ПОТПИСАН ПКУ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

Print Friendly, PDF & Email

Данас је  у Министарству просвете, науке и технолошког развоја потписан нови Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и Допуна важећег Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања (додат нови члан 39-а, који прописује право на накнаду 100% за време привремене спречености за рад  због потврђене заразне болести  COVID-19).

Новим Посебним колективним уговорoм, запослени у предшколским установама у односу на важећи ПКУ добили су боља права код коришћења годишњег одмора, остваривања права на солидарну помоћ, накнаде за привремену спреченост за рад  и права синдикалних представника у установи.

Прецизирана је  одредба која регулише солидарну помоћ у односу на важећу  која је правила проблеме у тумачењу у досадашњој примени, односно таксативно су наведени основи солидарне помоћи и то у следећим случајевима: дужа или тежа болест запосленог или члана његове уже породице или тежа болест запосленог; набавка медицинско-техничких помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове породице; здравствена рехабилитација запосленог; настанак теже инвалидности запосленог; набавка лекова за запосленог или члана уже породице; помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице; рођења или усвојења детета запосленог – у висини месечне просечне зараде без пореза и допириноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике; штете настале услед елементарних непогода или несрећним случајем (пожар, поплава, земљотрес, бујица, клизишта и сл.), у породичном домаћинству у којем живи запослени, уколико штета није надокнађена из одговарајућег осигурања, у висини једне просечне зараде у Републици Србији.

Прописана је и  нова  могућност послодавца у односу на важећи ПКУ, односно право   послодавца да  може у складу са мерилима прописаним својим општим актом, да  исплати  и солидарну помоћ запосленом ради ублажавања неповољног материјалног и социјалног положаја запосленог под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, те да се солидарна помоћ по овом основу исплаћује на годишњем нивоу до висине просечне нето зараде у Републици Србији

Запослени ће имати право на накнаду плате у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад и  ако је она проузрокована и малигном болешћу. Важећим ПКУ запослени су имали право на накнаду плате у висини 100%, само ако је привремена спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу. Такође ће запослени у предшколским установама имати право на накнаду плате у висини од 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације. На остваривању овог права, нарочито су инсистирали синдикати када је најављен почетак рада предшколских установа 11.маја 2020.године, имајући у виду да су запослени у предшколским установама од наведеног датума и изложени већем ризику обољевања од заразне болести COVID-19.

Синдикат образовања Србије је током преговора за закључивање ПКУ, нарочито инсистирао да представници репрезентативних синдиката у установи имају право на увећану плату 12% ако је у њихову синдикалну организацију учлањено више од 50% запослених, односно сразмерно мање, ако је учлањено мање од 50% запослених. Новим ПКУ, прописано је и право на увећану плату представницима репрезентативних синдиката, потписницима овог уговора, тако да  је  отклоњена дугогодишња неправда према  представницима синдиката у предшколским установама, јер једино они до дана потписивања овог ПКУ, нису уживали ово право.  Поред наведеног права, запослени-представници синдиката ће моћи да остварују и право на плаћене часове за синдикални рад и то 40 плаћених часова месечно, уколико је у синдикалну организацију учлањено више од 50% запослених, односно сразмерно мање часова уколико је у синдикалну организацију учлањено мање од 50% запослених.

Посебан колективни уговор за запослене  у установама предшколског васпитања и образовања, ступиће на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и примењиваће се три године од дана ступања на снагу.

ПКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!