Povratak na ДОКУМЕНТА

Закони


 1. Закон о основном образовању и васпитању

 2. Закон о средњем образовању и васпитању

 3. Закон о основама система образовања и васпитања

 4. Закон о волонтирању

 5. Закон о друштвеним организацијама и удружењима грађана

 6. Закон о јавним службама

 7. Закон о мирном решавању радних спорова

 8. Закон о посредовању

 9. Закон о правима радника за чијим је радом престала потреба

 10. Закон о раду

 11. Закон о социјално-економском савету

 12. Закон о спречавању злостављања на раду

 13. Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција

 14. Закон о удружењима

 15. Закон о удруживању грађана у удружења

 16. Закон о штрајку

 17. Закона о спречавању злостављања на раду 01

 18. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

 19. Уредба о регистрацији друштвених организација

 20. Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа