(НЕ)ПОТПИСУЈЕМ НА СЛЕПО ВЕЋ ПРАТИМ И ЗНАМ!

Print Friendly, PDF & Email

НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

Све установе образовања и васпитања имале су обавезу да до 24.03.2018.године донесу Правилнике о организацији и систематизацији послова  усклађен са Законом о систему плата запослених у јаном сектору  („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016, 108/2016 и 113/2017) и Законом о запосленима у јавним службама („Сл. глсаник РС“, бр.113/2017), Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласнсик РС, бр. 81/2017 и 6/2018).

Одредбама чл. 32. Закона о запосленима у јавним службама прописано је да: „ Правилник доноси директор јавне службе уз претходно прибављену сагласност органа управљања, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено и након затраженог мишљења репрезентативног Синдиката код послодавца.“

Улога Синдикалног представника  репрезентативног Синдиката  у овом поступку  била је да,  након анализе текста достављеног предлога Правилника ( у анализу су  укључени  чланови Синдикалне организације),  директору установе достави званично мишљење, а о чему је синдикални представник требало  да буде благовремено обавештен и информисан од стране секретара  и директора установе.

Након пристилих информација са терена, приметили смо да  директори појединих установа нису поштовали  прописану процедуру  доношења  Правилника,  да су у појединим установама Правилници  предлагани  са елементарним недостацима, као и то да  поједине установе нису  благовремено донеле  Правилнике.

Поменуте неправилности довеле су у поједним ситуацијама до  кршења или угрожавања права и правних интереса запослених – чланова Синдиката образовања Србије.

Председници Синдикалних организација дужни су да Регионалном центру за Јабланички округ Синдиката образовања Србије  најкасние до 20.04.2018. године доставе све релевантне податке везане за поступак доношења Правилника о организацији и систематизацији послова, попуњавањем и овером анкете и достављањем примерка Правилника.

На основу прикупљених и обрађених података, Регионални центар Лесковац ће,  у циљу заштите правних интереса запослених, о уоченим неправилностима обавестити Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Републички одбор Синдиката образовања Србије.

ПРИЛОГ: