РЕАГУЈЕМО ЗБОГ СТРУЧНОГ УПУТСТВА О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

Print Friendly, PDF & Email

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА ПРЕДЛОЖИО ИЗМЕНЕ СТУЧНОГ УПУТСТВА О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА  У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ

Иницијативе и предлози  са 49. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије,  усвојени су  на седници  Републичког одбора Синдиката образовања Србије, одржаној дана 26.06.2020.године и биће саставни део званичног предлога измена Стручног упутва  о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама  за школску 2020/2021.годину. Осим предлога измене горње границе броја ученика у одељењу, данас смо предлозима придодали и измену у погледу  начина формирања група за изборне предмете/ изборне програме.

 Предлози су следећи:

  1. измене Закона о основном образовању и васпитању, чл.31.ст.2. и   Закона о средњем образовању и васпитању, чл. 29. ст.1. и то у погледу смањења горње границе броја ученика у одељењу, са 30 на 24;
  2. измене Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021.годину, део  упутства „Формирање одељења и група“ и то следећу допуну:  додаје се нови   пасус који гласи: „ Изузетно, одељење истог разреда може да има до 24 ученика,  уз сагласност надлежне Школске управе,  уколико се на  евиденцији  запослених за чијим је радом делимично и потпуно престала потреба и запослених са непуним радним временом,  коју води  надлежна Школска управа, налази  више од 300  запослених који остварују право на преузимање,  у  школској години у којој се  врши формирање одељења и група.“

Образложење предложеног огледа се у унапређењу квалитета рада, то свакако стоји као примарни разлог и циљ  предлога, али је подједнако значајан  циљ   и смањење броја запослених за чијим би  радом  делимично или потпуно  престала  потреба, као горући проблем многих Школских управа, Министарства просвете, а највише запослених у установама обрзаовања и васпитања, уз напомену да би овакво решење   уједно допринело  и  целисходности  наставног процеса,  јер  би у незанемарљивој мери умањило  проблем подељеног радног ангажовања наставног кадра у више школа.

  1. измена Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021.годину у делу „Формирање група за обавезне предмете и изборне предмете, односно програме“ , тачније формирање групе за изборне предмете/изборне програме и то следећу измену:- уместо броја „30“, да стоји број 15, и да се брише реченица: „Број тако формираних група не може бити већи од броја одељења“, па би са наведеним изменама део упутства гласио: „Групе за изборне предмете/ изборне програме и слободне наставне активности се формирају тако што се укупан број ученика који су се изјаснили за одређени изборни предмет/изборни програм и слободну наставну активност подели са 15 и уколико количник није цео број , заокружи на већи цео број.“

Образложење предложеног огледа се у потреби да се спречи фабриковање технолошких вишкова, посебно код предмета грађанско васпитање, до кага би сигурно дошло применом модела формирања група који стоји у сада  важећем стручном упутству, јер ће се број група смањити за пола у односу на модел формирања група који је важио до сада, па би школа која нпр. има 3  одељења првог разреда и 60 ученика који су се изјаснили за тај предмет,    сада могла да има  2  групе,   у односу на раније када је могла да има 4 групе, што би, како смо навели, довело до великог броја технолошких вишкова.

Још један од разлога предложене измене је и тај што је за предмет грађанско васпитање веома битно одржати расположиве капацитете, јер је то предмет у погледу кога наставу  могу изводити  запослени за чијим је радом престала потреба на радном месту наставника  стучних предмета у установи средњег образовања и васпитања,   а  за које се не може наћи слободно радно место у другим установама.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац