НАПРЕДНО РЕТРОАКТИВНО

Print Friendly, PDF & Email

МПНТР ужурбано тражи од школа да најкасније до 31. августа свим запосленима који су радни однос засновали на одређено време, а започели га пре ступања на снагу новог ЗОСОВ-а, анексирају уговоре о раду, ретроактивно примењујући одредбе сада важећег закона!? Синдикати су реаговали а министарство остало при свом иако је недвосмислено јасно да је овакво поступање противуставно. Остаје нам да пропратимо како ће поступати директори школа и да ли ће себи дозволити поступак којим би противуставно нарушили стечена права запослених.Такође, запослени који буду изложени оваквој бахатости министарства, морају имати потребна упутства, правну помоћ, подршку и заступање како би неправду оспорили пред судом.

У прилогу је мишљење правне службе РЦ- Лесковац СОС:

Ступањем на снагу новог Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017)  регулисање радног односа на одређено време до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време,  претрпело је извесне промене у односу на раније и то на тај начин да се уводи ограничење по питању дужине  трајања ове врсте радног односа.

Наиме, запосленима који су,  без конкурса, засновали радни однос на одређено време до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време, радни однос траје до преузимања неке од категорија запослених који остварују право на преузимање, или уколико одлука о избору кандидата по конкурсу постане коначна, а уколико не наступи ниједан од наведених разлога, радни однос  им свакако престаје 31. августа текуће школске године, како је сада предвиђено одредбама чл.155.  ст.3. тач.3)  новог Закона о основама система образовања и васпитања.

У овој позицији налазе се сви запослени који су радни однос на одређено време по горе наведеном основу засновали након ступања на снагу новог ЗОСОВ-а, дакле почев од 07.10.2017.године и то је неспорно.

Међутим, оно што јесте спорно, а што се у установама образовања и васпитања догађа као мање или више масовна појава, но таман толико да створи конфузију, несигурност и  неуједначену примену закона у пракси, јесте то да поједини послодавци и  запосленима који су радни однос на одређено време засновали пре 07.10.2017.године,  по одредбама чл.132. ст.1. тач.2) раније важећег ЗОСОВ-а, сада нуде анексе уговора о раду којима, ретроактивном применом одредаба  новог ЗОСОВ-а, уводе ограничења у погледу трајања њиховог радног односа на одређено време ( до 31.августа текуће школске године)  иако ту врсту измене трајања радног односа не би требало да имају.

Да ствар буде и званично  конфузна,  представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  изашли су са извесним препорукама ( број: 610-00-00239/2018-04 од 08.03.2018.године)  којима се сугерише ретроактивна примена чл. 155. ст.3. тач. 3) новог ЗОСОВ-а  и на статус запослених који су  радни однос на одређено време до преузимања, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу, засновали по ранијем пропису,  правдајући то аргументом „усклађивања са новинама Закона о основама система образовања и васпитања.“

Напомињемо да у правном поретку Републике Србије, као поретку припадајућем  Европско-континенталном правном систему, важи као  општи правни принцип то да закони важе за убудуће, те да постоји забрана ретроактивности,  јер је важење закона „retro agere“ – уназад,  у директном сукобу са концептом стечених права и принципом правне сигурности, што је предвиђено и одредбама чл.197. ст.1. Устава Републике Србије којима се прописује да: „Закони и сви други општи акти не могу имати повратно дејство“.

Такође, указујемо и на то да се поводом  веома сличног питања, које се тиче трајања радног односа на одређено време, а након  ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр.75/2014)  огласило и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања мишљењем број: 011-00-466/2015-02 од 23.04.2015 које гласи: „Уговори на одређено време, закључени пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о раду, окончавају се по одредбама закона које су биле на снази у време њихвог закључења и не рачунају се у рок од 24 месеца утврђен Законом о раду, већ се рачуна само за уговоре закључене почев од 29.07.2104.године.

С тим у вези, члановима Синдиката образовања Србије у установама образовања и васпитања са територије Јабланичког округа, а који се препознају у категорији запослених који су радни однос на одређено време  засновали пре 07.10.2017.године, по одредбама  чл.132. ст.1. тач.2) раније важећег ЗОСОВ-а, саветујемо опрез приликом разматрања и потписивања понуде и анекса уговора о раду којим се нуди ограничење трајања радног односа на одређено време најкасније до 31.августа текуће школске године, и  обавезне  правовремене консултације са правном службом Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије.

Драгана К. Стефановић