НОВИ САСТАНАК ПОДГРУПЕ – ИЗАЗОВИ „МИРНИЈЕГ“ ДЕЛА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Print Friendly, PDF & Email

Дана  26.06.2020.године, одржан је састанак Радне подгрупе Министарства просвете за праћење ангажовања запослених,  на нивоу Школске управе Лесковац.

На састанку је разматрано и одлучивано  по укупно 15 предмета,  од којих се највећи број односио на распоређивање на одговарајућа радна местa запослених који нису на листама, а у погледу којих је Радна подгрупа заузела јединствен став да је неопходно поштовати законом прописани редослед преузимања.

Имајући у виду да се преузимање запослених који нису на листама одвија уз праћење, контролу и сагласност надлежне подгрупе, а да је евидентно да се  у пракси одредбе Закона о основама система образовања и васпитања, као и одредбе Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,  којима се уређује овај облик преузимања,  често од стране послодаваца или не разумеју на правилан начин, или се упркос разумевању не примењују  како је прописано, неопходно је скренути пажњу на следеће:

одредбама чл. 152.ст.2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да: „Запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити преузет, иако није стављен на листу из става 1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из чл.153. ст.7. овог Закона.“

Напред цитирани пропис јасно утврђује услове за реализацију овог облика преузимања и то  у погледу  редоследа преузимања и у погледу потребних сагласности. То значи да  на упражњено радно место имају право да буду преузети најпре запослени евидентирани на листама са којих се врши преузимање ( листе технолошких  вишкова и запослених  са непуним радним временом), а тек уколико тих категорија   нема,  или  нису сагласне да буду преузете на  упражњено радно место,  могло би се извршити преузимање запосленог који није на листи, а уз сагласности свих учесника поступка преузимања како је предвиђено чл.152.ст.2. ЗОСОВ.

Што се тиче регулативе Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,  права на преузимање запослених са листи, као и редослед преузимања  уређени  су одредбама чл. 5. ПКУ, којим је регулисано да се прво врши преузимање технолошких вишкова, а затим запослених са непуним радним временом,  док су права на преузимање запослених који нису на листама (јер имају пуно радно време) уређена одредбама чл.6. ПКУ и ова категорија се преузима највише у проценту у којем је засновала радни однос.

О приоритету преузимања запослених са листи у односу на запослене који нису евидентирани на листама изјаснила се и  Комисија за тумачење Посебног колективног уговора својим одлукама од којих издвајам следећу: „Преузимање на основу члана 6. ПКУ може се извршити уколико није било могуће остварити преузимање по основу чл. 5. ПКУ.“ (обједињене одлуке од 28.09.2015.године).

Иако се у пракси примећују ставови и мишљења послодаваца да  преузимање запослених који нису  на листама не ремети остваривање права на преузимање запослених који јесу евидентирани на листама, па тај редослед није неопходно поштовати,  јер „категорија из чл.6. ПКУ“ преласком у установу у коју се преузима  истовремено ослбађа исти проценат у установи из које се преузима, то  једноставно није у складу са горе цитираним прописима, а у пракси сасвим сигурно  изазва једну врсту правне несигурности и оштећења права и правних интереса  запослених  евидентрианих на листама,  и то тако да:

– запослени – технолошки  вишкови,  осим што су претрпели губитак у проценту радног ангажовања, у незанемарљивом  броју случаја  бивају ограничени у погледу избора установе  у којој  виде могућност да своја права на преузимање остваре,

-запослени са непуним радним временом, а  посебно они  који право на допуну процента радног ангажовања траже у установи у којој већ раде, бивају   онемогућени да то право у установи  и остваре,

док послодавцима оставља простор за ширење неправилне  праксе игнорисања  јасно постављених приоритета,  те додатног  и беспотребног продужавања поступка преузимања.

Изузетак у погледу напред наведеног у само одређеним случајевима може представљати   „преузимање у једном кораку“ (истовремана примена и чл.5. и чл.6. ПКУ)  коју као могућност  предвиђа важеће Стручно упутство МПНТР за праћење ангажовања запослених, али  уз  правилну анализу и  пажљиву процену Радне подгрупе да се не одвија на штету неке од  преосталих категорија са листи.

Још једна од уочених неправилности у раду послодаваца, а која се у битној мери  може негативно  одразити на исправност одлуке Радне  подгрупе је: непотпун, нетачан  приказ података о статусу запослених и упражњених радних места у званичној бази података Министарства просвете „Доситеј“, односно нередовно ажурирање података у наведеној евиденцији,  па је с тим у вези битно  истаћи  да је одредбама чл.128.ст.7.тач.13) ЗОСОВ предвиђено следеће: „Министар разрешава директора установе, ако је утврђено да није обезбедио благовремен и тачан  унос и одржавање базе података установе  у оквиру јединственог информационог система просвете, као и контролу унетих података.“

Осим тога, стоје и проверљиви подаци  да је одређени број  радних места и даље упражњен за преузимање, а да истовремено на евиденцији  нераспоређених  категорија  има запослених   који  испуњују услове за рад на тим радним местима, што указује или на пасивност послодаваца или на пасивност запослених.

Поводом ових  и осталих  уочених  неправилности поступка преузимања запослених,  Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије припремиће предлоге унапређења  упутстава за праћење ангажовања запослених и рад  Радних подгрупа за наредну школску годину.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац