката, у то време, инспирисана ваљда долазећим штрајком, таласала је том идејом будећи код запослених наду и пуста маштања, бајковита очекивања. Неки су чак махали и „готовим предлогом закона“. Чисто лудило! Међутим, компромисно смо сви призвали приближавање РАЗРЕДА и ГРУПА, и сада морамо да се суочимо с тим без обзира на то што је квалитет и брзина израде овог концепта нереално применљива у најављено време.

Ипак, почевши од краја штрајка 2015. године, представници власти су нас повремено и углавном неразговетно обавештавали да се на томе ради. Све време (укупно три целе године) ми смо кукали да нисмо укључени у тај посао. Иако су поједени синдикати преко својих централа или директно имали учешће у појединим фазама, нико није могао да говори о цифрама. И коначно, после толико времена добили смо ТАБЕЛЕ. Уствари, добили смо КОСТ.

А мајстори смо да се глођемо небитностима. Да разрађујемо „тему“ док неприметно тонемо дубље и несвесно се стављамо сами у положај да на крају слегнемо раменима и кажемо „па добро“.

ПА НИЈЕ ДОБРО! ДОСТА ЈЕ С ТИМ! Министарство тражи од нас да се уплетемо, да тумачимо кост МДУЛС-а и тражимо недостатке и грешке!? МА ТО НИЈЕ НАШ ПОСАО! У овом тренутку треба да имамо неколико једноставних замерки. Једноставних и разумљивих свима.

 1. Уопште није битан РАЗРЕД ако обрачун зараде није постављен темељно, односно тако да најнижи коефицијент помножен ценом рада даје минималну зараду. Ако више од половине запослених и кроз РАЗРЕДЕ има корекцију зараде до минималца, џаба нам разреди. То је основно!
 2.  Започети посао треба да доврши онај коме је поверен, а наша је улога да пратимо и посматрамо и некомплетне табеле и формулације уредно враћамо на дораду.
 3. Носиоци делатности у образовању морају бити у истом РАЗРЕДУ као и у осталим делатностима у јавном сектору обухваћених овим законом (социјала, култура, здравство). Сваки другачији третман је јасна порука деци да овде нама шта да траже.

И то је то! Предстоји нам период који треба искористити за припрему ОЗБИЉНОГ ПРОТЕСТА, а не сензационалистичких само по наслову или традиционалних упозорења и окупљања неколицине. То што ће да устане и стане један Лесковац, Чачак и Зрењанин неће бити позор пажње. Али ако стане Београд… може да устане Србија. ЕПП кроз неефективне активности које једни смисле (не осмисле) а други им прилазе да би се истакле 4 различите заставе пред објективима камера, истрошена је и јадна прича. Ајмо сад да мислимо на БИТНО. Заједно. Без такмичења и захтева на целу страну. Да и географ и лекар буду уважени људи. Због наше деце.

Александар Ничић

ПОЧИЊЕ ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА

ЛИСТЕ НАЈАВЉЕНЕ ЗА ПЕТАК 24.8.2018.

Данас је МПНТР издало Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2018/2019. години, којим је предвиђено да следеће недеље, након што се у петак (24.8.2018.) на „Доситеју“ објаве листе слободних радних места, запослених за чијим је радом потпуно или делимично престала потреба и листе запослених са непуним радним временом, коначно отпочне преузимање запослених за наредну школску годину.

Први круг преузимања почиње у понедељак, 27.8.2018. године када ће запослени за чијим је радом престала потреба имати рок од два дана (27. и 28. август) да школама у којима постоје слободна радна места предају захтеве за преузимање са листе. Уз захтев чији општи образац можете преузети у прилогу, запослени подносе и фотокопију решења којим су проглашени технолошким вишком.

Директори затим имају обавезу да у року од  ДВА  дана од дана пријема захтева донесу одлуку са којим ће запосленима потписати споразум о преузимању (најкасније у четвртак 30.8.) и да у року од 5 дана сваком подносиоцу проследе одговор. Такође, директори имају обавезу да одговоре и одлуке истовремено доставе и радној подгрупи.

У складу са наведеним, први пресек се врши 31. августа када ће се појавити ревидиране листе након завршеног првог круга преузимања. Тада истовремено почиње и следећи круг. Запослени који добију негативан одговор директора или код којих одговор изостане обраћају се радној подгрупи која ће разматрати примедбе и донети одговарајуће препоруке.

РАЧУНАЈТЕ НА НАС…

Након последњих измена Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, представници Синдиката образовања Србије више пута су на састанцима у МПНТР указивали на могуће лоше последице појединих измена које могу угрозити несметано функционисање установа.

Последњи пут, званично, СОС се обратио министарству дописом број 96 од 6.7.2018. године. Одговор на овај допис МПНТР је сачинило 16.7.2018. који је данас примљен и објављен.

Као и до сада, министарство нас формално обавештава о својим поступцима истицањем и проналажењем образложења која се не могу сврстати у рационална или разумна. Једно од тих је свакако смањење броја запослених на радним местима домара/мајстора одржавања због тога што је то „једина категорија запослених која није претрпела смањење норме“. Наравно, МПНТР нам поручује да паници места нема јер ће НОВА МРЕЖА ШКОЛА компензовати „недостатак“ оваквих „прелазних решења“, и да ће синдикати бити укључени у све (као и до сада), тј. биће први информисани о завршеном послу.

На први поглед, изгледа да се „експертски тим“ који је чинио Радне групе за израду ових Правилника није сетио да установе са већим бројем стручних сарадника, са смањеним или повећаним бројем ученика неко треба да чисти, сервисира и греје.

На други поглед, онај још увек магловит, недокучив, у који се и даље отимамо да поверујемо, док се сви бавимо глодањем прве бачене кости неко негде припрема и отвара приватне CLEAN&SERVICE фирме и чека обећано тржиште. Наравно, да би ефекат будућих решења био видљивији, промотивнији и припремљенији за дочек аплаузима, систем претходно треба упрљати, расходовати и расхладити.

У међувремену, чувајући „свој посао“, ускочићемо где треба и тамо где умемо и можемо, зарад деце, школе, образовно-васпитног процеса и реномеа установе у којој годинама радимо. На крају, треба деци и показати како је мултиумешност корисна, како и чекић и метла нису страни учитељу и како се не треба стидети ни једног посла. А кад плате новембра буду „нечувено велике“, моћи ћемо себи задовољно да признамо да смо их коначно и зарадили.

Неко фантастично РАЧУНА НА НАС за СВОЈ РАЧУН.

Александар Ничић

МА БЕЖ’ТЕ БРЕ!

У ишчекивању бар ИЗВИЊЕЊА, због „настале грешке“ која се, неки су можда помислили,  „поткрала“ министру Шарчевићу приликом доношења Стручног упутства о формирању одељења од 26.6.2018. године а којим је у једном делу негирао важеће законе (о чему смо писали у тексту „Ретро-визија“), 9. јула је школама на територији ШУ Лесковац СТИГЛО ПОЈАШЊЕЊЕ!?

Овога пута, без заводног броја, без печата и потписа, путем мејла који приказујемо у целости, МПНТР потврђује да кршење сопствених прописа НИЈЕ НИКАКВА ГРЕШКА. Овога пута, неко ко стоји иза послатог мејла негирање важећих закона правда класификациом ОЕЦД, иако је пре само 8 месеци ступио на снагу нови ЗОСОВ којим је у члану 76. разумно дефинисано да је свим категоријама из класификације потребан ИОП.

Најцрња и уједно сурово реална је чињеница, коју на жалост потврђује огромна већина директора школа са којима смо разговарали на ову тему, да је по питању поступања у процесу формирања одељења – за директоре Упутство битније од Закона!? Како кажу, ако не испоштују Упутство могли би да буду смењени.

Слободним преводом, када министар легализује безакоње, везујемо се тамо где нам газда каже. А и логично је. Последња је важећа – небитно сад да ли је реч, упутство или тамо неки његов закон. Није да смо коњи, него му није први пут.

Александар Ничић

ПОЈАШЊЕЊЕ СТРУЧНОГ УПУТСТВА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

РЕТРО-ВИЗИЈА

И таман кад смо завршили наставну годину, поделили ученицима књижице, сведочанства, дипломе и уз пресахлу буку прелиставамо нове ЦЕНУСЕ, држимо палчеве да нас не нагази АНЕКС уговора или дно табеле технолошких вишкова, безвољно жврљамо извештаје и планове стручног усавршавања, сумирамо све новоизмишљене обавезе које нам туткају не би ли одмор био још краћи од прописаног (иако је обукама већ скраћен), у поподневним часовима јучерашњег петка школама стиже НОВО СТРУЧНО УПУТСТВО о формирању одељења. Ваљда неочекивано, после сета тазе усвојених и донетих закона, правилника, мишљења… Јер кад је све регулисано прописима (а кажу нам да јесте) ово упутство би требало да буде само извод из прописа који то регулишу.

Али тако то бива, кад God створи министра а овај се ЗОСОВ-им самопрогласи у Божанство. Не, не чуди ни мало кршење Устава РС некаквим мишљењем и упутством о анексирању уговора о раду запослених, јер министар, руку на срце Устав писао није. Не кажем да није могао, умео, или не дај God-е, смео. Умео би он и то, мислим иде му од руке. Али заболи бре ово кад, мало мало па негира човек себе самог. Огреши се о сопствени пропис.   И то после толико ЗАКОНА стручног усавршавања. Невероватно. Ко да је ово тамо неко именовање директора, па није важно шта пише.

Елем, НАЈНОВИЈЕ СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА нема нумеричку грешку. Бројке се ваљда лакше уоче кроз текст, па се негде и попамте или на крају copy/paste и готова ствар. Али писанија прави проблем! Оно, и логично је. Треба човек да се сети свега што се смислило.  И на крају ево шта  се“ омакло“.

„Школа не остварује право на смањење броја ученика у одељењу у којем ученици стичу основно и средње образовање и васпитање остваривањем ИОП-а услед тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школе и учења језика на ком се изводи настава“.

Иако у Закону о основном образовању, члан 31, став 5 стоји:

Број ученика утврђен у ставу 2. овог члана умањује се за два по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана са прилагођавањем начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад, односно са учењем језика на коме се одвија образовно-васпитни рад (ИОП1), односно за три по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана са прилагођавањем циљева, садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и исхода образовно-васпитног рада (у даљем тексту: ИОП2). 

Ето, после две деценије заговарања и имплементације сервираног значаја инклузије, дефинисања категорија ученика за које је потребан индивидуални образовни програм, силних едукација наставног особља, прихватања и увођења у СИСТЕМ чињеница које су довеле до корекције броја ученика по одељењу када одељење има ученике по ИОП-у, стигне једно НОВО УПУТСТВО. И ШТА САД? Јел ИОП ил’ није ИОП? Ако се неко и пита, радиће против СИСТЕМА. Хахахахахаха…

Александар Ничић

РЦ Лесковац СОС захваљује Браниславу Вељковићу на скретању пажње

АКТИВНА СЕКЦИЈА ЖЕНА

У петак, 15. јуна у просторијама РЦ Лесковац СОС са почетком у 18 часова одржан је састанак Секције жена РЦ Лесковац на коме је усвојен план активности до краја календарске године. Председница Секције је упознала присутне са предлогом Плана активности и расположивим средствима која су потребна за реализацију а одобрена су од стране Одбора ЈО СОС. Након сагледавања свих конструктивних сугестија Секција је утврдилаконачан план.

На састанку је присутнима подељена брошура „Родна равноправност и синдикални рад – Жене југа у акцији“ која је настала као промоција активности наших колегиница.

ПЛАН АКТИВНОСТИ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

НАПРЕДНО РЕТРОАКТИВНО

МПНТР ужурбано тражи од школа да најкасније до 31. августа свим запосленима који су радни однос засновали на одређено време, а започели га пре ступања на снагу новог ЗОСОВ-а, анексирају уговоре о раду, ретроактивно примењујући одредбе сада важећег закона!? Синдикати су реаговали а министарство остало при свом иако је недвосмислено јасно да је овакво поступање противуставно. Остаје нам да пропратимо како ће поступати директори школа и да ли ће себи дозволити поступак којим би противуставно нарушили стечена права запослених.Такође, запослени који буду изложени оваквој бахатости министарства, морају имати потребна упутства, правну помоћ, подршку и заступање како би неправду оспорили пред судом.

У прилогу је мишљење правне службе РЦ- Лесковац СОС:

Ступањем на снагу новог Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017)  регулисање радног односа на одређено време до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време,  претрпело је извесне промене у односу на раније и то на тај начин да се уводи ограничење по питању дужине  трајања ове врсте радног односа.

Наиме, запосленима који су,  без конкурса, засновали радни однос на одређено време до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време, радни однос траје до преузимања неке од категорија запослених који остварују право на преузимање, или уколико одлука о избору кандидата по конкурсу постане коначна, а уколико не наступи ниједан од наведених разлога, радни однос  им свакако престаје 31. августа текуће школске године, како је сада предвиђено одредбама чл.155.  ст.3. тач.3)  новог Закона о основама система образовања и васпитања.

У овој позицији налазе се сви запослени који су радни однос на одређено време по горе наведеном основу засновали након ступања на снагу новог ЗОСОВ-а, дакле почев од 07.10.2017.године и то је неспорно.

Међутим, оно што јесте спорно, а што се у установама образовања и васпитања догађа као мање или више масовна појава, но таман толико да створи конфузију, несигурност и  неуједначену примену закона у пракси, јесте то да поједини послодавци и  запосленима који су радни однос на одређено време засновали пре 07.10.2017.године,  по одредбама чл.132. ст.1. тач.2) раније важећег ЗОСОВ-а, сада нуде анексе уговора о раду којима, ретроактивном применом одредаба  новог ЗОСОВ-а, уводе ограничења у погледу трајања њиховог радног односа на одређено време ( до 31.августа текуће школске године)  иако ту врсту измене трајања радног односа не би требало да имају.

Да ствар буде и званично  конфузна,  представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  изашли су са извесним препорукама ( број: 610-00-00239/2018-04 од 08.03.2018.године)  којима се сугерише ретроактивна примена чл. 155. ст.3. тач. 3) новог ЗОСОВ-а  и на статус запослених који су  радни однос на одређено време до преузимања, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу, засновали по ранијем пропису,  правдајући то аргументом „усклађивања са новинама Закона о основама система образовања и васпитања.“

Напомињемо да у правном поретку Републике Србије, као поретку припадајућем  Европско-континенталном правном систему, важи као  општи правни принцип то да закони важе за убудуће, те да постоји забрана ретроактивности,  јер је важење закона „retro agere“ – уназад,  у директном сукобу са концептом стечених права и принципом правне сигурности, што је предвиђено и одредбама чл.197. ст.1. Устава Републике Србије којима се прописује да: „Закони и сви други општи акти не могу имати повратно дејство“.

Такође, указујемо и на то да се поводом  веома сличног питања, које се тиче трајања радног односа на одређено време, а након  ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр.75/2014)  огласило и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања мишљењем број: 011-00-466/2015-02 од 23.04.2015 које гласи: „Уговори на одређено време, закључени пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о раду, окончавају се по одредбама закона које су биле на снази у време њихвог закључења и не рачунају се у рок од 24 месеца утврђен Законом о раду, већ се рачуна само за уговоре закључене почев од 29.07.2104.године.

С тим у вези, члановима Синдиката образовања Србије у установама образовања и васпитања са територије Јабланичког округа, а који се препознају у категорији запослених који су радни однос на одређено време  засновали пре 07.10.2017.године, по одредбама  чл.132. ст.1. тач.2) раније важећег ЗОСОВ-а, саветујемо опрез приликом разматрања и потписивања понуде и анекса уговора о раду којим се нуди ограничење трајања радног односа на одређено време најкасније до 31.августа текуће школске године, и  обавезне  правовремене консултације са правном службом Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије.

Драгана К. Стефановић

ЗАВРШЕНЕ СЕДМЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

У петак, 8. јуна у хотелу „Бавка“ у Лесковцу одржана је свечаност поводом завршетка наставне године, на којој се традиционално додељују пехари, медаље и признања учесницима окружних спортских сусрета радника у просвети Јабланичког округа. Свечаности је присуствовало око 250 просветних радника.

На овогодишњим, седмим, спортским играма учествовало је 26 екипа из укупно 19 образовно-васпитних установа са Јабланичког округа, а такмичења су одржана 19. и 20. маја на теренима СРЦ „Дубочица“ у Лесковцу.

СВЕУКУПНИ ПОБЕДНИК ове године је ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац, док је друго место у укупном пласману припало ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац а треће место ТШ „Никола Тесла“ Медвеђа.

ТАБЕЛУ СА ПЛАСМАНИМА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА СПОРТСКЕ СУСРЕТЕ

У петак, 11. маја у просторијама РЦ Лесковац одржан је састанак Организационог одбора Седмих окружних спортских игара, када је извршено жребање пријављених екипа. Организациони одбор је закључио сатницу такмичења и сачинио табеле такмичења по спортовима.

Седме спортске игре ће се одржати у суботу и недељу (19/20. мај) на теренима и у просторијама СРЦ „Дубочица“ у Лесковцу. За такмичаре су обезбеђени оброци и освежавајући напици, а након такмичења и коначних резултата додела пехара и признања обавиће се 8. јуна 2018. године на Свечаности поводом завршетка наставне године која ће се одржати у хотелу „Бавка“ .

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

САМО ПАУК ИЛИ МРЕЖА (ШКОЛА)?

Последњих месец дана актуелизује се тема израде Акта о мрежи школа, али само на територијама које су у надлежности неколико Школских управа у Србији. Како, још увек незванично, сазнајемо реч је о школским управама Лесковац, Зајечар, Ужице, Чачак и Зрењанин. Након што је Влада недавно (27.3.2018.) донела Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа и Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа, представници МПНТР отпочели су разговоре са представницима локалних самоуправа на територији поменутих школских управа.

Имајући у виду Уредбе. које дефинишу критеријуме за оснивање школа, од којих издвајамо: „минимум 200 ученика и 12 одељења за оснивање средње школе“ и „минимум 480 ученика и 16 одељења за оснивање основне школе“,  за сада остаје нејасно како се поменуто може одразити на већ постојеће школе. „Хладна облога“ која је брже боље пласирана у јавност да реструктуирање система постојећих школа неће утицати на евентуалну појаву технолошких вишкова, јер ће се пожар гасити уз помоћ „рекреативних учионица“ и уз помоћ „целодневне наставе“, наравно представља још један маневар МПНТР како би се сачувао „мир“ док се „послић“ не заврши.

Имајући у виду чињеницу да се ова тема актуелизовала последњих месец дана и да актери већ састанче на терену, а да при том синдикати „случајно“ сазнају о свему томе, јер представници МПНТР, како сами кажу „не знају зашто синдикати нису званично упознати и укључени у овај процес“, намеће се закључак да ће се прекрајање постојеће мреже школа овај пут озбиљније погурати од стране МПНТР. Непостојање транспарентности и селективна примена критеријума на територији Србије, додатно упућује на стечени закључак, а посебно је индикативно да су „на тапету“ баш школске управе Лесковац, Зрењанин и Чачак.

Акт о мрежи основних школа ингеренција је локалних самоуправа, којима се сада свакако ставља „врућ кромпир“ у руке, али основаност захтева МПНТР, као и анализа „пројектованог будућег стања“ нису јавно доступне информације и за сада се не зна које би негативне последице тачно задесиле коју школу уколико би дошло до административног спајања више школа у једну.

На Председништву СОС одржаном 19.4.2018. године донета је одлука да синдикат хитно затражи од МПНТР укључивање представника синдиката у овај процес на поменутим територијама. У најскоријем периоду обавестићемо чланство о свим детаљима везаним за могуће проблеме који се неповољно могу одразити на запослене уколико локалне самоуправе удовоље захтевима МПНТР који су за сада тајновити за јавност.

Александар Ничић

ХАЛО ДИРЕКТОРЕ, ГАСИ КАД ТИ КАЖЕМ!!!

Претходних дана представници МПНТР телефоном зову директоре школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом  и траже да се хитно промени план уписа за следећу школску годину у смислу да се школе одрекну или тзв. радних одељења (једногодишње оспособљавање за рад) или одељења средњег образовања, по систему ИЛИ ћете „сами“ – ИЛИ …

Систем образовања ученика у школама за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом  иначе функционише тако да ученици најпре стичу основно образовање, а затим следи једногодишње оспособљавање за рад након чега, у складу са својим могућностима настављају школовање и стичу средње стручно образовање или након оспособљавања за рад у „радним одељењима“ добијају потврду „манипулант у машинству“, „манипулант у текстилству“, „манипулант у графичарству“.

Ултимативни позиви од стране представника МПНТР додатно зачуђују имајући у виду да комуникација на релацији министарства и Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом  функционише. Непосредно пре утврђивања плана уписа за наредну школску годину, на предлог Заједнице дана 29.12.2017. године одржан је састанак у министарству на коме се између осталих тема разматрао и план уписа. Тада, наравно није било речи о прекрајању система образовања ученика на начин на који се сада то УСМЕНО тражи од школа. Усмено образложење које су нам пренели директори школа нећемо коментарисати јер писани траг, случајно или намерно, за сада остаје вео тајне министарства.

У сваком случају, допис којим је након поменутог састанка председница Заједнице упутила школама, а у коме се не помиње ни делић „усменог ултиматума“ приказујемо у целости:

Поштоване колеге,
дана 29.12.2017. године одржан је састанак у МПНТР на захтев Заједнице по питању плана уписа ученика за школску 2018/2019. године у средње школе, планова и програма.
Од стране Министрства на састанак су позвани, испред Заједнице председница Силвана Плавшић, и директори: Славица Марковић, Љиљана Вукошић и Милован Марковић. Испред Министарства састанку су присуствали: начелник одељења за средње школе, Драган Маринчић, руководилац групе стручног образовања Радован Живковић, Марија Крнета и Славица Ракић.
Састанак је отворила председница Заједнице и захвалила се Министарству на брзом одговору и организацији састанка. Изнела је могуће проблеме са којима се можемо сусрести у будућем периоду када је у питању упис ученика који ове године завршавају 8 разред по редовним програмима. 
Представници Министарства су саопштили да познају проблематику наших школа и да ће се у наредном периоду посветити пажњу како би се усагласила уписна политика са захтевима које ми упућујемо. Сви смо се сложили да је потребна модернизација наших образовних профила.
Посебно је напоменуто да будући упис у школској 2018/19 мора бити у складу са Стручним упуством за формирање одељења и ЗОСОВ-а о броју ученика у одељењу, када је средња школа у питању. У оклностима мањег броја ученика (испод 6) од дозвољеног потребно је формирати комбинована одељења од два приближно слична профила (пр. брвар-аутолимар…). Упознали су нас да постоје школе које су нису поштовале Стручно упуство о формирању одељења и да Министарство у будуће то неће толерисати. Наглашено је да за формирање одељења са мањим бројем ученика потребна је сагалсност Министра, како Закон и прописује.
Што се тиче планова и програма предложено је да се размотри могућност увођења редовних програма или израда нових кроз модуле. У изради будућих програма Заједница је позвана да иступи као предлагач и учествује у оквиру радних група.

Након бурне реакције директора и наставника школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, Заједница је 11.4.2018. године упутила захтев за хитан састанак помоћнику министра Александру Пајићу. Уколико МПНТР у најскорије време не промени „манир неслужбених намера“ у цео случај мораће да се укључи и синдикат, имајући у виду да би евентуалне промене већ утврђеног плана уписа изазвале још једну изненадну појаву технолошких вишкова.

Александар Ничић

ВИШКОВИ УСРЕД ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Скорашњи, изненадно спроведени поступак  проглашавања запослених за чијим је радом делимично престала потреба  у Трговинско-угоститељској школи у Лесковцу,  седам месеци након почетка школске године,  изазвао је низ недоумица  и питања, а као једну од наважнијих негативних последица издвајамо обесправљење положаја  наставника само  појединих група предмета.

Наиме, норма наставника из појединих група предмета смањивана је уз образложење да је у другом полугодишту настала потреба спајања група формираних пре почетка школске године, а све то због  обавезе установе да усклади своје опште и појединачне акте са важећим прописима.

Трговинско-угоститељска школа у Лесковцу

Да ствар буде јасна, ради се о томе да су све установе образовања и васпитања имале обавезу да до 24.03.2018.године донесу Правилнике о организацији и систематизацији послова  усклађене са Законом о систему плата запослених у јаном сектору  („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016, 108/2016 и 113/2017) и Законом о запосленима у јавним службама („Сл. глсаник РС“, бр.113/2017), Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласнсик РС, бр. 81/2017 и 6/2018), а овај поступак усклађивања аката установе са наведеним прописима подразумевао је следеће:

 1. Правилник доноси директор јавне службе уз претходно прибављену сагласност органа управљања и након затраженог мишљења репрезентативног Синдиката код послодвца.
 2. Правилник треба да садржи обавезне елементе предвиђене горе цитираним прописима и то: радна места у организационим деловима, односно организационе јединице, опис послова радног места, број извршилаца са нормом радног ангажовања, стручна спрема.
 3. При доношењу правилника установа је дужна да се придржава начела: рационалности, функционалности и ефикасности.
 4. Установе су дужне да називе радних места ускладе са називима радних места из Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.
 5. Установе су дужне да 30 дана након ступања на снагу Правилника донесу решења којима се утврђују називи радних места чије послове запослени обављају у складу са називима из Правилника, а наведеним решењима не може да се врши премештај запослених на друге послове код послодавца.

Није до краја јасно како је напред описани поступак усклађивања аката узроковао смањење норме наставницима  у другом полугодишту, будући да поступак усклађивања као једину последицу за заспослене треба да има доношење решења којима ће бити утврђени називи радних места, а не доношење решења којима се утврђује смањење потребе за радом.

Оно што јесте јасно је да се поступак утврђивања запослених за чијим је радом делимично престала потреба одвијао противно одредбама важећих прописа, од којих издвајамо:

 • Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, чл.5 ст.1.“ Пре почетка школске године, а најкасније до 15. августа, директори школа достављају листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба у текућој школској години као и у претходном периоду и запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом, као и листу слободних радних места, која треба да буде потписана од стране овлашћених представника репрезентативних синдиката школе…“
 • Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, чл.36. „Решење којим се утврђује да је престала потреба за радом запосленог доноси директор, на основу предлога комисије коју именује орган управљања установе на предлог синдиката. Комисија из става 1 овог члана утврђује предлог на основу листе која је сачињена према критеријумима из члана 34. Уговора.“
 • Закон о основама система образовања и васпитања, чл. 62. ст.1. и ст.2.“ Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и школским и васпитним програмом, до 15 септембра.“
 • Закон о основама система образовања и васпитања, чл.110.“ У установи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прекривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа , односно врши пропуштање у односу на лице или групе лица, а која се заснива на …“
Става смо да је за благовремено и правилно усклађивање аката установе са новим прописима, као и за законитост рада установе одговоран директор, док се  на примеру ТУШ -а суочавамо са ситуацијом која указује на велике пропусте како на пољу благовремености и правилности, тако и на пољу законитости рада, где су запослени доведени у позицију да  сносе последице за пропусте који се њима у одговорност не могу приписати.
стручни сарадник – дипл. правник
Драгана Карапанџић Стефановић

РАСПИСАНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

VII СПОРТСКЕ ИГРЕ

СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОС СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ МАЈА 2018. ГОДИНЕ

 • ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЕКИПА И ТАКМИЧАРА ДО 5.5.2018. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА: jefimijanikolina@gmail.com
 • УПЛАТА КОТИЗАЦИЈЕ ДО 5.5.2018. ГОДИНЕ НА РАЧУН СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА ЛЕСКОВАЦ БРОЈ 355-32167215-54
 • Котизација за регионалне спортске игре износи 500,00 динара по учеснику.
 • Жреб такмичара и екипа одржаће се 11.5.2018. године у 18 часова у просторијама РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА СОС.
 • Један учесник може да учествује у више спортова уколико се уклапа у сатницу такмичења.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ РАСПИС И ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

потпредседник за спорт

Ненад Стојковић

ФЕЊЕРИ СУ СИВЕ БОЈЕ

Сасвим случајно, без икакве повезаности или не дај Боже судбине, у ОШ „Карађорђе“ у Београду 4. априла расписан је конкурс за директора школе. Сасвим случајно, такође,  од свих БИТНИХ порука пронађеним у министровим изјавама, једна НЕБИТНА никоме није запала за око. Можда зато што је случајно и изречена и не може се повезати ни са чим.

Говорећи о скандалозној и непримереној одговорности наставника који умеју да отимају децу од родитеља и неовлашћено их одводе преко границе, министар је открио мистерију случајности, и како преносе медији изјавио да „Ако наставник то ради, а да директор не зна, онда је проблем са директором. А ако директор зна, а жмури на једно око, онда је у дилу са наставником, јер ће му можда овај сутра дати већину на реизбору. Е то више неће моћи“.

И чик нека сад неко нешто ради у време реизбора директора, или не дај Боже нешто дилује.

КЛИК на слику за увећање

КОЈЕ СУ БОЈЕ ФЕЊЕРИ?

Кад се прашина мало слегне, бољи је поглед на нетакнуте, упаучене углове, и на усирену крв рана које се размаханом маглом насумично отварају не би ли популизам „открио“ нови лек за оне о којима неко као брине. А моћ је рогатија сразмерно ћутању. Па нек неко убеди султана да није Бог, кад су и хајдуци и јатаци постали потурице док он грми казнама и јатаганима.

Аплаузи се више и не наручују. На њих се рачуна. Ето. Тужна слика једне државе. Тужна и бахата. Само се то данас напредно разуме, гута плитке памети. Уводи се, кажу, ред. И увек се запитам која нас каљуга вреба кад се нечим заталаса.

Нећу о законима. Ту је као на траци. Све им је прошло. Првим (зосов) купљени су следећи и сада нема ко више да се пита. Хоћу о реалној, малој ствари. Из свакодневнице, из клупе, из комшилука. Можда је схватљивије на малом примеру разоткрити рецепт дезавуисања разума. Можда…

Зове ме јуче новинар Данас-а  да прокоментаришем случај екскурзије до Амстердама коју је извела наставница београдске школе „Карађорђе“ а због које „су се бунили родитељи ученика који нису ишли“ и успут ми препричава изјаве нашег министра у вези са тим догађајем.

Одмах сам намирисао наочит проблем и тачно знао да кривац постоји! Нисам испрва најбоље разумео кривицу кривца, али кад сам прочитао министрове речи све је било јасно као дан.

Из новинских чланака:

Како каже министар, добио је извештај о том случају и информацију да школа и њен директор нису организовали спорно путовање, већ наставница „по приватној линији“. „То је систем личног дила, ништа друго, биће последица„, рекао је и додао да има доста наставника који су у добрим односима са родитељима, „па раде на своју руку“. Путовање је укључивало и обилазак Улице црвених фењера. „То је непримерено, наставник ће имати санкције„. „Постоје процедуре, јавне набавке у организовању екскурзија. Уколико скупите групу деце ви сте заобишли све могуће процедуре и направили себи посао. Овде је интерес дневнице и зараде, а не безбедност деце“. „Ако наставник то ради, а да директор не зна, онда је проблем са директором. Ако директор зна, а жмури на једно око, онда је у дилу са наставником, јер ће му можда овај сутра дати већину на реизбору. Е то више неће моћи„, нагласио је министар. Он је додао да школе могу легитимно да организују екскурзије, студијске програме преко Темпус канцеларије, Еразмус плус пројеката. По питању безбедности деце министар се надовезао и рекао да би подржао закон о одузимању деце родитељима који се противе вакцинацији.

Дакле, рецепт је такав да изјавама треба диктирати поглед масе. Када је циљ исцртан, пронађе се жртвени објекат и сва пажња јавности усмери се са битног на небитно. Након таласања мењамо прописе зарад циља, позивајући се на увођење реда око жртвеног објекта. Чиста дезавуација, замена теза, скретање пажње.

Укратко, овде су кључне поруке следеће:

 1. школа и њен директор нису организатори,
 2. наставница је „по приватној линији“ разрадила „систем личног дила“,
 3. наставница је кривац и биће санкционисана,
 4. наставници иначе „раде на своју руку“,
 5. непримерено је у Амстердаму обићи улицу Црвених фењера,
 6. ко сакупи групу деце – направи себи посао,
 7. интерес наставника су дневнице и зараде,
 8. то више неће моћи,
 9. може преко Темпус канцеларије и Еразмус плус пројекта,
 10. родитељу треба одузети дете ако га не вакцинише.

И сад замислите само колико султан треба да буде Бог да би уопште прво са сигурношћу знао све ове информације! Треба се заиста запитати колико треба да буде велики да би се усудио да оптужује и пресуђује? Колико селективно нем да не помене обавезно родитељско овлашћење пратиоцу деце ван Србије – био он наставник или не? Колико спретан да занемари право родитеља да шаље децу на путовања и право да бира пратиоца? Колико усредсређен на циљ да не истакне поверење родитеља у наставника на таквом путовању као и ниво преузете одговорности? Колико моралан да не истакне да наставничка брига на било каквој екскурзији нема цену? Колико неинформисан да су „Црвени фењери“ и опијати, на жалост, данас део сваког школског дворишта, лап топа и мобилног телефона? Колико спреман да докаља част професије „бедних“ наставника и не истакне и не претпостави њихову образовно-васпитну ширину и улогу? Колико само треба да се разуме у „приватне линије“ и „личне дилове“ како би раскринкао ту „гамад“ – наставнике који на своју руку праве себи посао и зарађују? Колико храбрости и моћи да заустави ту линију и пребаци све на Темпус!? И на крају колико забринут за децу коју би да одвоји од родитеља због невакцинисања, иако је вакцинација у Европи обавезна једино у земљама бивше СФРЈ, Бугарској, Румунији, Мађарској, Чешкој и Словачкој?

Нема овде случајности. Сваки поглед у дубину преврће џигерицу. Неред легализујемо насловима реда, мењамо тезе и кривце зарад нечега и некога. Губимо осећај за суштину. Деформише нас популизам наметнутих „првака“. И увек се запитам која нас каљуга вреба кад се нечим заталаса.

Ако је неком ипак лакше, нека криви наставницу што је од толико улица у Амстердаму пронашла баш ону са фењерима и што се усудила да тамо далеко брине о туђој деци. И тако сваки пут. За све што нас снађе.

Александар Ничић

ЖЕНЕ ЈУГА У АКЦИЈИ – НОВА БРОШУРА СОС

 

Синдикат образовања Србије издао је нову брошуру „Родна равноправност и синдикални рад“ која је резултат активности чланица Секције жена. Огроман допринос овом издању дале си и чланице Секције жена Регионалног центра Лесковац СОС. Промоцију брошуре у наредном периоду организоваће Секција жена РЦЛ.

(НЕ)ПОТПИСУЈЕМ НА СЛЕПО ВЕЋ ПРАТИМ И ЗНАМ!

НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

Све установе образовања и васпитања имале су обавезу да до 24.03.2018.године донесу Правилнике о организацији и систематизацији послова  усклађен са Законом о систему плата запослених у јаном сектору  („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016, 108/2016 и 113/2017) и Законом о запосленима у јавним службама („Сл. глсаник РС“, бр.113/2017), Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласнсик РС, бр. 81/2017 и 6/2018).

Одредбама чл. 32. Закона о запосленима у јавним службама прописано је да: „ Правилник доноси директор јавне службе уз претходно прибављену сагласност органа управљања, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено и након затраженог мишљења репрезентативног Синдиката код послодавца.“

Улога Синдикалног представника  репрезентативног Синдиката  у овом поступку  била је да,  након анализе текста достављеног предлога Правилника ( у анализу су  укључени  чланови Синдикалне организације),  директору установе достави званично мишљење, а о чему је синдикални представник требало  да буде благовремено обавештен и информисан од стране секретара  и директора установе.

Након пристилих информација са терена, приметили смо да  директори појединих установа нису поштовали  прописану процедуру  доношења  Правилника,  да су у појединим установама Правилници  предлагани  са елементарним недостацима, као и то да  поједине установе нису  благовремено донеле  Правилнике.

Поменуте неправилности довеле су у поједним ситуацијама до  кршења или угрожавања права и правних интереса запослених – чланова Синдиката образовања Србије.

Председници Синдикалних организација дужни су да Регионалном центру за Јабланички округ Синдиката образовања Србије  најкасние до 20.04.2018. године доставе све релевантне податке везане за поступак доношења Правилника о организацији и систематизацији послова, попуњавањем и овером анкете и достављањем примерка Правилника.

На основу прикупљених и обрађених података, Регионални центар Лесковац ће,  у циљу заштите правних интереса запослених, о уоченим неправилностима обавестити Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Републички одбор Синдиката образовања Србије.

ПРИЛОГ:

РЦ ЛЕСКОВАЦ ОСИГУРАО ЧЛАНОВЕ И У 2018. ГОДИНИ

ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЛИСЕ:  01.03.2018. –  28.02.2019.

И у 2018. години РЦ Лесковац наставља вишегодишњу акцију осигурања чланова СОС-а. Уговор о осигурању чланова продужен је са компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о. тако да за добровољно здравствено осигурање за случај тежих болести и хирушких интервенција не постоји каренца. По усвајању Годишњег плана рада РЦ Лесковац на седници Одбора од 23.2.2018. године, председници синдикалних организација добили су обавештење о продуженом уговору и осигурању свих чланова од последица несрећног случаја, као и потребну документацију за рок и пријаву запослених чланова за које се уговара и друга врста осигураних случајева. У складу са обавештењем рок за прикупљање података истекао је 30.3.2018. године.

I ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА уговара и финансира Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, након спроведене ревизије чланства, за сваког члана који поштује Статут Синдиката образовања Србије.

Ово осигурање  нема просторно ни временско ограничење, а покривени су следећи ризици:

 1. смрт услед незгоде – премија је 50.000,оо динара,
 2. инвалидитет – премија је 100.000,оо динара,

а уколико дође до прелома, осигуранику се  након завршеног лечења и рехабилитације, процентуално исплаћује  део уговорене  суме предвиђене за инвалидитет у зависности од степена процене инвалидитета.

II ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  је још једна врста осигурања доступна члановима Синдиката образовања Србије запосленим у установама образовања и васпитања на територији Јабланичког округа. Уговара га Регионални центар за Јабланички округ СОС-а на годишњем нивоу,  а финансира га Синдикална организација установе   у саставу Регионалног центра, или  заинтересовани чланови Синдикалне организације  установе по цени  од  200,оо динара по члану.

 Овом полисом покривени су следећи ризици:

 1. теже болести – премија је 20.000,оо динара и
 2. хирушке интервенције – премија је 20.000,оо динара,

за врсте ризика и у одговарајућем проценту од уговорене премије регулисаним Посебним условима добровољног здравственог осигурања лица за случај тежих болести и хирушких интервенција.

Због континуитета уговорног односа између Синдиката образовања Србије – Регионалног центра у Лесковцу и компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. који се наставља за период од 01.03.2018.године до 28.02.2019.године,  не примењује се „тромесечна каренца“  па се уговорена премија исплаћује за осигуране случајеве настале  почев од 01.03.2018.године до краја уговорног периода.

Осигурани чланови Синдиката образовања Србије могу осигурати и чланове   своје уже и шире породице за наведени уговорни период по цени од 200,00 динара по осигуранику,  под истим условима  који важе за осигурање чланова Синдиката образовања Србије од последица несрећног случаја и  добровољног здравственог осигурања за случај тежих болести и хирушких интервенција.

ПРИЛОЗИ:

ОПЕТ БЕЗ СИНДИКАТА!

НОВИ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКСЦИЈИ

Ових дана се у скупштинској процедури, између осталих нашао и  предлог Закона о просветној инспекцији са потпуно другачијим садржајем у односу на претходни предлог Закона о просветној инспекцији који је био и предмет јавних расправа одржаних током маја и јуна 2017.године. Наведени Закон није ступио на снагу кад и остали закони из области образовања у периоду од октобра до новембра 2017.године, са образложењем да закон има одређене  недостатке и да се исти треба вратити на дораду.

Сада је пред нама потпуно нови текст Закона о просветној инспекцији а на чијем  раду нису  учествовали репрезентативни синдикати. Приликом доношења претходне верзије предлога Закона у раду су учествовали и репрезентативни синдикати са конкретним предлозима, од којих многи нису усвојени, али је била бар дата прилика да се доставе конкретни предлози, што овог пута није случај.

Нови предлог Закона садржи свега 20-так чланова, дакле дупло мање у односу на предходни предлог који је садржао око 50-так чланова. Није нам јасно шта је предлагач хтео да уреди овим законом кад већина одредби упућује на Закон о инспекцијском надзору који се до сада примењивао и у области образовања.

Уколико је већ постојала намера предлагача да донесе lex specialis  којим ће посебно уредити просветну инспекцију онда је морао  да отклони досадашње недостатке поступања просветних инспектора те је било потребно  да се   детаљније  разради сам поступак инспекцијског надзора, као права, обавезе и одговорности просветних инспектора, казнене одредбе, што овде није случај.

Синдикат образовања Србије је очекивао много конкретнији и јаснији предлог Закона, а добили смо предлог који је уопштен и који и даље упућује на кровни закон – Закон о инспекцијском надзору па се  са правом поставља питање Министарству просвете, науке и технолошког развоја због чега се доноси посебан закон ако тим законом није јасније и конкретније  уређена област деловања просветне инспекције???

СОС

КОНКУРС ЗА СТРИП КАИШ 2018

АКТУЕЛНО

ПРЕКОВРЕМЕНИ   РАД  И  (НЕ)УВЕЋАНА   ПЛАТА

Крај наставне године, доноси додатне обавезе и ангажовања запосленима у установама образовања и васпитања, а везано за полагање  завршних  и пријемних  испита.

Овим путем указујемо на важећу правну регулативу којом су утврђена права запослених у ситуацијама  када су ангажовани  на пословима пријема и обраде докумената и података за пријемни испит, обављања завршног и пријемног испита и извршавање других послова, када је неопходно да се у одређеном року заврше.

Karikatura-1

Наиме,  Законом о раду  („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС)  и то  одредбама чл. 53. ст. 1-3 прописано је следеће: „На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран. Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно. Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укуључујући и прековремени рад“.

У погледу зараде за обављени рад и време проведено на раду, истим законом и то  одредбама чл. 108. ст.1. тач.3) прописано је следеће: „Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду и то: за прековремени рад- најмање 26% од основице.“ 

Такође,  Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика(„Службени гласник РС“ бр. 21/15) и то одредбама члана 11. ст.1. тач.2), 3) и 5) прописано је следеће: „На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена, у складу са законом, и то у случају: пријема и обраде докумената  и података за пријемни испит, обављања завршног и пријемног испита, извршавања других послова – када је неопходно да су одређеном року заврши посао“.

Став 2. истог члана гласи: „Послодавац је дужан да запосленом, пре почетка обављања прековременог радам изда решење о разлозима и трајању прековремног рада и налог за исплату увећане плате у складу са законом.“ док је чл.22. ст.1.тач. 3) ПКУ прописано да: „Запослени има право на додатак на плату за прековремени рад -26% од основице“.

Ово обавештење, као  и остале активности Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, усмерене на подизање нивоа информисаности чланова о својим законом загарантованим правима и важећим процедурама за остварење истих, има за циљ да допринесе побољшању положаја запосленог, како у  свакодневним појединачним пословним односима са послодавцем, тако  и свеукупног  положаја просветних радника у социјалном дијалогу са послодавцима, јер поседовање праве информације о томе која су наша права и обавезе, а која су права и обавезе послодавца, омогућује нам да јасније сагледамо свој положај, и ако ништа друго, схватимо да нам избор да и сами утичемо на побољшање сопственог положаја свакако припада.

Драгана К. Стефановић

РЦ Лесковац СОС

НОВЕ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ ЖЕНА

У понедељак, 5. јуна у просторијама  ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу одржано је предавање из области здравствене заштите на тему „Превенција карцинома грлића материце“. Ову активност организовао је Тим за промоцију бриге о здрављу Секције жена РЦ Лесковац СОС.

predavanje

Председница Секције жена РЦ Лесковац СОС, Бојана Савић, отворила је активност захваливши се др Јасмини Здравковић која је одржала предавање. Бојана је присутним представницама синдикалних организација са територије Јабланичког округа нагласила значај бриге о здрављу уопште али и најавила ову област као значајну у активностима које ће секција имати и у будућем периоду. Предавање је било интерактивног карактера а дискусија наког опсежног излагања др Јасмине Здравковић  помогла је у решавању многих дилема и подизања свести о важности бриге о здрављу и спречавању последица од занемаривања .

 Б.С.

О ЗАКОНИМА ЈОШ НЕКОЛИКО ДАНА

ЈОШ 4 ДАНА ЗА ПРИМЕДБЕ!

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позвало је грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о основама система образовања и васпитања, Нацрта закона о просветној инспекцији и Нацрта закона о дуалном образовању као и да дају своје предлоге и сугестије.

IMG_20170601_1130205

Јавна расправа спроводи се у периоду од 19. маја до 8. јуна 2017. године. Трибине на којима ће поменути нацрти бити званично представљени одржавају се по предвиђеном распореду:

– У Новом Саду, 26. мај 2017. године у ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Јанка Чмалика 89, у периоду од 9,00 – 11,00 часова;

– У Нишу, 01. јун 2017. године на Електронском факултету, А. Медведева 14, у периоду од 10,00 – 12,00 часова;

– У Београду, 08. јун 2017. године у Сали београдске општине Врачар, Његошева 77, у периоду од 9,00-11,00 часова.

Представници РЦ Лесковац СОС учествовали су на јавној расправи која је одржана у Нишу и имали прилику да укажу на одредбе предвиђене нацртима које нису повољне по запослене или не доприносе транспарентности поступања у систему.

РЦ Лесковац СОС позива све заинтересоване колеге да своје примедбе и сугестије пошаљу у електронској форми директно МПНТР-у попуњавањем предвиђеног формулара. Текстови Нацрта закона, и формулар за достављање примедби могу се преузети на сајту МПНТР (http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/javne-rasprave/), а формулар са примедбама и предлозима затим треба доставити на е-маил адресу javna.rasprava@mpn.gov.rs.

„ВАСА“ СВЕУКУПНИ ПОБЕДНИК

ШЕСТЕ Спортске игре Синдикалних организација СОС са територије Јабланичког округа одржане су 20. и 21. маја на теренима СРЦ „Дубочица“ у Лесковцу. После петогодишње доминације Економске школе ПРВО место у укупном пласману освојила је ОШ „Васа Пелагић“. На играма је учествовало 20 Синдикалних организација а у улози такмичара и навијача овај спортски викенд пропратило је око 500 наших колега.

SI17C
SI17A
SI17V

Традиционална СВЕЧАНОСТ која се организује пред крај наставне године и на којој ће се учесницима игара уручити признања, медаље и пехари одржаће се 16. јуна у ресторану „ПАРК“ у Лесковцу.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ РЕЗУЛТАТЕ ТАКМИЧЕЊА

ШЕСТЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ШЕСТЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ  СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОС СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА ОДРЖАЋЕ СЕ 20. и 21. МАЈА 2017. ГОДИНЕ.

Следећег викенда просветни радници који су се у матичним синдикалним организацијама пријавили за учешће у складу са пропозицијама наведеним у распису игара такмичиће се на одабраним теренима у 9 спортских дисциплина. Као и сваке године Организациони одбор одредиће посебно термин и место доделе признања, пехара и медаља.

САТНИЦА СПОРТСКИХ СУСРЕТА:

РБ

СПОРТ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

МЕСТО

1

Стони тенис

20.5.2017.

9:00 СРЦ „Дубочица“

2

Баскет

20.5.2017.

10:00 (Ж) -11:00(М) СРЦ „Дубочица“

3

Пливање

20.5.2017.

13:30 СРЦ „Дубочица“

4

Пикадо

20.5.2017.

14:30 СРЦ „Дубочица“

5

Куглање

20.5.2017.

16:00 СРЦ „Дубочица“

6

Шах

20.5.2017.

11:00 Синдикат (РЦ)

7

Тенис

21.5.2017.

9:00 Хисар – терени

8

Мали фудбал

21.5.2017.

10:00 СРЦ „Дубочица“

9

Одбојка

21.5.2017.

11:00 СРЦ „Дубочица“

За све такмичаре обезбеђен је оброк и освежавајући напици. Ручак ће бити послужен у 14 часова.

БОДОВАЊЕ  ЕКИПА:

ЕКИПНО:

 1. МЕСТО – 15  БОДОВА
 2. МЕСТО – 12  БОДОВА
 3. МЕСТО – 10  БОДОВА
 4. МЕСТО – 7  БОДОВА

ПОЈЕДИНАЧНО:

 1. МЕСТО – 12  БОДОВА
 2. МЕСТО – 10  БОДОВА
 3. МЕСТО – 7  БОДОВА
 4. МЕСТО – 5  БОДОВА

НАПОМЕНА: Такмичари у шаху дужни су да донесу своје табле, а тенисери и стоно тенисери рекете. Свака екипа мора да има „вођу екипе“ чији контакт треба СМС-ом  проследити потпредседнику Сектора за спорт и рекреацију Ненаду Стојковићу (066 8024700).

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ САТНИЦУ И РЕЗУЛТАТЕ ЖРЕБАЊА

ПОЗИВ НА ТИМСКИ РАД

СЕКЦИЈА  ЖЕНА  РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА

Секција жена Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, облик је рада и деловања намењен спровођењу принципа политике родне равноправности у установама образовања и васпитања и у области синдикалног рада и деловања, посебно унапређењем положаја жена.

Секцију жена чине представнице делегиране испред синдикалних организација у саставу Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије и тренутно броји 37 чланица.

20170309_181818

Ради организованијег рада и деловања  и ефикасније реализације конкретних активности пријавите се  у неки од тимова:

 1. ТИМ ЗА ЕДУКАЦИЈУ: организовање предавања, трибина, округлих столова, презентација на теме из области родне равноправности, положаја жена у друштву, образовању, синдикату,  закона и прописа којима се уређују ова питања,
 2. ТИМ ЗА ПОДРШКУ: идентификовање проблема дискриминације и насиља у непосредном пословном окружењу, организовање и реализација активности  подршке и оснажења жртвама дискриминације, психолошке подршке, правне заштите,
 3. ТИМ  ЗА ПРОМОЦИЈУ РАДА И ДЕЛОВАЊА: писање текстова, извештаја, израда мулти-медијалних приказа, комуникација са  ужом и широм јавношћу и сарадња са организационим облицима сличног типа,
 4. ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ: бави се писањем пројеката и прибављањем донација као начина да се обезбеди бољи начин и додатна средства за реализацију планираних активности,
 5. ТИМ ЗА СИСТЕМСКЕ ПРОМЕНЕ: покретање иницијатива за измену важеће законске и подзаконске регулативе, указивањем на неповољна решења  и предлагање друачијих решења у духу поштовања принципа родне равноправности и даљег унапређења положаја жена,
 6. ТИМ  ЗА ПРОМОЦИЈУ СТВАРАЛАШТВА И  БРИГЕ О ЗДРАВЉУ: организује и реализује изложбе, књижевне вечери, перформансе и остале облике уметничког и стваралачког израза на тему родне равноправности и положаја жена. Организује предавања на тему значаја превенције и очувања здравља и  организује остале активности у вези са значајем бриге о здрављу.

Свака чланица Секције жена Регионалног центра за Јабланички округа Синдиката образовања Србије своју пријаву у један или више тимова доставиће најкасније до 20.03.2017.године на следећу и мејл адресу: sekcijazena@le.org.rs заједно са конкретним идејама и предлозима за реализацију активности тима за који се определила, како бисмо  оценили  која су то заједничка интересовања и могућности и припремили конкретан план активности и финансијски план  Секције жена за 2017.годину.                                                                                         

Драгана К. Стефановић, стручна сарадница

Бојана Савић, председница Секције жена

ТРАДИЦИОНАЛНО – КОНКУРС ЗА СТРИП

konkur za strip kais copy

ОДРЖАНА ОСМОМАРТОВСКА СВЕЧАНОСТ

У уторак 7. марта, у организацији РЦ Лесковац СОС у хотелу „Бавка“ у Лесковцу одржана је „осмомартовска забава“ којој је присуствовало око 250 колегиница и колега. Већ традиционално, РЦ Лесковац организује три свечаности годишње од којих је једна поводом 8. марта. Искуство је показало да се просветни радници са територије Јабланичког округа са задовољством одазивају и учествују у свим манифестацијама које их на „непословни начин“ повезују и доприносе бољој сарадњи у животу и раду.

IMG_20170307_2125491    IMG_20170307_2125522

„Да се познајемо и препознајемо и будемо спремни да пружимо подршку једни другима“, порука је којом је председник РЦ Лесковац пре тачно 5 година најавио организационе активности регионалног центра које не спадају у потпуности у „синдикални посао“. Међутим веома брзо се испоставило да је сваки вид повезивања просветних радника кроз које се јача дух припадности организацији делотворан и користан у свим смеровима. У току следеће недеље РЦ Лесковац ће расписати 6. спортске сусрете просветних радника на окружном нивоу, још једну манифестацију која окупља велики број наших чланова.

ЗАВРШЕН ПРВИ ДЕО АКЦИЈЕ „СЕМИНАР СВАКОМ ЧЛАНУ“

У суботу и недељу,  4. и 5. марта, у просторијама ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу и у великој сали Центра за стручно усавршавање у Лесковцу 590 наставника основних школа похађало је семинаре стручног усавршавања са листе од укупно 17 понуђених акредитованих семинара. За ову прилику, у сарадњи са издавачким кућама „Клет“ и „Нови логос“, Регионални центар Лесковац СОС обезбедио је присуство 20 предавача који нису сакрили задовољство изазвано заинтересованошћу и ангажовањем наставника као и гостопримством домаћина.

sem1               sem2sem3

За нови „семинарски“ викенд (18. и 19. март) планирано је да још 500 пријављених колега похађа семинаре стручног усавршавања. Тиме ће бити завршен део акције „семинар сваком члану“ који се односи на наставнике који раде у основним школама. Како је најављено, до краја календарске године РЦ Лесковац СОС ће у оквиру ове акције организовати семинаре стручног усавршавања и за запослене у средњим школама и предшколским установама.

ПОДСЕЋАМО ПОНОВО

Након примедби пристиглих са терена  а поводом  неуједначене праксе  у примени  начина обрачуна  и исплате увећане зараде председницима  синдикалних организација   у установама у којима има више репрезентативних синдиката,

Синдикат образовања  Србије Регионални центар Лесковац  Вас  овим путем обавештава да је Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим  школама и домовима ученика („Службени гласник РС“, бр. 21/15) и то одредбама члана 56. става 1. и става 2. прописано следеће:

„Послодавац  је дужан да овлашћеном представнику репрезентативног синдиката у установи, који припада репрезентативном синдикату потписнику овог уговора,  у који је учлањено више од 50% запослених, исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%.

Уколико је у репрезентативну синдикалну организацију установе која припада репрезентативном синдикату потписнику овог уговора учлањено  мање од 50% запослених овлашћени представник из става 1. Овог члана има право на сразмерну увећану месечну плату до 12%.“

Начин обрачуна процента новчане накнаде за председника синдикланих организација:

 1. Уколико је у синдиклну организацију учлањено више од 50% запослених, за обављање функције се исплаћује увећена месечна плата у висини од 12%.
 2. Уколико је у синдикалну организацију учлањено мање од 50% запослених, председник синдикалне организације има право на сразмерно увећану месечну плату до 12%.

Начин обрачуна процента увећања плате у том случају је:

Број чланова синдикалне организације

_________________________________       x 24 = % увећања плате

Број запослених

Посебно напомињемо да се за сваког синдикалног представника репрезентативног синдиката посебно врши обрачун процента увећања зараде и да синдикални представници не „деле“  12% увећања зараде.

Сви синдикални представници којима је услед погрешног тумачења горе цитираног прописа исплаћивано мање од прописаног износа остварују право на судску заштиту својих права.

председник

Александар Ничић

ЧЛАНОВИ РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС ОСИГУРАНИ И ОВЕ ГОДИНЕ

У складу са одлуком ОЈОСОС и одлуком комисије за избор осигуравајуће компаније за период од 1. марта 2017. године  до 28. фебруара 2018. године осигурање чланова СОС-а на територији Јабланичког округа поверено је компанији „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“.

ПОЈАШЊЕЊА  ВЕЗАНА  ЗА  ОСИГУРАЊЕ   ЧЛАНОВА  СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

I ОСИГРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА уговара и финансира Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, за сваког члана који поштује Статут Синдиката образовања Србије. Ово осигурање  нема просторно ни временско ограничење, а покривени су следећи ризици:

 1. смрт услед незгоде – премија је 50.000,оо динара,
 2. инвалидитет – премија је 100.000,оо динара,

Пријаву штете попуњава РЦ Лесковац СОС, а исплата одштетног износа врши се након завршеног лечења и процене степена инвалидитета од стране осигуравајуће компаније.

II ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  је доступно за чланове Синдиката образовања Србије запослене у установама на територији Јабланичког округа.  Уговара га Регионални центар за Јабланички округ СОС-а а финансира га или Синдикална организација или члан у износу од 200,оо динара на годишњем нивоу.

 Овом полисом покривени су следећи ризици:

 1. теже болести – премија је 20.000,оо динара и
 2. хирушке интервенције – премија  је 20.000,оо динара.

За  настанак тежих болести: 1) инфаркт миокарда, 2) мождани удар, 3) малигни тумор, 4) лајмска болест, 5) емболија плућа, 6) АИДС, 7) енцефалитис, 8) бактеријски менингитис исплаћује се 100% износа уговорене премије осигурања – 20.000,оо динара.

За настанак  тежих болести: 1) хепатитис Б, 2) хепатитис Ц, 3) епилепсија, 4) отказивање рада оба бубрега, 5) бенигни тумор мозга, 6) цироза јетре, 7) ванматерична трудноћа, 8) емфизем плућа, исплаћује се  50% износа уговорене премије осигурања – 10.000,оо динара.

Допунско здравствено осигурање за случај хирушке интервенције покрива 110 врста хирушких интервенција,  и за сваку се исплаћује  одређени  проценат  од 20.000,оо динара као  уговорене премије осигурања. У оквиру допунског здравственог осигурања  важи тромесечна каренца која тече од дана потписивања уговора, па се уговорена премија исплаћује за  предвиђене теже болести и хирушке интервенције настале тек након истека поменуте тромесечне каренце.

У оквиру уговора са осигуравајућом компанијом у могућности смо да ове године понудимо и посебне погодности:

 1. ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ ЗАПОСЛЕНОГ ЧЛАНА могу се осигурати под истим условима (осигурање од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање);
 2. 10% попуста за чланове СОС-а код закључења полиса: „чувар куће“, „мини каско“ и „осигурање усева“.

Председници синдикалних организација установа добиће детаљна упутства о роковима и поступку осигуравања чланова по полиси „ДЗО“ и о роковима и поступку за осигуравање чланова породица по обе полисе.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштоване колегинице и колеге,

У оквиру акције Регионалног центра Лесковац Синдиката образовања Србије „СЕМИНАР СВАКОМ ЧЛАНУ“ коју у првој фази организујемо само за наставнике основних школа, за свих 17 понуђених семинара  пријавило се укупно 1036 полазника. Систематизујући све пријаве заинтересованих, у коначној статистици дошло се до тога да за неке семинаре нема довољног броја пријављених, док се са друге стране за поједние семинаре пријавио превелики број па то захтева формирање и до 6 група по једном семинару.

Из наведених разлога, али поштујући и захтеве и ограничења реализатора,  били смо принуђени да за неке семинаре формирамо нове групе спајањем „сродних тема“, као и да затражимо и обезбедимо додатне термине како би се реализовали и семинари са великим бројем пријављених.

Семинари ће се одржати 4. и 5. марта и 18. и 19. марта 2017. године. За први викенд (4. и 5. март) обезбеђене су просторије ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу. Семинари почињу у 10h. Запослени ће накнадно бити обавештени где ће се реализовати семинари планирани за други викенд (18. и 19. март).

Председници синдикалних организација школа добили су табелу/преглед учесника семинара, па се код њих можете информисати о томе за који сте семинар распоређени и у ком термину.

ЈОШ ЈЕДНА ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДШКОЛАЦА

slikaPU

СВА ВЛАСТ МИНИСТРУ

Незадовољство због нацрта закона о основама система образовања

ЈЕДАН ЧОВЕК БИРА СВЕ ДИРЕКТОРЕ ШКОЛА

Извор: НОВОСТИ

И. МИЋЕВИЋ | 02. фебруар 2017. 14:40 | 

СВА власт у рукама министра, укидање значаја Националног просветог савета и школских одбора – главне су замерке синдиката на нацрт закона о основама система образовања, чија јавна расправа би требало да почне овог месеца. Проф. др Александар Липковски, председник Националног просветног савета (НПС), сматра да је овај документ толико штетан да га треба што пре суспендовати и писати нови нацрт. На дугачком списку замерки проф. Липковског наведено је да је чланове НПС до сада бирала скупштина и то на шест година, како би били независни од актуелне политике. Сада је предложено да их именује влада и то на четири године. Тиме, каже, Савет постаје потчињен министарству. Уместо да усваја наставне планове, НПС сада само даје мишљење.

– Речи „доноси министар“ и „утврђује министар“ понављају се у тексту 25 пута, а реч „министар“ 88 пута – пребројао је математичар, проф. Липковски. – Ово је централизација просветних надлежности у рукама једног човека, до сада невиђена у српској просвети, као и политизација просвете која подсећа на ону из доба владавине КП. Овај закон, ако буде усвојен, може довести до несагледивих штетних последица.

Незадовољни су и синдикати, а њима је трн у оку то што директора бира директно министар. Према речима Јасне Јанковић, председнице Уније синдиката просветних радника, будући закон доноси непотребну централизацију.

– Потпуно је погрешно да министар преузима улогу школских одбора и поставља директоре. Не може он имати увид у то како ради 1.700 директора и ко су најбољи кандидати – упозорава Јасна Јанковић. – Није добро што синдикати нису позвани да учествују у изради закона, као што је био случај са свим претходним законима. Изнећемо све примедбе и надамо се да ће их министарство уважити пре него што текст оде на јавну расправу.

Сличног је мишљења и Александар Ничић из Синдиката образовања Србије. Он сматра да сва власт у рукама једног човека оставља могућност политизације избора директора и запошљавања нових колега.

– Директора бира министар, а директор сада више неће имати обавезу да на слободна места преузима колеге са непуном нормом. Моћи ће на 60 дана да прими кога хоће, без конкурса, и да му уговор на одређено продужава колико жели. Наставници остају потпуно незаштићени – тврди Ничић.

Ни директори установа образовања не дочекују нови закон спокојно, с обзиром на члан 204, према коме све установе шест месеци после усвајања закона морају да распишу нови конкурс за директора. Значи, већ на јесен министар ће бирати 1.700 нових директора школа. И Национални просветни савет биће смењен и именован нови шест месеци касније.

РОДИТЕЉИМА КАЗНА 100.000

МЕЂУ новинама које је закон доноси су и могућност оснивања Агенције за образовање, казне за секретаре школа, казне за родитеље од 30.000 до 100.000 динара, установе ће моћи да се оснивају јавно-приватним партнерством… Програм опште, стручне и уметничке матуре биће спреман за школску 2018/2019. годину. У закон је ушло и оснивање ђачких задруга, родитељских савета на нивоу општине, као и оснивање секторских већа, која ће, поред образовних стручњака, чинити и представници послодаваца, а њихов посао биће да се баве проценама образовних потреба за конкретне струке.

НОВИНА је и да ће се оптерећење ђака мерити бројем сати проведених у школи, а не само бројем часова. Посебан закон уредиће то питање, али ће у укупно време улазити све активности – редовни часови, изборни предмети и ваннаставне активности. Сваки ученик добиће и јединствени образовни број, који ће га пратити од вртића, па до запошљавања.

НАЈНОВИЈА ВЕРЗИЈА ЗОСОВА

Данас је репрезентативним синдикатима из МПНТР-а прослеђена финална верзија нацрта ЗОСОВ-а уз позив да се на заједничком састанку у петак о нацрту разговара са синдикатима. Тиме је оверено „превеславање“ социјалних партнера и свих стручних институција које нису биле укључене у израду овог документа. Питање је дана када ће и званично кренути јавна расправа о нацрту, што значи да смо већ закаснили са делотворним реакцијама.

Овај НАЦРТ је умеренији у односу на верзију коју сам раније образложио. Састав НПС-а се коригује са 43 на 29 чланова. По многим питањима неприкосновеност министра је обрисана (школски програм, оквир националног курикулума…), враћена је суспензија лиценце на 6 месеци, утврђен је мандат вршиоца дужности директора (6 месеци), број чланова школских одбора је фиксиран на 9 и то у садашњем односу (3+3+3).

Остаје одредба о формирању заједничке стручне службе, директора и вршиоца дужности директора поставља министар, приоритет преузимања у односу на конкурсе остаје обрисан, а враћа се модел пријема у радни однос без конкурса на 60 дана. Остаје и могућност паралелног обављања посла наставника са места директора у складу са решењем министра. Ново је отварање могућности за формирање Агенције за образовање и васпитање, и 8 (а не 5) година радног стажа у просвети након стеченог образовања као један од услова за избор директора. Према томе, иако се мало лакше дише,  не пише нам се добро.

Александар Ничић

ФИНАЛНУ ВЕРЗИЈУ НАЦРТА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

НОВИ НАЦРТ ЗОСОВ-а (СИСТЕМ БЕЗ СИСТЕМА)

САМОВОЉА,  АУТОКРАТИЈА … ЗОСОВ

     О томе да се претходних месеци интензивно радило на „преправкама“ постојећих и припреми нових закона у образовању, јавност  је тек недавно информисана путем медија. Иако су медији пренели и изјаве представника МПНТР-а да ће се нацрти ових закона званично објавити до Светог Саве, до данас се то није догодило. Међутим,  кроз прсте оних који су посредно или непосредно учествовали у радним групама које су радиле на овим пословима процурило је више верзија нацрта закона.

     Најинтересантније и најкатострофалније је „прекрајање“ Закона о основама система образовања и васпитања, на чему је судећи по форми нацрта и коментарима радила група, чији је састав непознат јавности. Сама чињеница да у припреми нацрта нису учествовали представници Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног просветног савета и представници репрезентативних синдиката унапред  довољно говори о томе шта нам доноси нови нацрт овог закона. Наиме, уколико неко у рад на изменама темељног закона у образовању намерно не укључује представнике Савета чија је основна улога да прати и анализира стање у образовању на свим нивоима, нити представнике синдиката чија је основна улога да се старају о статусу, положају и заштити запослених, нико не може очекивати да ће исходи оваквих промена закона допринети побољшању стања у образовању или побољшању положаја запослених. Подсећања ради, новембра 2014. године министар др Срђан Вербић образовао је радну групу за израду измена и допуна ЗОСОВ-а која је имала 21-ог члана и у којој су били заступљени представници свих сектора МПНТР али и представници Завода, Савета и репрезентативних синдиката. Ова група је припремила нацрт који је узимао у обзир мишљења најшире просветне јавности, јер је посао на прикупљању предлога отпочео јуна 2014. године уз помоћ радне групе која је „онлајн“ припремала темељ измена закона. Јавна расправа је завршена 15. јуна 2015. године али предлог никада није ушао у скупштинску процедуру. Нонсенс је и то што је тај нацрт из 2015. године све време, па и данас, јавно представљен на сајту МПНТР.

     Изјаве министра Шарчевића, којима је у протеклом периоду „мазио“ представнике Савета и представнике репрезентативних синдиката, „пружајући руку сарадње“ и обећавајући партнерство и транспарентност, изгледа да су представљале јефтино покриће за припрему нечега што се може назвати једино аутократијом.

     Новим нацртом ЗОСОВ-а предвиђа се буквална деградација система образовања и васпитања кроз веома вешту трансформацију „система“ у „министар ће“ или у „уредиће се посебним законом. Уводе се нове процедуре, нова тела, комисије, нова већа, као потпуна фарса и заврзлама после које наравно завршну реч има министар. Дакле, потпуна централизација просветне власти у рукама министра, односно потпуно одсуство система у Закону о основама система образовања и васпитања.

     Нацртом је предвиђена деградација Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног просветног савета и значаја и положаја запослених, укључујући и директоре. Састав Националног просветног савета се мења „резањем“ од 43 на 27 чланова а састав Савета за стручно образовање и образовање одраслих од 21 на 15. Из савета су избачени универзитетски професори, представници синдиката, послодаваца, верских заједница итд. Чланови од 44. до 46. (чланови забрана) такође су промењени. Уводи се члан 45а. којим се дефинише забрана понашања којим се вређа углед, част или достојанство детета или ученика у установи, али не и запосленог!? Школски одбор нема прецизиран број чланова, осим што тај број мора бити непаран и не већи од девет, што значи и три и пет и седам?! Структура представника је дефинисана али не и пропорционалност – она ће бити дефинисана посебним законом?! Директора поставља министар, док комисија коју именује орган управљања има улогу прикупљања документације. Број мандата директора је неограничен и све време му мирује радни однос на месту наставника. Чињеница да директора поставља министар и да вршилац дужности директора, кога такође поставља министар, нема дефинисан мандат, може врло лако довести до тога да већином школа «управљају» вршиоци дужности, односно министар, односно политика. У «Вербићевом» предлогу, по овом питању, аутономија установе је била сачувана и ојачана значајном улугом запослених у процесу избора директора.

     Овде је такође предвиђено и да директор може паралелно обављати послове наставника, васпитача и стручног сарадника, што разуме се, поново зависи од министрове воље. Предвиђа се заједеничка стручна служба која ће обављати правне, административне, помоћно-техничке и послове одржавања. Министар доноси и Основ националног курикулума а израда школског програма уредиће се посебним законом. Надлежности просветне инспекције уредиће се такође посебним законом а пријем у радни однос предвиђа брутално унештење процеса збрињавања запослених за чијим радом престаје потреба или запослених са непуном нормом. Наиме, нацртом је предвиђено преузимање запослених са листе, али је приоритет преузимања у односу на конкурс који је предвиђен и сада важећим законом, обрисан. Такође није дефинисан пријем лица у радни однос на одређено време без конкурса, када се не ради о замени запосленог до 60 дана већ о слободном радном месту. Није дефинисано ни шта се дешава са запосленим на неодређено време након отказа уговора о раду који је уговором примљен на пробни рад. Суспензија лиценце на 6 месеци је обрисана а уводи се одузимање лиценце наставника на 5 година.

     Свеукупно гледано, изигнорисани су једини чиниоци у постојећем систему који су самим системом предвиђени као аналитичари стања образовања и који постоје као показивачи исправног смера. Пљунуто је на све аргументоване примедбе синдиката које су сугерисале побољшање појединих одредби важећег закона и деградиране су одредбе важећег закона које данас систем уз све потешкоће ипак чине стабилним. Буде ли се овакав ЗОСОВ усвојио, сви напори тесања и успостављања система образовања и васпитања започети од 2009. године били би обрисани једним потезом. Десиће нам се потпуна политизација школа, анулирање и сада слабашне заштите положаја запослених, препуне листе технолошких вишкова које нико неће преузимати, посредно ћемо добити даље обезвређивање образовног система и ваљда ћемо тако пркосити европским вредностима где се образовним установама даје све шира аутономија.

     Овај закон је толико иритирајући образованом човеку јер би могао да се сведе на само један члан који гласи: «За сва питања надлежан је министар».

     Пре него што ово постане озбиљно, а чини се да је због посебне тајновитости у изради и озбиљније него што се мисли, можда је ово разлог над разлозима да школе стану! Све касније, биће прекасно за све нас.

 Александар Ничић

НОВИ НАЦРТ ЗОСОВ-а ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 

РЦ ЛЕСКОВАЦ ПОКЛАЊА СЕМИНАР СВАКОМ ЧЛАНУ

Осим основног осигурања, које је већ три године редован бенефит за сваког члана Синдиката образовања Србије на територији Јабланичког округа, РЦ Лесковац је у протеклом периоду у више наврата организовао и финансирао и стручно усавршавање својих чланова али за ограничен број запослених.  Ове године, потписивањем Уговора о стручно-техничкој сарадњи са „KLETT друштвом за развој образовања“, у прилици смо да поклонимо по 8 сати стручног усаврашавања сваком члану из редова наставног особља.

У првом кварталу текуће године обезбедили смо семинаре за запослене у основним школама а у наредном периоду организоваћемо стручно усавршавање за запослене у средњим школама и предшколским установама. У Светосавској недељи школама су прослеђена позивна писма и листа од 17 семинара са које ће запослени одабрати онај за који су заинтересовани. Рок за пријаву је 22. фебруар, а семинари ће се одржати 4. и 5. марта.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДШКОЛАЦА

DOPIS_BOJANA_PU

 

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

На седници Председништва РОС СОС одржаној 14. новембра донета је ОДЛУКА о ступању у штрајк упозорења у четвртак 17. новембра. Штрајк упозорења спровешће се у основним и средњим школама тако што неће бити наставе за време првог часа у свакој смени. Штрајк упозорења организује се на дан почетка штрајка од пре две године, који се окончао потписивањем Споразума у фебруару 2015. године. Синдикат образовања Србије протествује због непоштовања поменутог Споразума до данашњег дана, иако се држава обавезала на испуњење свих чланова споразума у дефинисаним роковима.

Председници синдикалних организација дужни су да Одлуку о ступању у штрајк упозорења доставе директору школе најкасније 24 часа пре почетка штрајка упозорења.

ODLUKA_STRAJK_17_11_16

За време трајања штрајка упозорења председници синдикалних организација дужни су да одрже састанке са запосленима и укажу на неиспоштоване одредбе Споразума. Уколико буде запослених који не учествују у штрајку упозорења, састанак треба одржати за време великог одмора а штрајкачи организују дежурство испред учионица за време трајања првог часа у обе смене. У школама у којима постоје и други синдикати треба синхронизовати активности јер СОС подржава све активности репрезебтативних синдиката у образовању који траже поштовање Споразума из фебруара 2015. године.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗЛОУПОТРЕБА СИНДИКАТА

У понедељак, 26. септембра председници три репрезентативна синдиката у просвети (СОС, СРПС и Независност) упутили су ДОПИС председнику Владе Републике Србије Александру Вучићу и министру Младену Шарчевићу којим су обесмислили и обрукали организације које представљају и тиме извршили ЗЛОУПОТРЕБУ СИНДИКАТА.

У допису се наводи низ небулозних тврдњи. Наводи се да је на „погрешан начин“ извршено тумачење чланова 5. и 6. ПКУ и да су Стручним упутством за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама дате препоруке које су допринеле „великом притиску на прелазак и запошљавање у велике градске центре“. Наводи се да је миграција наставног кадра „последица погрешног тумачења и злоупотребе ПКУ?!“ Такође се наводи да „злоупотребу“ ПКУ чине Радне подгрупе и Централна група за праћење радног ангажовања запослених којом председава Снежана Марковић!?

Печат допису даје постављено питање председника репрезентативних „синдиката???“  – да ли је ово систем подмлађивања наставног кадра или подстрек миграцији младих у иностранство? А на крају се захтева интервенција премијера и министра „да не би дошло до поражавајућих последица на образовање и државу у целини?!?“

Изгледа да председници синдиката припремају „дисертацију“ на тему миграције становништва разматрајући проблем из до сада неоткривених аспеката, упозоравајући наравно на несагледиве последице по државу!? Свакако је важно да су у том подухвату бар пронашли Тројанског коња, и то у свом седлу (ПКУ?!).

Коментаришући овај допис Милан Јевтић из  УСПРС истиче: „Не знам ко је био иницијатор овог будаластог писма, али би дефинитивно било корисније да нису ништа радили, не би никакве штете нанели. Овако и штета и срамота. Много људи ради на терену и бори се (мислим ту пре свега на чланове подгрупа) а господа председници доконују и млате празну сламу. Сакријте ово писмо, боље је да нико не сазна да је упућено.“

Такође, Александар Ничић (СОС) је на порталу „Просветни радници на ФБ“ прокоментарисао: „КАТАСТРОФА – демонстрација одсуства памети и небављења својим послом. Ово је срамота поменути а камо ли јавно објавити у име РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА!!?? Док као чланови подгрупа представници доле потписаних синдиката гину на терену збрињавајући људе, вође се играју пљувања по чланству трудећи се изгледа да до последње капи обесмисле улогу организација којима председавају. И као најзначајније, документ је чиста злоупотреба симбола и обележја синдиката, јер представља „мишљење“ потписника искључиво као физичких лица. Дневно сарађујем и контактирам са представницима свих репрезентативних синдиката и одговорно тврдим да ово НИЈЕ СТАВ ниједног Председништва ни Главног одбора нити је на неком од поменутих органа свих потписаних организација разматрано ово питање, а још мање донета овако небулозна одлука! Није „дрскост“ – дичити се срамотом. Него глупост!“ Са његовим коментаром у потпуности се слаже и Душан Кокот (СРПС), а представници Радних подгрупа из ГСПРС „Независност“ заједно са својим колегама из других синдиката и даље предано раде на решавању проблема преузимања.

Поставља се питање из ког разлога су се председници дрзнули да саставе и потпишу ДОПИС који је очигледно и антисиндикални и противразумни, а онда и у чије име ако иза текста не стоје Главни одбори? Како је могуће да се потписници ПКУ сада селективно одричу онога што су потписали, насупрот мишљењима Комисије која је једина надлежна за тумачење ПКУ? Да ли је јавно истицање гомиле апсурда неопходно да би се додатно успорио процес „сређивања“ система, при чему се „злоупотреба“ рекламира истинском ЗЛОУПОТРЕБОМ?

Иначе, у европским земљама, попут Француске, чак и приликом промене места пребивалишта запосленог, преузимањем запосленог у другу школу бави се системски држава, што јесте пример бриге послодавца и о запосленом и о додатним трошковима. У Србији је, наравно све наопако, па председници синдиката понесу барјак небриге о запосленом.

ПРИПРЕМА СЕ ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ДРУГИХ ШКОЛСКИХ УПРАВА

На данашњем састанку Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених у основним и средњим школама Јабланичког и Пчињског округа, разматрана су многа питања о којима подгрупа до сада није заузела коначан став.

Чланови подгрупе изјаснили су се о сваком постављеном питању, пријави неправилности и захтеву упућеним путем мејла, на који до сада није одговорено. Директори школа и остали запослени који су се обраћали подгрупи претходних дана и чекају одговор, биће информисани о даљем поступању најкасније до сутра.

Подгрупа је размотрила све пријављене спорне случајеве у процесу преузимања, посебно преузимање наставника разредне наставе. Закључено је да за веома велики проценат запослених за чијим је радом престала потреба, постоје услови за преузимање, да ће велики број запослених који раде са непуним радним временом такође бити збринут и да је у многим случајевима могуће извршити и преузимање запослених са територије других школских управа.

Школама су данас прослеђене табеле које се морају попунити и предати подгрупи најкасније до петка у 9 сати. На основу њих систематизоваће се списак запослених у чијем је интересу преузимање у школе, у или ближе месту пребивалишта. Након тога, радне подгрупе различитих Школских управа договориће кораке око ове врсте проточности кроз систем.

Због проблема у преузимању запослених са VI степеном стручне спреме, Радна подгрупа ће упутити захтев ЦЕНТРАЛНОЈ ГРУПИ да се на запослене са овим степеном стручне спреме примени принцип „изузетности“ који је предвиђен чланом 8. став 3. ЗОСОВ-а.

Неколико пријављених случајева грубе повреде прописа од стране директора школа, биће прослеђени надлежним органима на поступање.

ОТВОРЕН САЈТ РАДНЕ ПОДГРУПЕ

На веб домену нашег синдиката јуче је отворен сајт Радне подгрупе – ШУ Лесковац. Намера је да постоји јединствено место где ће се сливати подаци везани за распоређивање запослених у школама Јабланичког и Пчињског округа. На овом сајту запослени ће убудуће моћи да пронађу податке о слободним радним местима након сваког „круга пресека“, да прате питања и одговоре везане за процес преузимања, да пријављују пропусте и буду информисани на најбољи могући начин.

АДРЕСА САЈТА ЈЕ

http://radnapodgrupa.le.org.rs/

 

ПРОРАДИО ДОСИТЕЈ

Данас је профункционисао портал „Доситеј“ па су подаци о слободним радним местима, технолошким вишковима и запосленима са непуном нормом видљиви на адресама: https://dositej.mpn.gov.rs/slobodnamesta/,  https://dositej.mpn.gov.rs/tehviskovi/ и https://dositej.mpn.gov.rs/nepunanorma/. Листе су експортоване у excel табелу, па се филтрирањем лако може доћи до тражених података.

Како је предвиђено, директори школа које имају слободна места мораће да размотре листе вишкова, све раније пристигле захтеве, као и оне који пристигну сутра и у понедељак и да одлуче кога ће са листе преузети. Данас смо добили више пријава које указују на незаконито поступање у смислу одбијања службених лица у школи да изврше пријем захтева. Саветујемо запосленима да упозоре директора или административног радника на пријаву инспекцији рада, као и да одмах обавесте инспекцију уколико имају оваквих проблема. Број телефона инспекције рада за Јабланички управни округ је 016/214-181. Осим тога захтев се може упутити и препорученом пошиљком са повратницом.

Листе података можете преузети и овде

САСТАНАК РАДНЕ ПОДГРУПЕ

Данас је у Врању одржан састанак Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених на територији Јабланичког и Пчињског округа. На састанку су усаглашени ставови у вези са поступањем и активностима подгрупе након што је министар издао Стручно упутство за праћење радног ангажовања запослених у основним и средњим школама. Овим упутством дефинисане су ингеренције Радних подгрупа, што ће увелико олакшати контролу процеса преузимања запослених.

Упутством се детаљно описује поступање свих страна у процесу, обавезе запослених, обавезе директора и обавезе чланова Радних подгрупа. Стриктно навођење свих прописа у складу са којима се врши преузимање запослених, укључујући и ПКУ, требало би да реши сваку дилему коју је директорима школа претходне школске године подстицала просветна инспекција истичући своју „ненадлежност“.

Треба обратити пажњу на рокове који се наводе у Упутству, али се не треба водити наведеним датумима. То је од јуче изазвало благу панику међу запосленима у Јабланичком округу. Пошто информациони систем МПНТР-а није профункционисао у предвиђено време, датуме треба игнорисати. Дакле од тренутка, односно дана, када на платформи „Доситеј“ буду видљива слободна радна места, запослени који су проглашени технолошким вишковима треба да се писаним захтевом обрате школама у року од 2 радна дана. Након тога директори преузимају запосленог у року од 4 дана. Ово наравно не значи да директор са листе не може преузети и запосленог који се захтевом није обратио школи за пријем у радни однос, али се навођењем рокова свакако уводи ред и значајно поништава могућност манипулације.

РАДНА ПОДГРУПА – ШУ Лесковац,  ради оперативнијег деловања и комуникације са запосленима и директорима школа, отворила је мејл адресу: radnapodgrupale@yahoo.com. Директори школа и запослени који имају потребу да консултују мишљење радне подгрупе или пријаве проблем обратиће се подгрупи путем мејла, након чега ће добити одговор и упутство у најкраћем могућем року.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Након покретања судских поступака због погрешно обрачунате накнаде зараде за време коришћења годишњег одмора 2015. године, запосленима који су покренули судски спор суд је почео да шаље ОПОМЕНЕ ради уплате судске таксе. Сваком запосленом који је покренуо спор стићи ће оваква опомена на адресу наведену у Уговору о заступању.

Као што смо и навели, запослени НЕ СНОСЕ НИКАКВЕ ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА! 

ПОТРЕБНО ЈЕ ОБРАТИТИ СЕ  адвокатским канцеларијама адвоката Драгана Милетића, тел. 063-480077  и 060-6669243, mail: adv.draganmiletic@hotmail.com или адвоката Александра Савића, тел. 035-562338 и 064-136 87 32, mail: savic.advokat@gmail.com и прочитати им број предмета који је наведен у опомени за плаћање судске таксе. 

НАПОМИЊЕМО ЈОШ ЈЕДНОМ:  трошкове судског поступка покренутог посредством Регионалног центра Лесковац СОС, не сносе запослени-чланови синдиката, чак и у случају одбијања тужбеног захтева!

ИНФО – СОС

КАНЦЕЛАРИЈА РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС ЋЕ У ПЕРИОДУ ОД  24.5.2016 – 27.5.2016. ГОДИНЕ РАДИТИ ОД 16 ДО 20 ЧАСОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ

У петак, 27. маја истиче рок који је РЦ Лесковац СОС дао за попуњавање документације потребне за покретање судских поступака против послодавца поводом умањења накнада зараде за време коришћења годишњег одмора 2015. године. Последњих дана велики број колега обратио се синдикату тражећи додатна објашњења па овим путем свим заинтересованим члановима прослеђујем детаље.

Дакле, приликом обрачуна накнаде зараде за време коришћења годишњег одмора 2015. године узет је тромесечни – уместо дванаестомесечног просека зараде. Како је у том периоду (јун 2014-јун 2015.) запослене затекло умањење зараде за 10%, али тек у децембру 2014. године, јасно је да су запослени тромесечним обрачуном просека (март 2015-мај 2015.) оштећени приликом обрачуна износа накнаде зараде за време коришћења годишњег одмора.

На основу одлуке са 34. седнице Одбора Јабланичког округа СОС од 5.2.2016. године спроведена је процедура вештачења документације, након чега је потврђено да запослени у школама са територије Јабланичког округа имају право да потражују противправно одузета новчана средства. РЦ Лесковац СОС је обезбедио услове под којима чланови СОС могу покренути судски поступак против послодавца не сносећи никакав ризик нити икакве трошкове поступка. Утврђени главни дуг са припадајућим каматама на дан извршења пресуде припашће запосленом у целости. У овом тренутку ради се о суми од око 5000 динара.

Потписивањем пуномоћја и уговора о заступању, запосленима се гарантује одсуство било каквог ризика, јер се адвокатска канцеларија обавезује да измири све трошкове поступка чак и у случају одбијања тужбеног захтева.

Напомињем да покретањем овог поступка у првом реду треба да докажемо да смо интелектуално дорасли професији коју бранимо и да не пристајемо, не жмуримо и не ћутимо на обамане и омаловажавања којима смо запљуснути. Свако „праштање“ или евентуално исказана „болећивост“ према послодавцу неће осликати верност, приврженост и „патриотизам“ према држави, директору или установи у којој радимо, већ ће представљати меру спремности да сами себе газимо и сигнал да је „бела застава“ толико високо да свесно пристајемо да будемо прегажени.

Александар Ничић

ПЛАТЕ НАСТАВНИКА У СВЕТУ ВЕЛИКЕ, УЧЕНИЦИ СЛАБИ

И. МИЋЕВИЋ | 16. мај 2016. 18:00 | ИЗВОР: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

Висока примања наставника у свету немају везе са знањем које ђаци добијају, показују резултати ПИСА тестирања. Зараде у Холандији осам пута веће него код нас.

НАСТАВНИЦИ у Србији, у поређењу са њиховим колегама из богатијих држава, раде за много мање плате, али су и постигнућа ђака, мерена ПИСА тестирањем, лошија. Док просветни радник у Холандији годишње заради бруто 66.831 долар, његов колега у Србији прими осам и по пута мање. У исто време, наша деца су на престижном ПИСА тестирању 2012. године, када смо последњи пут учествовали, освојила 446 бодова, а холандска 519.

Ми смо 54 бода испод, а они 19 изнад просека. Висину зарада, постигнућа на ПИСА тестирању, број радних сати просветара и БДП по глави становника у ОЕЦД земљама, упоредио је британски “Економист” и дошао до закључка да високе плате и радна недеља са мање сати немају увек везе са знањем које ђаци добијају од својих наставника.

Када смо ми овим државама додали и податке за Србију, испоставило се да наши просветни радници недељно имају сличај број радних сати као и остале државе – 40. Испод тога су Финска са 32 сата, Холандија и Естонија са 36, а друга крајност је Јапан, са радном недељом од 54 сата. У Србији наставник 20 часова ради са децом редовно, још по четири сата су ваннаставне активности и администрација, а остатак троше на припрему часова. Са просечном платом наставника од 43.000 динара, или на годишњем нивоу 7.800 долара бруто, они су далеко испод држава ОЕЦД. Најближа нам је Естонија, са 13.233 долара годишње, али нам зато за “бежи” у постигнућима ђака у читалачким, научним и математичким задацима ПИСА тестирања, где је њихов просек 526, 80 више него код нас!

– Ипак мислим да код нас зарада и положај наставника и те како утиче на резултате ђака – сматра Александар Ничић из Синдиката образовања Србије. – Бели штрајк, онај у коме колеге званично раде, а заправо не раде, најпогубнија је ствар за образовање. Просветни радници у Србији мање су плаћени него у региону, а посебно у односу на земље ЕУ.

Када синдикати помену мале плате, из Министарства просвете обично “извуку” аргумент да просветне плате у Србији знатно веће од просечног БДП-а по глави становника, док у неким доста развијенијим земљама није тако.

ТРИ РАДНИЧКЕ ПЛАТЕ

ПРОСВЕТНИ радници, сматра Александар Ничић, били би задовољни када би однос њихових плата према зарадама техничког особља био 1:3. То би тренутно значило, закључује, да би просветаре задовољила плата од 66.000 динара.

РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС НЕ ОПРАШТА ДРЖАВИ

Срамота којом је држава потврдила колико омаловажавајући став има према просветним радницима доказаће се на суду, како су одлучили чланови Одбора Јабланичког окуга Синдиката образовања Србије на седници оржаној 5. фабруара 2016. године. Наиме, приликом обрачуна зараде за време коришћења годишњег одмора, просветни радници су закинути за око 5000 динара, па новчана помоћ која им је исплаћена у децембру заправо представља „украдена средства“ са каматом. Опробан принцип – оробим те, па ти нешто твоје и поклоним.

Како је испало да је премијер био великодушан једино у медијском тапшању просветара, и да је тиме и суштински и формално натукао још већу беду запосленима у посрнулој српској просвети, РЦ Лесковац СОС се обратио адвокатским канцеларијама које су у обештећењу радника у овом спору већ имале успеха и ушао у тужбену процедуру.

Након прикупљања и вештачења документације, од сутра ће се у школама на територији Јабланичког округа потписивати пуномоћја како би тужба била поднета почетком јуна. Када спор буде окончан, просветни радници са ових простора добиће назад свој новац са припадајућим каматама. РЦ Лесковац је обезбедио услове под којима, као и до сада, чланови Синдиката образовања Србије неће сносити никакве трошкове судског поступка.

ОДРЖАНЕ V ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ПЕТЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ  Синдиката образовања Јабланичког округа одржане су 7. маја 2016. године у хали спортова СРЦ „Дубочица“ у Лесковцу према сатници коју је организациони одбор одредио приликом жребања, у свим спортовима осим одбојке која је почела у 13:00  часова због организације карате-турнира у малој сали. Тенис се играо на теренима на Хисару, а шах у просторијама Регионалног центра.

Учествовало је 25 установа са територије Јабланичког округа: 13 основних школа, једна предшколска установа, Дом ученика Лесковац, Школа за образовање одраслих и 9 средњих школа. Свеукупни победник је Економска школа Лесковац са освојених 115 бодова, друга је ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац са 83 бода и трећа  ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац са освојених 59 бодова у екипним такмичењима.

У појединачним такмичењима у тенису и пливању остварени су следећи пласмани: у тенису – прво место освојио је Ненад Ристић Миленковић из ТШ „Никола Тесла“ у Медвеђи, друго место Мирослав Станковић  из Економске школе у Лесковцу, треће место Иван Тошић из Пољопривредне школе у Лесковцу и четврто место Миодраг Стојиљковић из ОШ „Бора Станковић“ у  Вучју; у пливањуу мушкој конкуренцији – прво место освојио је Божидар Јовановић из Музичке школе у Лесковцу, друго место Златко Недељковић из ТШ „Никола Тесла“ у Медвеђи, треће место Тихомир Митић из ОШ „Бора Станковић“ у Губеревцу и четврто место Саша Костић из Економске школе у Лесковцу, док је у женској конкуренцији прво место освојила Јелена Ристић Јовановић из ОШ „Трајко Стаменковић“ у Лесковцу а друго место Марина Марковић из ПУ „Вукица Митровић“ у Лесковцу.

Додела пехара и признања планирана је за 10. јун на великој Свечаности поводом краја наставне године.

V ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

У суботу  7. маја на теренима СРЦ „Дубоцица“ у Лесковцу одржаће се ПЕТЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ просветних радника са територије Јабланичког округа. Ове спортске сусрете организује РЦ Лесковац СОС. Игре су расписане у марту, рок за пријаву екипа истекао је 15. априла а Организациони одбор је жребање извршио 22. априла. Након пријаве установљено је да ће на играма учествовати запослени из укупно 28 установа из којих је за екипне и појединачне спортове пријављено 216 такмичара.

Ове године, систем такмичења је промењен у односу на претходни период, јер су бодовање и Правила усклађена са оним на републичком нивоу. Дакле, учесници игара ће се такмичити у 9 спортова у мушкој и женској конкуренцији посебно. Организациони одбор је припремио одличне услове за спортско дружење такмичара и навијача. Такмичења ће се одвијати на унутрашњим и спољним теренима СРЦ „Дубочица“, уз озвучење, музику и освежење. Тенис ће се играти на теренима на Хисару а шах у просторијама РЦ Лесковац СОС.

Отварање Спортских игара предвиђено је за 8:30 испред СРЦ „Дубочица“, где је место окупљања свих такмичара. Вође екипа добиће потребна упутства, а чланови Организационог одбора игара водиће рачуна да се такмичења одвијају по плану. Прва такмичења почињу у 9 сати. Додела пехара и признања предвиђена је за 10. јун на Свечаности поводом завршетка наставне године у хотелу „Бавка“.

V СПОРТСКЕ ИГРЕ

распоред такмичења

ОТВАРАЊЕ ИГАРА – 830 

1.    Мали фудбал – 900 – велика сала.
2.    Одбојка          – 1400 –мала сала.
3.    Баскет            – 1000 – терени поред хале (уколико пада киша баскет се игра у 900, 8. маја у малој сали).
4.    Стони тенис   – 1000 – сала за стони тенис.
5.    Пливање        – 1330 – базен.
6.    Куглање         – 1430 – куглана.
7.    Пикадо            – 1500 – ходник поред куглане.
8.    Тенис               – 1000 – терени на хисару.
9.    Шах                 – 1100 – просторије синдиката.

 – РУЧАК –  1400 – БИФЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ

БОДОВАЊЕ ЕКИПА:

ЕКИПНО : 

1.    место – 15 бодова
2.    место – 12 бодова
3.    место – 10 бодова
4.    место – 7 бодова

ПОЈЕДИНАЧНО :

1.    место – 12 бодова
2.    место – 10 бодова
3.    место – 7 бодова
4.    место – 5 бодовa     

_________________________________

ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: ФУДБАЛ; СТОНИ ТЕНИС; ТЕНИС; ОДБОЈКА; БАСКЕТ                  

 

НОВА РУНДА САСТАНАКА ДИРЕКТОРА ШКОЛА И РАДНЕ ГРУПЕ

Јуче и данас у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржани су састанци са директорима школа са територије Јабланичког округа, па је и овом приликом Радна подгрупа за праћење распоређивања запослених за ШУ Лесковац учинила напоре да се реши статус запослених који су проглашени технолошким вишком а нису до сада преузети, као и да процес преузимања запослених са непуном нормом буде уведен у редовну процедуру. Приметно је да су директори школа са територије општина Власотинце, Црна Трава и Бојник савесно приступили примени Посебног колективног уговора, међутим међу директорима школа у општинама Лебане, Медвеђа и у граду Лесковцу постоји отпор, нарочито према проширењу норме запослених који су у радном односу са непуном нормом.

ОПСТРУКЦИЈА ИНСПЕКЦИЈЕ

На основу излагања директора школа, јасно је да су сви „одважни“ да се супротставе примени Посебног колективног уговора научили исти текст! Да ли је случајност пука или се ради о мега-телепатском утицају просветних инспектора, нико не може да зна али тврдње о „незаконитости“ Владиног документа (ПКУ), „непризнавању“ истог од стране Министарства, „непостојању обавезе“ да исти буде предмет инспекцијског надзора, месецима већ читамо у образложењима просветне инспекције. Било би сигурно занимљиво поиграти се новим представкама које би директорима преиспитале одговорност у смислу члана 63. ЗОСОВ-а, па одгледати исту ту инспекцију како изриче мере разрешења истим оним директорима које је усмено бодрила и саветовала да ПКУ не треба поштовати. Нажалост то ће обесправљене просветне раднике коштати још времена и трошења живаца. Радна подгрупа ће након обављених консултација са запосленима за које је на овим састанцима гарантовано преузимање, сачинити извештај и министру упутити списак директора који су у радни однос примили лица супротно закону и ПКУ-у и са незаконитостима настављају и у другом полугодишту.

МИНИСТАР СЕ ОГЛАСИО

Након информисања министра Срђана Вербића од стране председника РЦ Лесковац СОС Александра Ничића о проблемима који су актуелни на терену, везано за процес преузимања запослених, 19. јануара је након двочасовног претреса спорних случајева договорено да директорима свих школа у Србији буде прослеђен допис који их упозорава на обавезу поштовања ПКУ-а и на недвосмислен став министарства о томе, као и да Радне подгрупе добију значајнију улогу у овом процесу. У вези са поменутим закључком са овог састанка, министар је данас директорима школа проследио ДОПИС који можете преузети ОВДЕ.

ПРЕДСЕДНИШТВО И НАДЗОРНИ ОДБОР ПОЧЕЛИ СА РАДОМ

Прва у новом саставу, а по редоследу 14. седница Председништва Одбора Јабланичког округа одржана је 22. јануара у просторијама Регионалног центра СОС за Јабланички округ. Овом приликом конституисано је ново Председништво, након избора одржаних на седници Одбора 28. децембра 2015. године. На основу тренутно важећих Правила о раду одбора, предложено је да структура руководећих позиција у започетом мандату буде промењена, па је Председништво именовало два подпредседника. За подпредседника за организационе послове именован је Александар Николић а као подпредседник за спорт и рекреацију Ненад Стојковић. Секретар одбора и у новом мандату је Јовић Звонимир а послове техничког секретара- стручног сарадника обављаће Драгана Карапанџић Стефановић.

Председништво је изабрало представнике РЦ Лесковац СОС у вишим органима Синдиката образовања Србије, па ће у Републичком одбору и Одбору делатности основних и средњих школа бити Александар Ничић и Александар Николић а у Одбору предшколских установа Бојана Савић. Председништво је упутило предлог РОС-у да у састав Републичког одбора, у складу са Статутом, из редова истакнутих активиста уђу и Сава Стевановић и Бојан Ценић имајући у виду да сразмерно, број чланова СОС-а на територији Јабланичког округа захтева већи број представника у републичким органима синдиката.

Седница Надзорног одбора одржана је у просторијама РЦ Лесковац СОС у петак 29. јануара, када је прегледано финансијско пословање председника у 2015. години и сачињен извештај НО, чиме су створени услови да Одбор на следећој седници разматра и усвоји Финансијски извештај за 2015. годину.

 

ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА РЦ ЛЕСКОВАЦ

У име Синдиката образовања Србије, на СВЕТОСАВСКОЈ ТРИБИНИ говорио је Александар Ничић члан Председништва СОС-а…

ИНФО – РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС

У складу са чланом 5. Правилника о спровођењу избора у Одбору Јабланичког округа, усвојеном 19. новембра 2015. године,

ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

РАСПИСУЈЕМ  ИЗБОРЕ ЗА ПРЕДСЕДНИШТВО ОДБОРА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

Свака синдикална организација са територије Јабланичког округа која је у саставу ОЈОСОС и има више од 50% чланова у односу на број запослених може да кандидује свог председника односно представника у Одбору за члана Председништва.

Рок за достављање пратеће документације је петак, 11. децембар 2015. године. Записник са састанка на ком се врши предлагање кандидата и одлука о кандидатури достављају се Регионалном центру Лесковац СОС. Након прикупљања документације, изборна комисија ће јавно објавити листу кандидата а избори ће се обавити на следећој седници ОЈОСОС.

председник

Александар Ничић

ОДБОР ПОЛОЖИО ИСПИТ

На 32. седници Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржаној у четвртак 19. новембра у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу, спроведени су избори за председника Одбора. Овај изборни круг за избор руководства РЦ Лесковац биће упамћен по до сада невиђеној ангажованости просветног инспектора и неких политичких функционера да се Александар Ничић помакне са места председника и на то место изабере „одговарајуће“ лице. Недељама у очи избора директори већине школа у Јабланичком округу добијали су инструкције да „дисциплинују“ председнике синдикалних организација а страначки активисти у појединим општинама тим поводом „обилазили“ председнике синдиката. На овај начин грубо се вршила повреда основних начела деловања синдиката у смислу да синдикат треба да буде независтан од утицаја послодавца, политичких партија и органа власти, па је исход гласања, како је наглашено и на самој седници, директна порука и чланству али и вансиндикалним структурама колика је снага овог Одбора и у којој мери су његови чланови имуни на разне врсте притисака.

На седници је извршена верификација мандата за 53 присутна члана, усвојен је Правилник о спровођењу избора у ОЈОСОС и спроведена изборна процедура за председника Одбора. Избор се вршио тајним гласањем између два кандидата, Александра Ничића и Горана Миловановића. Досадашњи председник Александар Ничић добио је 43 гласа, чиме му је указано поверење да представља Одбор и у новом петогодишњем мандату.

Након реизбора председника, Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије донео је одлуку којом председника Одбора Александра Ничића предлаже за кандидата за председника Синдиката образовања Србије на предстојећим изборима. Ова одлука донета је једногласно.

НЕКО БИ ДА ВЛАДА И СИНДИКАТОМ

Последњих недеља помињу се неке изборне активности у синдикалним организацијама и боје их догађаји који се најблаже (не) могу описати притиском на синдикат. У неким школама дошло је до изненадне промене председника уз тоталну „незаинтересованост“ директора, не дај Боже инспектора а још никако политичких партија. Да се човек запита шта то није у реду са овим народом. Како ће сада председници тих синдиката знати шта да раде ако нема ко да мисли њиховим главама? Још је црње то што је већина председника у Одбору непромењена. И како сад да функционише Одбор кад се буду помешали ови што мисле са овима којима други мисле уз оне који чекају мишљење насупрот ових који су мишљење добили? Компликовано!

Прича се да постоји један човек за кога кажу да може да спречи кршење основних начела синдиката и да заинтересује ове „незаинтересоване“ да владају другим неким главама… да пусте синдикат да мисли својим. И он каже да није тачно да инспектор руши синдикат. Таман посла да то ради преко директора, а још мање уз подршку неких политичара. Каже, није се десило да председници општина ургирају за тамо неког инспекторовог човека. Уствари, није ваљда ни могуће да човек буде нечији. Неки страначки активисти кад зову ове синдикалисте, они чак и не кажу „гласај за овог нашег“. Јер кад би то рекли, онда би сви знали чији треба да буду и сви би били његови. Али не знају људи. Зло. Пусто незнање.

И сад, овај неко што је расписао изборе мисли да може да створи неку магију да сви мисле, и то својим главама! Ма луд човек.. хоће да се мисли! Па неће то неко други бре, ало! Треба неко да влада и синдикатом! Али.. не, не.. није то инспектор, не. И не би он то ни преко директора, ни преко ових… неких.

ИЗВИЊЕЊЕ

Извињавам се члановима и другим посетиоцима нашег сајта што у протеклом периоду нисмо објављивали текстове и  информације. Једини разлог је преобиман посао око решавања питања технолошких вишкова. У последња два месеца Регионалном центру Лесковац обраћало се у просеку око 50 чланова дневно, па је писање представки, молби, жалби и ажурирање администрације диктирало прековремени рад који се често завршавао и у раним јутарњим часовима. Из овог разлога рад са странкама у РЦ Лесковац ограничен је и обавља се понедељком, средом и петком од 10:30 до 13:30.

После гомиле састанака са директорима школа, почетком ове недеље објављена је прва „Б листа“ и прослеђена школама, што значи да ускоро можемо очекивати почетак преузимања радника са непуном нормом. На жалост листа технолошких вишкова није потпуно празна, па ће се други круг преузимања обављати само за она радна места за која нема тахнолошких вишкова на чекању.

Редовне активности синдиката обављају се у складу са утврђеним планом а претходне недеље одржан је и најављени круг семинара за наше чланове у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу. Ова активност оцењена је веома позитивно од стране синдикалних организација. Отклоњен је застој у исплати путних трошкова запосленима на територији града и за сада нема сумње да ће се континуитет у исплати даље наставити како је најављено.

председник РЦ Лесковац

Александар Ничић

НОВИ КРУГ СЕМИНАРА

Као и претходних година, и ове године  Регионални центар Лесковац  Синдиката образовања Србије, обезбедио је за своје чланове бесплатне семинаре. У циљу обезбеђивања могућности да запослени у основним и средњим школама и предшколским установама похађају акредитоване програме стручног усавршавања а да при том немају никакве трошкове јер финансирање семинара и није обавеза запослених, јуче је у Центру за стручно усавршавање потписан Уговор о пословно техничкој сарадњи. У складу са уговором, у току новембра месеца 2015. године, запосленима, члановима Синдиката образовања Србије у Јабланичком округу биће понуђено укупно 11 акредитованих програма стручног усавршавања, по распореду који ће синдикат накнадно објавити.

Синдикалне организације делегираће одређени број запослених из својих школа, сразмерно броју чланова. Уговор су потписали Славиша Пејић директор Центра за стручно усавршавање у Лесковцу и Александар Ничић председник РЦ Лесковац СОС и на тај начин отворили врата да око 350 запослених бесплатно похађа семинаре и прикупи поене потребне за обнављање лиценце.

НОВИ ПРАВИЛНИК О ЦЕНУСУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Као што смо недавно најавили, од данас је почео да важи нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

ИНФО СОС – РЦ ЛЕСКОВАЦ

У току прошле недеље завршен је први круг распоређивања технолошких вишкова по општинама. Пред почетак нове школске године, директори школа на територији Јабланичког округа  покушаће да за запослене пронађу решење на још једном састанку, када ће технолошки вишкови који нису могли да буду преузети у неку школу у својој општини бити преузимани у школе из других општина.

СПИСАК ПРЕУЗЕТИХ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

НОВИ ПРАВИЛНИК О ЦЕНУСУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Пред почетак школске године министарство ће додатно охладити запослене у основним школама. Наиме, данас је припремљен нови Правилник  о критеријумима и стадардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и по нашим сазнањима већ сутра иде на објављивање у Службени гласник. То значи да ће његова примена почети новом школском годином. Новине које правилник носи неће се одразити на смањење броја запослених гледајући укупан број на територији Републике Србије, али ће створити хаос и пометњу по регионима. Како је познато да тренутни број запосленог ненаставног особља није у складу ни са правилником који је важио до сада, примена новог произвешће нове технолошке вишкове али негде и нова радна места. О томе колико је додатно иритирајуће најновије поступање министарства и колико је у овом тренутку непотребно  повлачити овакав потез није потребно трошити речи. Изгледа да је виртуелни свет челника министарства потпуно слеп за напетост запослених и стање у пракси.

Основна промена указује на покушај да се реално стање ослика правилима која ће се поштовати, оносно покушај да се запослени на радним местима секретара, благајника, шефова рачуноводства, библиотекара, стручних сарадника и помоћних радника, боље распореде у систему. Ипак, сматрамо да се министарство сада огрешило о стручне сараднике.

По новом правилнику школа се образује са 16 одељења, при чему се више не прави разлика између „компактних“ школа и школа које имају истурена одељења. Сагласно овом, шефови рачуноводства и секретари биће ангажовани са 50% у школама до 16 или са 100% радног времена у школама са више од 15 одељења. Магичан број одељења за библиотекаре постаје 24, а број стручних сарадника расте на сваких 8 одељења за 50% радног времена до максимално 5 стручних сарадника, с тим што школа до 16 одељења има 0,5 стручног сарадника. Велики је удар и на помоћнике директора па ће ретко ко желети да се прихвати ове обавезе.

Министарство је пожурило и брзоплето сачинило правилник, који иако тежи тренутно реалном стању, по мишљењу синдиката није решење које је у овом тренутку било неопходно. Реалне потребе школа за већим бројем стручних сарадника нису сагледане, нити су посматрани сви ефекти које ће примена правилника произвести у пракси.

А мислили смо да је недавна измена којом се увело да „важи оно што је престало да важи“ довољан пех који не претпоставља следећи.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

У складу са закључцима састанка председника актива директора Јабланичког и Пчињског округа са представницима радне подгрупе која је задужена за праћење распоређивања технолошких вишкова, са овим процесом се почело у среду у општини Власотинце. Директори школа по општинама одржали су састанке ових дана и договарали међусобно преузимање запослених. Они ће пред радном групом (у среду је било Власотинце, сутра град Лесковац, у суботу Лебане, Медвеђа и Бојник) поднети извештаје о извршеном преузимању и наставити тај процес. Радна група прати исправност и законитост поступка и интервенише у случајевима када постоји пријава о непотпуно приказаним подацима. Када се заврши преузимање по општинама, у понедељак ће поступак бити настављен за територију целог округа. У овом првом кругу распоређивања, могуће је једино преузимање радника за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба а тек након тога отпочиње преузимање запослених који раде са непуним радним временом.

Приметили смо да има директора који нису пријавили све слободне часове, као и оних који су различите податке слали Школској управи а различите МПНТР. Уколико се уочени пропусти не исправе РЦ Лесковац ће поднети пријаве против појединих директора, који оваквим поступањем чине повреду  Закона о основама система образовања и васпитања и то члан 63, у ком су наведени разлози за разрешење директора школе.

документа за преузимање

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА СОПСТВЕНОГ ПРЕВОЗА

Данас су школама на територији града Лесковца уплаћена средства намењена исплати трошкова сопственог превоза за запослене. Две године, након што је РЦ Лесковац отпочео преговоре о исплати ових трошкова са градом, запослени почињу да уживају своје законом гарантовано право. У међувремену, они који су желели, наплатили су путне трошкове судским путем, али се процентуално ради о малом броју запослених упркос чињеници да је посредством правне службе РЦ Лесковац сваком члану омогућено бесплатно заступање.

У току јуна месеца, на инсистирање РЦ Лесковац, коначно су прикупљени реални подаци о висини ових трошкова, што је омогућило планирање динамике исплате. На састанку директора градских школа, одржаном у уторак у сали Скупштине града градоначелник Горан Цветановић најавио је почетак исплате путних трошкова и потврдио да ће се почевши од августа, сваког месеца исплаћивати двомесечно дуговање за 2015. годину.   Већ у току сутрашњег дана запосленима ће бити уплаћена ова средства. Месечна накнада за прву зону износи 1404 динара.

МИНИСТАРСТВО КАЗНИЛО СЕКРЕТАРЕ ШКОЛА

Доношењем Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, МПНТР је практично пред почетак нове школске године  казнило само секретаре основних школа. Рекло би се, врло одмерено, да је то одсецање једне од жила куцавица система, јер у тренутку када треба спроводити тендерске процедуре и јавне набавке и на веома обазрив начин водити друге нагомилане правно-нормативне послове, директори на којима лежи сва одговорност за функционисање установе у складу са законом, неће имати на кога да се ослоне.

Ако се узме у обзир да је већина запослених секретара школа известан период радног века провела у другим делатностима и да им је и по основу надокнаде за минули рад већ умањена зарада, овакво додатно негативно етикетирање од стране министарства тек неће пробудити вољу за њиховим ангажовањем. Све у свему, стижу нам лоше поруке.

Ако је по среди нова грешка министарства, онда би оставке одговорних биле моралан чин а грешка хитно исправљена, али ако је у питању намера, онда нам министарство дугује образложење на основу којих критеријума су само секретари основних школа доспели у групу радника који заслужују додатно умањење зараде.

Синдикат образовања Србије реаговаће званично због овакве срамне одлуке министарства, поготово што су најаве о повлачењу свих одредби Правилника које се односе на утврђивање броја запослених и процента њиховог радног ангажовања већ осујетиле могућност да се ови запослени бодују и бар остваре право на преузимање са листе технолошких вишкова.

СЛОБОДНА МЕСТА ДО 26. АВГУСТА

Данас је директорима школа стигао допис министра којим се налаже унос података о слободним часовима, као и провера података о запосленима који раде са непуним радним временом. Рок за унос ових података је 26. август, па је сада извесно да ће се распоређивање запослених са листе обављати од 28. до 31. августа јер након уноса треба извршити и контролу исправности података по школским управама.

Након уноса ови подаци ће бити видљиви на адресама http://skole.mpn.gov.rs/slobodnamesta и http://skole.mpn.gov.rs/nepunanorma.

ДОПИС МИНИСТРА О УНОСУ ПОДАТАКА О СЛОБОДНИМ ЧАСОВИМА

ПРОМЕЊЕНИ ПРАВИЛНИЦИ О ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА?!?

ВАЖИ ОНО ШТО НЕ ВАЖИ?!

Након што су се априла месеца појавили нови Правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установа, што је изазвало оштре реакције синдиката, представници МПНТР почели су са најавом повлачења спорних правилника уз усмене гаранције да запослени немају разлога за бригу.

Јуче је министарство објавило Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стадардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања. Када је реч о средњим школама, може се рећи да су примедбе пристигле од стране запослених и синдиката у већој мери прихваћене, међутим основне школе остају у великом проблему. Наиме Правилник за основне школе промењен је у само два члана! Новина је да школа може имати најмање 0,5 секретара, као и да ће  се већина чланова овог Правилника примењивати од почетка 2016/17. школске године.

По свему судећи, изгледа да су представници министарства били искрени једино у томе да запослени не треба да брину само за ову школску годину. У том смислу добили смо простор да наставимо битку, јер смањити број стручних сарадника, проценат радног ангажовања административних радника и секретара у основним школама док се у исто време гомилају административни и правни послови и повећава број ученика којима је неопходна подршка стручних сарадника, није поступање које има оправдања.

Најтужније је што измена Правилника за основне школе предвиђа да ће се до почетка примене одредаба Правилника, у погледу утврђивања броја запослених, материјалних трошкова у школи и осталих трошкова, примењивати правила садржана у пропису из члана 31.  правилника који је престао да важи.

Значи „мењамо промењени правилник како би још мало важио онај који је престао да важи“. У основи је то прича српске просвете – док још важи да је просвета заиста.

Александар Ничић

ПРВИ ПРЕГЛЕД ВИШКОВА У ОКРУГУ

До данас је Министарству просвете, науке и технолошког развоја од стране школа из Јабланичког округа пријављено укупно 217 технолошких вишкова, рачунајући и наставно и ненаставно особље. Регионални центар Лесковац врши упоређивање података које школе шаљу Школској управи и Министарству просвете. Како је преглед података на сајту МПНТР прилично отежан, РЦ Лесковац ће периодично објављивати систематизоване податке, како би запослени могли да изврше контролу тачности.

ИЗВОД ИЗ ЛИСТЕ  ТЕХ. ВИШКОВА – ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ – 18.8.2015.

КОРАК КА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Јуче је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављена листа радника за чијим радом делимично или потпуно престаје потреба. Ово оцењујемо првим кораком ка транспарентности, који се чини у складу са договором постигнутим са синдикатима везаним за унапређење процеса преузимања запослених, конкурса и запошљавања, иако измене ЗОСОВ-а које предвиђају ову обавезу још нису усвојене.

Међутим, као што се и очекивало, окретање новог листа МПНТР, не подразумева савршеност, па је велико питање да ли ће веб портал садржати довољно података који би омогућили збрињавање технолошких вишкова и запослених са непуним радним временом на адекватан начин. Листа технолошких вишкова која је од јуче доступна јавности садржи податке који су унети од стране овлашћених лица у школама а из министарства се поручује да ће подаци моћи да се мењају једино тамо где су унети, што значи да одговорност за тачност приказаних података припада директорима школа. Ова листа носи у себи и грешке настале нехатом или незнањем приликом самог уноса, али и „грешке“ с предумишљајем. Како за сада не постоји временски скрининг података, а измене су тренутно (real time) видљиве на порталу, могућност за манипулацију је превелика. Када је реч о технолошким вишковима, директорима није у великом интересу да лажирају податке, поготово што постоји контрола од стране самих запослених који остају без дела норме. Највећа злоупотреба која се практикује, по информацијама са терена, је бодовање запослених који су ангажовани на одређено време и сетовање опције „технолошки вишак“ кроз апликацију „Веб ценус“. Тако се једноставним триком покушава да се запослени на одређено време противзаконито убаце у систем.

Такође, на листи се примећује још пар базичних пропуста. У складу са ПКУ-ом листа би требало да садржи и запослене који раде са непуним радним временом, који би требало да буду означени на посебан начин јер полажу право на преузимање али су приоритет другог реда. Потврђено нам је да ће ова допуна бити урађена на време.

Правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установа, за које је најављено да ће бити промењени и даље су на снази, па су неке школе вршиле бодовање запослених у складу са њима. Представници министарства су у више наврата најавили нове Правилнике уз тврдњу да њиховом применом неће бити губитка посла. Уколико агонија ишчекивања потраје до септембра, створиће се додатни хаос јер многе школе нису вршиле бодовање у складу са тренутно важећим Правилницима, па ће листа осим нетачних поседовати и непотпуне податке.

Додатна гаранција о тачности података, како се наводи из МПНТР је обавеза да одштампани подаци са веб апликације морају бити достављени надлежној Школској управи са потписом и печатом директора и председника синдиката, међутим без временског скрининга података то практично не значи ништа, јер је могуће да подаци буду промењени и након потписаног документа, видљиви на порталу у тренутку „збрињавања“ вишкова и поново враћени на „званично“ стање.

Председници синдиката по школама тренутно имају велику улогу контролора али и врућ кромпир у рукама. Зато саветујемо да се приликом сваке уочене неправилности консултују са правном службом синдиката или са овлашћеним синдикалним представником на територији пре него што ставе потпис на документ.

Оно што у овом тренутку недостаје, а неопходно је за решавање статуса запослених који су постали технолошки вишак или су радници са непуним радним временом, јесте листа слободних радних места. Како се поручује из министарства, и ова листа ће бити јавно доступна на основу података који се налазе у бази. Међутим, осим тога што ће се знати која су радна места покривена радницима ангажованим на одређено време, у веб ценусу тренутно нема података о слободним радним местима која настају повећањем броја група и одељења, нити има података о изборним предметима.

Како је законски рок за пријаву података истекао 15. августа, све су прилике да ће се систематизација података вршити све до почетка нове школске године. Иако постоје уочени пропусти, треба поздравити спремност МПНТР да овај процес, који се годинама у многим школским управама одвијао под велом тајне, учини транспарентним. Улога синдиката у смислу контроле ваљаности података и у смислу спречавања могућих злоупотреба не може бити изузета и у фази када се цео систем прикупљања и објављивања података још увек бруси. Представници Синдиката образовања Србије доставили су представницима МПНТР примедбе и сугестије о систематизацији података,  одмах након објављивања листе на сајту министарства.

Александар Ничић

 

ОБЈАВЉЕНЕ ЛИСТЕ

Листе запослених за чијим радом је престала потреба које попуњавају школе

извор: http://www.mpn.gov.rs/

ЦИсy5XиWгААкК5НОдредбама Посебног колективног уговора прописано је да пре почетка школске године, а најкасније до 15. августа , директори школа достављају листе запослених за чијим радом је престала потреба у потпуности или делимично (даље: технолошки вишак).

Ове одредбе су резултат договора са репрезентативним синдикатима и једина сврха ових листа је да се омогући предност запосленима за чијим радом је престала потреба приликом попуњавања упражњених места у другим школама.

Информације о технолошким вишковима се достављају ажурирањем кадровских података у централној бази запослених новог информационог система, а штампани примерак извода из информационог система о технолошким вишковима се доставља надлежној школској управи најкасније до 15. августа 2015. године, оверен и потписан од стране директора школа и представника синдиката.

Школе су у обавези да све информације о кадровским променама редовно ажурирају кроз нови информациони систем, укључујући податке о технолошким вишковима.

Министарство ће прикупљене информације о технолошким вишковима јавно објавити на веб сајту Министарства, применивши потребне мере за заштиту података о личности при објави.

Информације о технолошким вишковима ће бити истог тренутка када их школа унесе јавно видљиве на интернет адреси http://skole.mpn.gov.rs/tehviskovi .

Оваквим поступком скупљања података о запосленима у основним и средњим школама Републике Србије се у сваком тренутку добијају ажурне информације директно из школа и обједињавају у исту националну базу, а објављивање података о технолошким вишковима постаје у потпуности отворено и проверљиво за све школе, наставнике, представнике синдиката просветних радника и ширу јавност.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА:

Шта представљају ове листе?

По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована.

Да ли листе садрже податке о личности?

Не. Све листе су анономизиране. До контакт података запослених директори долазе преко руководиоца школских управа или директора школе где је престала потреба за ангажовањем запосленог.

Уколико приметимо грешку у подацима коме можемо то да пријавимо?

Искључиво школи. Министарство нема могућност промене ових података. Подаци у изворном облику, анонимизирани у ралном времену бивају објављени. Позивамо све заинтересоване да информишу школе о евентуалним пропустима у подацима. Овај вид јавне контроле података је једна од сврха отворених листа.

СУТРА ЈАВНА РАСПРАВА У НИШУ

Први округли сто, у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, одржаће се у среду, 1. јула 2015. године у Нишу, на Електронском факултету, улица Александра Медведева 14, са почетком у 14 часова. Тема округлог стола је установе и друге организације.

Други оругли сто, биће одржан у Крагујевцу, у четвртак 2. јула 2015. године у Политехничкој школи, улица Косовска 8, са почетком 14. Тема је запослени и запошљавање.

На округлом столу у Новом Саду, у понедељак 6. јула у Техничкој школи „Милева Марић Анштајн“, улица Браће Рибникара 40, разговараће се о обавезама и правима ученика и родитеља.

У Београду, скуп ће бити одржан у уторак и среду, 7. и 8. јула 2015. године у просторијама Градске управе, Трг Николе Пашића 8, са почетком у 13 часова. У уторак, 7. јула тема округлог стола је – органи установе, а 8. јула разговараће се о свим новинама које доноси закон.

Сви заинтересовани, уколико нису у могућности да присуствују јавним расправама своје коментаре и предлоге могу доставити путем упитника : https://goo.gl/u4nbDq

Предлози, примедбе и сугестије достављају се и Министарству на имејл адресу javna.rasprava@mpn.gov.rs. Нацрт закона је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на порталу е- управе www.euprava.gov.rs.

О ЗАКОНУ И ЦЕНУСУ

Јуче је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак представника репрезентативних синдиката са помоћницом министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Снежаном Марковић. Испред Синдиката образовања Србије састанку је присуствовао Александар Ничић.

Теме састанка биле су учешће на јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и измене Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа.

Јавна расправа о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, почела је 20. јуна и трајаће до 10. јула 2015. године.

Нацрт закона је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на порталу е- управе www.euprava.gov.rs.

Предлози, примедбе и сугестије достављају се Министарству на имејл адресу:    javna.rasprava@mpn.gov.rs.

Према распореду, први округли сто о Нацрту закона, одржаће се у Нишу, 1. јула 2015. године, у Крагујевцу 2. јула, у Новом Саду 6. јула и у Београду 7. и 8. јула 2015. године.

Договорено је да том приликом синдикати узму активно учешће као суорганизатори али и у смислу пружања образложења заинтересованим колегама, нарочито око измена чланова Закона који се тичу запослених и запошљавања. Округли столови ће бити тематски оријентисани, али ће присутни моћи да поставе и друга питања. Електронски упитник, за све заинтересоване који желе да упуте питање или примедбу у складу са темом, биће објављен 48 сати пре сваке расправе на сајту министарства.

Теме које ће обележити ову расправу су: Установе и друге организације, Запослени и запошљавање, Обавезе и права ученика и родитеља, Органи установа и Новине у Закону.

Представници синдиката упутили су још једном примедбе на текст нацрта, мада су неке са последњег састанка радне групе већ прихваћене. Након јавне расправе поново ће се састати радна група и утврдити коначан текст.

Када је реч о Правилницима о критеријумима и стандардима за финансирање установа, потврђено је да ће у току месеца доћи до корекције у складу са примедбама које су упутили синдикати и запослени. Корекције ће бити у складу са захтевом државног ревизора али се неће одразити на смањење броја запослених у односу на тренутно стање. То директно значи да приликом бодовања запослених за технолошке вишкове не треба узимати у обзир запослене за чијим радом делимично или потпуно престаје потреба по тренутно важећим Правилницима.

ЗАВРШЕНЕ 4. СПОРТСКЕ ИГРЕ

Нови рекорд на 4. синдикалним спортским играма РЦ Лесковац

(182 екипе, 420 такмичара)

На четвртим спортским играма Синдиката образовања Јабланичког округа 34 синдикалне организације пријавиле су укупно 182 екипе што што ове игре чини најмасовнијим до сада.  Игре су трајале од 28.03. до 06.06.2015. године по устаљеном систему а такмичења су се одржавала викендом.

Већ четврту годину за редом, на спортским сусретима у организацији РЦ лесковац СОС колеге се такмиче у девет спортова (шах, пливање, куглање, пикадо, стони тенис, тенис, баскет, мали фудбал, одбојка), а посебност игара су мешовите (мушко-женске) екипе. У овогодишњим такмичењима учествовало је 420 наших колегиница и колега са територије Јабланичког округа.

Број пријављених екипа по спортовима је следећи:  Стони тенис – 33 екипе ; Пливање – 37 такмичара; Пикадо – 34 екипе; Куглање – 24 екипе; Тенис – 14 екипа; Баскет 13 екипа; Одбојка – 19 екипа; М. фудбал – 14 екипа; Шах – 18 екипа.

Организациони одбор чинло је 10 колега који су организацију такмичења спровели уз помоћ 6 координатора и 30 сарадника у свим спортским комисијама за све спортове.

Пласман прве четири најуспешније екипе на играма је следећи:

1. Економска школа,

2. Предшколска установа „Вукица Митровић“

3. ОШ „Трајко Стаменковић“

4. ОШ „Петар Тасић“.

Традиционално, додела пехара, одличја и признања обавиће се на Свечаности коју РЦ Лесковац СОС организује за све запослене поводом завршетка наставне године и која ће се одржати  12.06.2015. године.

Ивица Поповић

ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИШТВА СОС-а

Број – 47/15 :: Београд, 29.4.2015.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

МИНИСТАР СРЂАН ВЕРБИЋ

            Поштовани,

       На седници Председништва Синдиката образовања Србије одржаној 29. априла 2015. године разматрано је актуелно стање у образовању и донета следећа:

О Д Л У К А

         1. Захтевамо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да заједно са репрезентативним синдикатима образовања поново размотри правилнике о цени услуга за основне и средње школе, јер синдикати нису били укључени у рад на тим правилницима;

           2. Захтевамо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да убрза рад на закључивању Посебног колективног уговора за високо образовање, јер је текст усаглашен крајем марта и потребно га је што пре потписати;

         3. Захтевамо да у складу са Споразумом што пре започнете преговоре са репрезентативним синдикатима у вези са реализацијом тачке два Споразума о решавању спорних питања;

           4. Тражимо да се што пре формирају комисије за рад на посебним колективним уговорима за запослене у студентском стандарду и у предшколским установама.

                        С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

Бранислав Павловић

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ О ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја израдило је нове правилнике о критеријумима и стандардима за финансирање основних и средњих школа. Како сазнајемо правилници су измењени по налогу државног ревизора, али изгледа да се овом проблематиком нико није темељно бавио, па се и у измењеним правилницима понављају нелогичности из старих уз додатне контрадикторности. Очекује се да током следеће недеље дође до сусрета представника нашег синдиката са представницима  министарства, како би се размотриле могућности о корекцији поменутих аката.

СПРЕМА СЕ ПКУ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

После дужег времена и непрестаних ургенција од стране Синдиката образовања Србије, Министарство просвете и технолошког развоја прихватило је нашу иницијативу за почетак преговора за закључивање Посебног колективног уговора за предшколце.

На овај начин је испуњен захтев запослених у предшколским установама да и они имају ПКУ на нивоу Републике, као што је то уобичајено у другим земљама. Синдикат образовања Србије ће у најкраћем року одредити два представника за рад у комисији.

ТЕШКО ОБЈАШЊИВО

Након два месеца од заједнички усаглашених услова за прекид штрајка, два синдиката и даље штрајкују. Прилог чињеници да ће се на крају потписати документа која на столу чекају још од 18. фебруара, и да наставк штрајка нема оправдан разлог или бар разлог није оно чиме се штрајкачима инспирише упорност, јесте све чешће понављање отрцаних фраза од стране „револуционарних“ лидера. Ако некоме још није јасно, захтеви су сведени на потписивање ПКУ (што нико није бранио још 18.2.2015.) и на проналажење начина да се умањена плата за време проведено у штрајку врати запосленима. Како је „улазак“ у ПКУ у овом тренутку важан само председницима синдикалних организација ових синдиката, а до смањења плата запосленима не би ни дошло да није било безразложног наставка штрајка, долази се у ситуацију у којој ће бити тешко објашњиво шта се хтело и шта започело. На жалост сваки обманути члан, када обману буде укапирао, постаће синдикални апстинент, па ће за будућа времена од свега највећу корист имати једино држава.

Колико је сада тешко ишчупати се из сопствених мрежа показује и прилог са сајта Уније (за оне који умеју да чују):

please install flash

ИЗМЕЂУ РЕДОВА

Ћутање је некада најваљиније казивање. Међутим, има тренутака када изда стрпљење да свест потврди оћутано. А када се постави питање свести међу онима који би требало да су најсвеснији, наметне се непознаница како се то неопажено шрафе погледи, постављају амови, и како прерану истину поклапа закаснела лаж. И када се већ деси да нестане свест, и водећа изрекламирана лаж почиње да се пресвлачи у подразумевану истину, онда већ говоримо о фалсификованом, али изграђеном ставу, који се тек кајањем може обрисати. Мада буде прекасно.

Превентиве ради због оних који још читају и размишљају о прочитаном, и због чланова Синдиката образовања Србије и њихове информисаности, још једном одговорно подсећам на чињенице.

 1. Штрајком просветних радника који је почео 17. новембра 2014. године, постигнуто је максимално могуће у овом тренутку у овој држави, потписивањем  Споразума и ПКУ 18. фебруара 2015. године. То јесте недовољно и разлози за незадовољство положајем просветних радника оправдано постоје, али се ствари могу битно променити једино ако све школе стану! Пробали смо. Није могуће. Тачка.
 2. Посебан колективни уговор ступио је на снагу 5. марта 2015. године и важи за све запослене. Једино синдикални додатак на плату важи само за потписнике. Ово је формулација која није мењана 6 година.
 3. „Уцена“ споразумом за потписивање ПКУ, је решење које су синдикати  свесно прихватили. То је дефинисано првим чланом Споразума, а на тај члан никада није било примедби. Нема их ни данас.
 4. Кредибилитет у даљем социјалном дијалогу заслужили су и стекли они синдикати који су стали иза заједнички усаглашених докумената, а нису они синдикати који су све договорили па се затим повукли.
 5. Увећање плате председницима синдикалних организација – непотписника Споразума, одузели су или њихови (не)доследни преговарачи, или су сами на то пристали. Постоје јавне супротне изјаве на ту тему (не зна се где је истина). Свеједно чијом намером је тако, јасно је којом намером је тако, јер за два месеца наставка штрајка није испостављен ни један нови штрајкачки захтев. Упркос томе и даље се инсистира на потписивању ПКУ. Питање је зашто, ако се на то вољно пристало.
 6. Смањење плата за време проведено у штрајку није противзаконито (Закон о штрајку, члан 14, став 2)! Свуда у свету је тако. Само што су у том свету, синдикати који воде штрајк довољно јаки па надокнађују запосленима изгубљени део плате, а у Србији морају због тога да тргују споразумима.
 7. Синдикат образовања Србије неће подржати колеге које су и даље у штрајку! Прво зато што колеге нису свесне зашто и даље штрајкују, а постаће. Друго, синдикат – одговоран према запосленима, нема мандат да те исте запослене гура у још већи проблем. Ако је тачно оно што није, па министарство незаконито умањује зараде штрајкачима, како је онда могуће да се синдикати ограђују од „евентуалног губитка судског спора“ у смислу да тада трошкови падају на терет запосленог?! А тек мешање „повреде законитости“ у процедуралном и суштинском смислу, није нешто што би приличило нашем синдикату.
 8. Сести поново за преговарачки сто без преговарачке идеје и стратегије, пред истим оним миритељем пред којим се већ седело, договорило и одустало од сопственог договора – јесте храброст. Још је већа храброст поново испоставити захтеве који исту инстанцу већ многоструко нису прошли. Као да је за неке време стало средином јануара, ако се добро сећам. Ја тој самогазећој позицији не могу да аплаудирам, све и да верујем да је храброст у ствари.
 9. Ако неки чланови Синдиката образовања Србије саосећају са својим заведеним колегама из других синдиката и желе да им пруже подршку, нико не може спречити такву вољу. Треба само размислити да ли одсуство свести неких колега заслужује додатну финансијску жртву. Наравно, могу се покренути  и тужбе, али опет о сопственом џепу. На крају ће испасти да је једна група људи погубила живце, новац и веру у синдикат зарад максимално могућег још од пре више месеци. Тужно.
 10. Ако се бавимо математиком, и замислимо да ће штрајк престати 1. маја, запослени би изгубили око трећине једне плате. Што значи да се значајан део помоћи унапред троши узалуд. „Оштећеним“ председницима синдикалних организација евентуално би се обезбедиле око 3,5 плате до краја важења ПКУ, што би био и једини добитак целе приче. Разочарани штрајкачи ће напустити или променити синдикат. У оба случаја штета је велика јер слабимо себе уместо да се мењамо како би имали снагу за неке важније промене. Штрајкачка воља ће се значајно потрошити у неким деловима државе. Свеукупна штета.

Наредних дана ће синдикати који су и даље у штрајку опет тражити потписивање ПКУ, повраћај дела плате умањеног због штрајка и помоћ у висини плате. Мени ће трајно остати нејасно да ли они који штрајкују због општег незадовољства читају поруке својих вођа, да ли вође знају да исте следбенике сутра треба погледати у очи, и колико треба да вреди циљ због кога се узалуд троше људи. Синдикат образовања Србије поступа одговорно према својим члановима и никада неће дозволити да због било каквих амбиција још више угрози положај запослених.

Александар Ничић

ДА МОЖДА НЕ

please install flash

РАД НА ЗАКОНУ О ПЛАТАМА

Састанак са представницима два синдиката о изради каталога и опису послова

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Снежана Марковић одржали су данас састанак са представницима Синдиката образовања Србије и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Александром Ничићем, Радом Ерцегом и Томиславом Живановићем, на тему израде закона о платама у јавном сектору.

На радном састанку, разговарано је о Каталогу послова за предшколско, основно и средње образовање и васпитање, као и ученички и студентски стандард, који се развија у оквиру израде Нацрта закона о платама.

На састанку одржаном у Министарству договорено је да представници ова два синдиката са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја активно учествују у изради каталога и описа послова, имајући у виду тешку материјалну ситуацију просветних радника и тежње да се ово питање реши системски. Састанак је један у низу заједничких активности предвиђених Споразумом који су потписала ова два репрезентативна синдиката у просвети.

Извор: http://www.mpn.gov.rs/

 

РАСПИСАНЕ ЧЕТВРТЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

Четврте окружне спортске игре Синдиката образовања Јабланичког округа расписане су 28. фебруара, а пријава екипа трајала је до данас. Конституисан је нови Организациони одбор којим ове године председава професор физичког васпитања Владимир Станковић. Распис је прослеђен школама, а у организацију је укључено десетак делегата. Ове године такмичења ће се организовати и у општинама ван Лесковца. Наредних дана извршиће се систематизација података по пријавама, обавити жребање екипа и објавити распоред утакмица.

ТЕКСТ РАСПИСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА СПОРАЗУМА

Од дана потписивања Споразума, данас је одржан први званичан састанак представника Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независност са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја на тему реализације заједничких активности предвиђених Споразумом. Састанак је одржан у кабинету помоћнице министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Снежане Марковић и о даљим корацима са њом су разговарали Александар Ничић и Томислав Живановић.

Договорено је да већ данас члановима радне групе, која је радила на изради нацрта измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања, буде прослеђена радна верзија овог нацрта као и да чланови радне групе завршне сугестије могу да упуте министарству најкасније до 19. марта. Након тога отпочеће процедура везана за јавну расправу и припрему Закона за улазак у скупштинску процедуру. Како је најављено, треба очекивати да ове измене и допуне буду усвојене почетком јуна.

Када је реч о Закону о платама у јавном сектору, репрезентативни синдикати, потписници Споразума, добили су позив за нови састанак који ће се одржати већ у понедељак 16. марта, на ком ће се разматрати каталог занимања за предшколско, основно, средње образовање и ученички и студентски стандард.

До краја месеца биће формирана Комисија за тумачење ПКУ који је ступио на снагу 5. марта и односи се на све запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, а затим и радна група која ће се бавити контролом извршења буџета. Отпочињање преговора о висини и динамици исплата којима ће се поправити материјални положај запослених у образовању очекује се у мају месецу, а о плану рационализације разговори почињу одмах након окончања кадрирања у министарству по тек успостављеној новој систематизацији.

Закључци састанка упућују на то да су Споразумом створени темељи за озбиљан социјални дијалог и да заједничким учешћем и залагањем и синдикати и министарство могу значајно допринети позитивним променама у образовном систему.

ОБЈАВЉЕН ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Дана 25. фебруара 2015. године објављен је у „Службеном гласнику Р.С.“ Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, који ступа на снагу и примењује се од 05. марта 2015. године.

ПКУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Доношењем новог ПКУ-а, имајући у виду да је потписан од стране само два синдиката и то Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независност, потребно је да председници Синдикалних организација директору установе упуте Захтев за остваривање увећане плате у сразмерном проценту у складу са ПКУ-ом. Поред тога, да би се остварила ова накнада неопходно је да се уз Захтев приложи и потврда Синдиката образовања Србије, којом се потврђује да синдикална организација организационо припада Синдикату образовању Србије као једном од потписника ПКУ-а. За територију Јабланичког округа ове потврде ће издавати Регионални центар Лесковац СОС.

ОДРЖАНА 28. СЕДНИЦА ОДБОРА

У понедељак, 23. фебруара у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је 28. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. На седници је разматрана ситуација у школама после штрајка и актуелна ситуација у образовању. Члановима је образложено у којим ће даљим процесима учествовати представници Синдиката образовања Србије. План СОС-а за продужени утицај на институције система са циљем побољшања положаја запослених у образовању наишао је на одобравање чланова.

На седници су верификовани мандати новим члановима одбора, усвојен је извештај о раду за 2014. годину, извештај Надзорног одбора, финансијски извештај, план рада за 2015. годину, финансијски план и донете су одговарајуће одлуке. Одбор је одлучио да и у 2015. години РЦ Лесковац свим члановима СОС-а на територији уплаћује осигурање од последица несрећног случаја.

НАКОН ШТРАЈКА

СТАВ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

Након што је Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије донео одлуку о одбијању Споразума о решавању спорних питања, а СРПС прекопирао исту одлуку, оглашавамо се као један од синдиката који одговорно заступа интересе запослених у просвети.

Није нам намера да сада анализирамо разлоге синдикалног нејединства исказаног на крају преговарачког процеса и да се упуштамо у међусиндикалну борбу, јер нам то никада није био циљ. Поводом активности синдиката које су од данас усмерене на „пререгрутовање чланства“, подсећамо просветну јавност на следеће:

 1. Штрајкачки одбор 4 репрезентативна синдиката 11. фебруара заузео је став да Споразум треба прихватити и потписати и није тражио никакве додатне гаранције. То до сада нико није демантовао.
 2. УСПРС се још 6. фебруара огласила саопштењем да је једино преостало спорно питање базирано на промени чувеног „ОД у ДО“ у Споразуму, што је већ 7. фебруара промењено, а односи се на датум почетка преговора о висини и динамици исплате материјалне помоћи запосленима.
 3. ПКУ који је потписан од стране ГСПРС „Независност“ и Синдиката образовања Србије односи се на све запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, а не само на потписнике ПКУ.
 4. Везивање ПКУ за Споразум је још 26. јануара прихваћено од стране свих синдиката уз присуство миритеља и то до сада још нико није оспорио.
 5. Тренутно инсистирање на додатним гаранцијама (призваним у облику „лика и дела“ министра) заиста представља бесмислицу, јер ако потпис и печат нису гаранција обавезивања Владе, свака друга усмена гаранција нема логичко утемељење.
 6. На запослене који остану у штрајку неће се примењивати одредба Споразума којом се гарантује заштита у смислу да против њих не буду предузете дисциплинске мере нити да им се умањи плата. Из тог разлога наглашавамо да неосновано увлачење запослених у даљи штрајк повлачи за собом огромну одговорност.
 7. Синдикати који су потписали договорене документе отпочеће већ од сутра праћење реализације одредби Споразума и наставити да учествују у свим даљим процесима који треба да доведу до побољшања материјалног положаја запослених.

Запосленима поручујемо да не журе са осудама и похвалама репрезентативних синдиката. Очигледно је, на жалост, да у даљем представљању запослених у министарству и кроз учешће у раду на новим системским процесима, синдикати неће имати заједнички наступ, јер су се два синдиката сама искључила из тога. Очигледно је и да су начини остваривања циљева различити међу синдикатима, као и сами циљеви. Ми се посвећујемо синдикалном раду на реализацији постигнутог Споразума, а време ће показати намере, озбиљност и систематичност у раду и поступању репрезентативних синдиката.

Синдикат образовања Србије наставља да одговорно и доследно заступа интересе својих чланова и осталих запослених у образовању.

ПРЕКИД ШТРАЈКА 18. ФЕБРУАРА

СА ДАНАШЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Дан након почетка важења Споразума, члан Председништва Одбора Јабланичког одбора Синдиката образовања Србије Александар Николић и стручни сарадник у Регионалном центру Лесковац СОС Драгана Карапанџић Стефановић, гостујући у емисији „Јутро“ на ТВ Лесковац образложили су појединости везане за ток, окончање штрајка и оно што је постигнуто.

please install flash

ДА РАЗЈАСНИМО

Дакле, на састанку Штрајкачког одбора репрезентативних синдиката просвете: Уније синдиката просветних радника Србије, Синдиката образовања Србије, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и Синдиката радника у просвети Србије, одржаном у среду 11. фебруара заузет је став да у овом тренутку треба прихватити и потписати Споразум и ПКУ и прекинути штрајк. Такође је заузет став да синдикати који већ имају сагласност својих главних одбора то могу учинити у среду, а да ће се потписивању ових аката остали придружити након што добију сагласност од стране надлежних синдикалних органа.

Имајући у виду чињеницу да је почетак важења новог Посебног колективног уговора заиста потребно обезбедити што пре, јер се његово дејство односи на све запослене (а не само на чланове синдиката потписника), синдикати који су имали потребна одобрења својих одбора изашли су у сусрет запосленима и потписом им обезбедили правну заштиту и сигурност радних места. Остали синдикати требало би да се придруже потписивању најкасније до 18. фебруара.

Треба истаћи да чин потписивања Споразума од стране Синдиката образовања Србије и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ нипошто не представља потез рушења коалиције, јер је заједнички наступ свих репрезентативних синдиката кључан у намери да борба која нас чека током целе 2015. године доведе до трајног решења и значајно бољег материјалног положаја просветних радника. Постигнуто јединство синдиката које је одолело тромесечним искушењима, створило је позиције на основу којих су у Споразум уграђене гаранције државе и мимо штрајкачких захтева.

Да се подсетимо

Штрајк који је почео 17. новембра 2014. године био је заснован на следећим штрајкачким захтевима1. Изузимање запослених у просвети од смањења плате; 2. Доношење закона о платним разредима и примена од 1.1.2015. године; 3. Хитно отпочињање преговора о ПКУ и изменама и допунама ЗОСОВ-а. Треба признати да ови штрајкачки захтеви и нису најсрећније формулисани, јер је свима било јасно да се у првом може издејствовати једино ублажење смањења плата, док је други захтев имао нереалан датум почтка примене, али је формулација прихваћена као полазиште које предвиђа поједине уступке и другој страни.

Шта се добило у односу на штрајкачке захтеве

Након тромесечних преговора може се рећи да постигнути Споразум и ПКУ предвиђају већи добитак у односу на оно што се тражило. Наиме, када је реч о првом захтеву, Влада се обавезује да ће запосленима исплатити једну награду и једну помоћ уз напомену да ће се висина и динамика исплате преговарати са синдикатима. У сваком случају, дефинисана је обавеза исплате – односно обавеза ублажења смањења плата. Овим је практично дефинисано испуњење првог штрајкачког захтева. Што се другог захтева тиче, Влада се опет обавезује да ће овај Закон утврдити и да ће његова примена отпочети јануара 2016. године, што је много реалније јер треба обухватити цео јавни сектор. Трећи штрајкачки захтев је испуњен врло брзо након почетка штрајка јер нас је отпочињање ових преговора сачекало још у новембру.

Шта је добијено више него што се тражило

Посебан колективни уговор који су репрезентативни синдикати  усагласили у децембру 2014. године био је у нивоу оног који је тада важио, уз побољшања која су проистекла из мишљења Комисије за тумачење ПКУ-а, али у суштини веома сличан старом. Међутим ПКУ који је издејствован у току јануара представља производ о коме нико није ни сањао, јер је многоструко квалитетнији и бољи од свих који су икада важили у просвети. Овим колективним уговором обезбеђен је институт преузимања и технолошких вишкова и запослених са непуним радним временом, дефинисана је нова јубиларна награда за 35 година рада, утврђено је право на Новогодишњу награду, предвиђена исплата отпремнине у износу од три просечне плате, повећан је ниво заштите представника запослених итд. Па из свега наведеног следи закључак да је ово више од траженог и много више од онога што смо били спремни да прихватимо, јер су почетне позиције министарства биле чврсте у намери да нови ПКУ буде значајно окрњена варијанта старог.

Када је реч о ЗОСОВ-у, најболнији део измена за синдикате односио с