Povratak na ДОКУМЕНТА

Правилници 1. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
 2. Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи,
 3. Правилник о дозволи за рад наставника,
 4. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи,
 5. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника,
 6. Правилник о оцењивању ученика основне школе,
 7. Правилник о оцењивању ученика основне школе НОВИ
 8. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи,
 9. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе,
 10. Правилник о полагању стручног испита приправника наставника,
 11. Правилник о Програму рада стручних сарадника у основној школи,
 12. Правилник о Програму рада стручних сарадника у средњој школи,
 13. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
 14. Правилник о упису ученика у средњу школу,
 15. Правилник о цени услуга средње школе,
 16. Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у средњој школи