РЦ ЛЕСКОВАЦ ОСИГУРАО ЧЛАНОВЕ И У 2018. ГОДИНИ

Print Friendly, PDF & Email

ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЛИСЕ:  01.03.2018. –  28.02.2019.

И у 2018. години РЦ Лесковац наставља вишегодишњу акцију осигурања чланова СОС-а. Уговор о осигурању чланова продужен је са компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о. тако да за добровољно здравствено осигурање за случај тежих болести и хирушких интервенција не постоји каренца. По усвајању Годишњег плана рада РЦ Лесковац на седници Одбора од 23.2.2018. године, председници синдикалних организација добили су обавештење о продуженом уговору и осигурању свих чланова од последица несрећног случаја, као и потребну документацију за рок и пријаву запослених чланова за које се уговара и друга врста осигураних случајева. У складу са обавештењем рок за прикупљање података истекао је 30.3.2018. године.

I ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА уговара и финансира Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, након спроведене ревизије чланства, за сваког члана који поштује Статут Синдиката образовања Србије.

Ово осигурање  нема просторно ни временско ограничење, а покривени су следећи ризици:

  1. смрт услед незгоде – премија је 50.000,оо динара,
  2. инвалидитет – премија је 100.000,оо динара,

а уколико дође до прелома, осигуранику се  након завршеног лечења и рехабилитације, процентуално исплаћује  део уговорене  суме предвиђене за инвалидитет у зависности од степена процене инвалидитета.

II ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  је још једна врста осигурања доступна члановима Синдиката образовања Србије запосленим у установама образовања и васпитања на територији Јабланичког округа. Уговара га Регионални центар за Јабланички округ СОС-а на годишњем нивоу,  а финансира га Синдикална организација установе   у саставу Регионалног центра, или  заинтересовани чланови Синдикалне организације  установе по цени  од  200,оо динара по члану.

 Овом полисом покривени су следећи ризици:

  1. теже болести – премија је 20.000,оо динара и
  2. хирушке интервенције – премија је 20.000,оо динара,

за врсте ризика и у одговарајућем проценту од уговорене премије регулисаним Посебним условима добровољног здравственог осигурања лица за случај тежих болести и хирушких интервенција.

Због континуитета уговорног односа између Синдиката образовања Србије – Регионалног центра у Лесковцу и компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. који се наставља за период од 01.03.2018.године до 28.02.2019.године,  не примењује се „тромесечна каренца“  па се уговорена премија исплаћује за осигуране случајеве настале  почев од 01.03.2018.године до краја уговорног периода.

Осигурани чланови Синдиката образовања Србије могу осигурати и чланове   своје уже и шире породице за наведени уговорни период по цени од 200,00 динара по осигуранику,  под истим условима  који важе за осигурање чланова Синдиката образовања Србије од последица несрећног случаја и  добровољног здравственог осигурања за случај тежих болести и хирушких интервенција.

ПРИЛОЗИ: